SAL7384, Act: V°394.2-R°395.1 (721 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°394.2-R°395.1  
Act
Date: 1491-03-09

Transcription

2020-06-23 by fernand BERTRAND
Vand(er) questien op heden gecomen bijd(en) raide va(n)d(er)/
stadt tusschen merten(e) thomaes t(er) eenre en(de) librechte/
woenen(de) nut(er)tijt int haenken t(er) ande(re) Als va(n)d(en)/
hueringe(n) vand(en) selve(n) huyse loepen(de) vijfthien/
rinsgulden(en) alsnu verschene(n) oft d(air)omtr(ent) dairaff/
deselve p(ar)tien tande(re)n tijde(n) bijde(n) raide va(n)d(er)/
stadt hadd(en) geweest aldair soe verre was/
geprocedeert dat deselve librecht de voirs(creven)/
xv rinsgulden(en) geloeft hadde te betalen(e) vijff/
dairaff te paessche(n) vijff te sinxen(en) en(de) vijff/
s(in)te jansmesse en(de) al naistcomen(de) en(de) oick geswo(r)en/
van hier nyet te trecken(e) hij en hadde merten(e)/
voirs(creven) vernuecht Ende want de voirs(creven) merte(n)/
he(m) beducte dat de voirs(creven) librecht soude moge(n)/
v(er)trecke(n) sond(er) he(m) te v(er)nuegen van dien aengesien/
dat hij alhier egheene erve en hadde en(de) van buyte(n)
//
slants was soe begheerde hij ende versochte borchtocht/
van liebrechte voirs(creven) oft alsulken goed(en) ond(er) te hebben(e)/
dair mede hij totten zijne(n) soude moegen geraken d(air)af/
de voirs(creven) liebrecht sustine(re)nde de contrarie bliven(de) bij/
des tande(re)n tijden dairaf gedaen was Es geappointeert/
gem(er)ct den reden(en) voirs(creven) bij m(er)ten(e) geallegeert dat de/
voirs(creven) librecht sculdich sal sijn hem borchtocht te stellen(e)/
vand(er) so(m)men voirs(creven) om die te betalen(e) ten daige/
als vo(r)e oft r(e)delijck(en) pande(n) setten in sijn hand(en) oft/
d(air) hijs te vreden wa(r)e d(air)aen hij sijn gebreck voirs(creven)/
soude moege(n) v(er)halen In cons(ili)[o] opidi martii ix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-04 by Dieter Peeters