SAL7384, Act: V°560.1 (996 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°560.1  
Act
Date: 1491-06-14

Transcription

2021-02-12 by fernand BERTRAND
Ind(er) saken gecome(n) bijde(n) raide vand(er) stadt tusschen/
mathijse moelemans t(er) eenre ende arnde hanckart/
t(er) ande(re) aengaen(de) d(er) hue(re)n vand(er) ca(m)men geheete(n) de/
drie coni(n)gen gelegen inde proefstrate de(n) selve(n) arnde/
toebehoiren(de) de welke de voirs(creven) mathijs bekinde tege(n)/
arnde genome(n) te hebben(e) een(en) t(er)mijn van drie jae(re)n/
d(air)aff deen jair alsnu ts(in)t jansmesse expire(re)n soude/
seggen(de) dat die hueri(n)ge gebuert was ten tijde vand(en)/
lichte(n) gelde om en(de) voe(r) xxvii rijd(er)s te xxvii stuv(er)s den/
rijd(er) elcx jairs Ende want de voirs(creven) arnt van hem/
sustineerde swair gelt te willen hebbe(n) alsnu loepen(de)/
Dwelck hem o(n)moegelijck was te betale(n) nae de/
cleyne neri(n)ge en(de) gelegenth(eit) vand(en) tijde nu wesen(de)/
Soe heeft deselve begeert en(de) versocht de(n) selve(n)/
arnde ond(er)wesen te wordde(n) hem vand(er) selv(er) hueri(n)g(en)/
te v(er)drage(n) te kersmesse naistcomen(de) oft deselve hueri(n)ge/
tot alsulke(n) redelike(n) p(rij)se gestelt te wordd(en) d(air)mede/
hij he(m) soude moege(n) wete(n) tond(er)houden D(air)tege(n) de/
voirs(creven) arndt sustineerde de (contra)rie bliven(de) bij sijn/
voirneme(n) seggen(de) die in tijde vande(n) zwa(r)en gelde/
geschiet te zijne ende alsoe bet(ailt) soude wordde(n) Als/
dat de wethoud(er)s den voirs(creven) mathijse moelema(n)s/
wesen tot zijne(n) thoene als vand(er) hueri(n)g(en) geschiet/
te zijne inde(n) lichte(n) tijde gelijck tselve eensdeels genoech/
bevonde(n) wordt uut(er) estimatien vand(en) rijd(er)s die/
te xxvii stuv(er)s tstuck t(er) selv(er) tijt gevalueert mochte(n)/
wesen Hebben deselve wethoud(er)s ind(er) sake(n) op al/
geledt sijnde en(de) de gelegenth(eit) van dien wel voir/
oege(n) genome(n) uutgesproken en(de) get(er)mineert dat/
de voirs(creven) mathijs de ca(m)me d(air) questie aff es sal/
blive(n) houde(n) om xxii rijd(er)s sjaers ten prijse als/
vo(r)e en(de) ghelt alsnu loepen(de) zijne(n) t(er)mijn uut behalve(n)/
oft arnde dat nyet aen en stonde dat hij sijn/
ca(m)me sal moege(n) ov(er)neme(n) tegen kersmesse naistcomen(de)/
ende goets tijts sijn meyni(n)ge d(air)aff segge(n) om he(n)/
d(air)nae te vuege(n) in wed(er)sijd(en) Act(um) in cons(ili)[o] op(idi)/
junii xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters