SAL7385, Act: R°313.2-V°313.1 (602 of 1086)
Search Act
previous | next
Act R°313.2-V°313.1  
Act
Date: 1492-01-21

Transcription

2018-08-21 by kristiaan magnus
Opt versueck dat henr(ic) moeleman briede(r) als aenlegge(r)/
in rechte inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
gedaen heeft tegen coenrarde le poly als man ende/
mo(m)boir van lijsbetten vanden berghe zijne(n) wive/
verweerde(r) Aldair de selve henrick sustineerde/
want de selve coenrardt vele dagen van thoenen/
gehadt hadde tegen hem ende uterlijck stont op/
zijne(n) thoen om te doce(re)n sijn debvoir van zijnen/
getuygen van daige te daghe gedaight te hebben(e)/
dair hij oic vele dagen van thoene toe gehadt/
hadde ende nochtan alnoch niet van gheene(n) van al
//
gedoceert en hadde hopende alsoe dat de selve coenrardt/
dairaff versteke(n) soude zijn en(de) datmen int principael/
soude moegen sluyten ende voirtvae(re)n hem des gedragen(de)/
totten rechte Dairtegen coenrardt antwerden(de)/
meynde neen te voird(er) dat mits der absen(tien) van/
enigen dair hij hem mede behulpe(n) woude en(de) d(aer)aff/
hij altijt sijn debvoir gedaen hadde hij d(aer)toe alnoch/
niet en hadde conne(n) gecome(n) Es gewijst met scepen(en)/
vonnesse t(er) manissen smeyers dat de selve coenrart/
eene(n) dach voir al nemen soude om van zijnd(er)/
diligentien en(de) debvoir te doene blijcke(n) op dairaf/
versteken te zijne in scampno cor(am) om(n)ibus dempt(is)/
hermeys vynck januarii xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-12 by Agata Dierick