SAL7385, Act: V°454.2-R°455.1 (842 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°454.2-R°455.1  
Act
Date: 1492-04-03

Transcription

2020-06-30 by kristiaan magnus
Want peet(er) huene sone wijle(n) jans welke wijle(n)/
jan nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) comen/
ende geleydt es geweest tot allen den goede(n) beyde/
have en(de) erve jans wijlen hobbouts en(de) m(ar)grieten/
vanden velde zijns wijfs soe wair die gelegen/
zijn hem met brieven van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van haeght oft zijne(n) stadhoude(r)/
alle de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n/
/ ende der weduwen en(de) erfgenamen desselfs wijle(n)/
jans dach van rechte alhier te compare(re)n inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) oft zij hen d(aer)tegen/
hadden willen oppone(re)n doen besceyden Aldair/
zij niet gecomp(ar)eert en sijn noch nyemant van/
hee(re)n wegen den voirs(creven) pete(re)n compare(re)nde en(de)/
trecht voirt v(er)sueken(de) soe verre dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
heeft gebleken bij rescripte hubrechts cleymans geheete(n)/
de sluyte(re) de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbesceydi(n)ghe/
behoirlijck gesciet te zijne gewijst hebben voir een/
vonnesse wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) peters/
niet en compareerde voe(r) den opstaen(en) smeyers ende/
der scepen(en) datme(n) den selven pete(re)n vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht vanden voirs(creven)/
beleyde scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen es in scampno april(is)/
tercia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick