SAL7384, Act: V°561.3-R°562.1 (999 of 1044)
Search Act
previous | next
Act V°561.3-R°562.1  
Act
Date: 1491-06-16

Transcription

2021-02-16 by fernand BERTRAND
Item katlijne hoelma(n)s weduwe jans wijle(n) huene/
ten bijsijne met wille weten(e) ende consente goirts/
daneels alsnu huers mans t(er) eenre laureys va(n)/
lange(n)donck wille(m) de colve(re) ende katlijne huens/
sijn wijff als naiste erfgename(n) des voirs(creven) wijle(n)/
jans huene t(er) ande(re) Sijn come(n) voir scepen(en) van/
loven(e) naebescreve(n) kennen(de) ende lijden(de) dat zij/
met malcande(re)n ov(er)come(n) sijn der pointe(n) conditien/
en(de) vorweerde(n) hiernae bescreve(n) die zij malcande(re)n/
geloeft hebbe(n) tond(er)houd(en) Ende inde(n) yerste(n) heeft/
de voirs(creven) katlijne hoelmans met consente des voirs(creven)/
goirts huers mans tot behoef der voirs(creven) erfgename(n)/
gerenu(n)tieert en(de) v(er)tege(n) en(de) mits dese(n) renu(n)tieert en(de)/
v(er)thijdt hue(re)r tocht die zij enichssins houden(de) es in/
alle(n) alsulke(n) erfgoede(n) hoedanich die zijn wair die/
gelegen sijn oft bevonde(n) mochte(n) wordd(en) leen eygen(e)/
en(de) erve rinte(n) chijse(n) oft pachte(n) als gebleve(n) en(de) v(er)storve(n)/
zijn van en(de) nad(er) doot des voirs(creven) wijle(n) jans heurs/
voirmans soe v(er)re die enichssins van sijnd(er) zijde(n) sijn/
gecome(n) oft aengestorve(n) ende d(air)enbove(n) huers geheels/
rechts van alsulke(n) halve(n) dachmale beempts leens/
als gelegen es int werchte(r) broeck tussche(n) de wed(uwe)/
en(de) erfgename(n) joes wijle(n) absoloens t(er) eenre en(de) de/
goede willems colvers voirs(creven) t(er) ande(re) niet tege(n)staen(de)/
dat tselve half dach(mael) v(er)crege(n) mach sijn tussche(n) huer/
en(de) den voirs(creven) hue(re)n voirman geloven(de) met consente/
als vo(r)e den selve(n) erfgename(n) die tocht en(de) trecht/
voirs(creven) geheel te doen en(de) laten volge(n) en(de) he(n) ne(m)m(er)meer
//
d(air)aen stoot hynd(er) oft letsel te doen(e) te doen doen(e) oft late(n)/
gesciede(n) per se aliu(m) vel alios quovismodo infutur(um) Ende/
t(er) ande(r) zijde(n) sulle(n) deselve erfg(enamen) inde stat van desen/
der selv(er) weduwe(n) jairlijcx hue(r) leefdage lanck geve(n)/
ende betalen te weten(e) de voirs(creven) laureys van lange(n)donck/
nege(n) molevate(n) rocx goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de)/
vloegele wel bereyt d(er) maten van loven(e) sint andries(mes)s[e]/
apostels te betalen(e) en(de) te loven(e) oft te rotselair te leve(re)n/
d(er) voirs(creven) wed(uwen) alle ja(r)e soe lange zij leve(n) sal en(de) nyet/
lange(r) dair deselve weduwe in een vande(n) selve(n) twee/
plaetssen ten tijde vand(er) selv(er) betaling(en) woenachtich sijn/
sal Ende d(air)enbove(n) noch dertich stuv(er)s mu(n)ten telken/
t(er)mijne van betalinge(n) in borsen gaende sinte mertensmesse/
te betalen(e) der selv(er) weduwen alle ja(r)e soe lange zij leve(n)/
sal ende niet lange(r) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende de voirs(creven) wille(m)/
de colve(re) ende katlijne huens sijn huysvrouwe twee/
mudde(n) en(de) vijff molevate(n) corens pag(abilis) met wa(n)ne en(de)/
vloegele wel bereyt d(er) maten van loven(e) s(in)t andries(mes)s[e]/
apostels te betalen(e) en(de) te loven(e) oft te rotselair te leve(re)n/
der voirs(creven) wed(uwen) alle ja(r)e soe langhe zij leve(n) sal en(de) niet/
lange(r) dair deselve weduwe in een vand(en) selve(n)/
twee plaetss(en) ten tijde vand(er) selv(er) betalinge(n) woenachtich/
sijn sal Ende dae(re)nbove(n) noch twee rinsgulden(en) en(de)/
eene(n) halve(n) te twintich stuv(er)s den geheele(n) rinssche/
gulden(en) mu(n)ten telke(n) t(er)mijne van betalinge(n) in borse(n)/
gaende s(in)te andriesmesse te betalen(e) d(er) selv(er) weduwe(n)/
alle ja(r)e soe lange zij leven sal ende niet lange(r)/
quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeve(n) buetsele junii xvi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-09-05 by Dieter Peeters