SAL7385, Act: V°456.2-V°457.1 (845 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°456.2-V°457.1  
Act
Date: 1492-04-03

Transcription

2018-11-03 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt/
tusschen meeste(re)n henricke van ev(er)ghem geswoirne/
stadmeest(er) ter eenre henricke vand(er) stappen/
janne van maelcote pete(re)n bailge en(de) machiele/
vanden berghe als meest(er)s vand(er) clerc capellen/
in tijden voirleden in tijd(en) voirled(en) t(er) ande(r) zijd(en)/
geven(de) aldair de selve meest(er) henricke te kynnen/
hoe dat hij navolgen(de) der t(er)minatien m(ar)tii xxii lestled(en)/
gegeven tusschen hen aengaen(de) der visitatien vand(en) wercke/
op sint anthoenis outaer inde selve capelle inde selve/
capelle zijne(n) geswoirne(n) wercmeest(er) der stadt va(n) bruessele/
van zijnd(er) zijden alhier hadde doen comen als op heden/
als ten daghe bij p(ar)tien d(aer)toe genomen om tvoirs(creven)/
werck te visite(re)n navolgen(de) der selv(er) t(er)minatien p(rese)nte(re)nde/
hem ende zijnen man dairtoe bereet hopen(de) want/
hij verstaen mochte dat sijn wed(er)p(ar)tie niet bereet en/
was met hue(re)n geswoirnen wercman dien zij d(aer)toe/
oic behoirden tontbieden dat zij in dien versteken/
soude(n) zij(n) ende hem volgen en(de) sculdich te volgen/
sijn geeyschste schult van hondert veertich rinsgulden(en)
//
nae uutwijsen der voirs(creven) t(er)minatien hem des gedragen(de)/
totten selven wethouders Dairtegen de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie/
dede seggen dat zij huer debvoir hadde gedaen met brieve(n)/
van des(er) stadt aende wethouders van mechelen om als op/
heden als ten daghe dairtoe dienen(de) te hebben(e) der stadt/
geswoirne(n) wercmeest(er) aldair om in dien te besoingnie(re)n/
soe dat behoiren soude Dairinne zeker belet gebuerde/
mits onveyllicheyden vanden tijde acht(er)wegen te gaene/
oft te comen als dat de selve geswoirne wercmeester/
van mechelen niet gecomen en conste hem des gedragen(de)/
tot alsulke(n) brieven als de stadt van mechelen aende/
wet alhier gescreven mocht hebben seggen(de) alsoe dat/
tgebreck in hen niet en was ende oic niet wel doenlijck/
mits den reden(en) voirs(creven) dat zij noch eene(n) ande(re)n dach/
hebben souden om den selven te doen comen niet wed(er)staen(de)/
der voirt(er)minatien van in dien verstoken te zijne/
Dairop de voirs(creven) meester henrick replice(re)nde hoepte/
neen seggen(de) dat zij hen hadden moegen besorgen als/
hij van zijne(n) meester gedaen hadde van hem geleye/
ende zekerheyt te doene van vijff oft zesse gesellen/
als hij gedaen hadde Bliven(de) alsoe bij sijn versueck/
voirs(creven) metgad(er)s oic met eysschen van costen van/
zijnen meester die alsoe te vergheefs comen was/
Ende nae dien de wethouders den voirs(creven) meeste(re)n/
henr(icke) guetlijck g(er)ne hadde(n) onderwesen van eenen/
zeke(re)n gelegen(en) dach alnoch te moegen hebben navolgen(de)/
der beg(er)ten ende voirnemen(en) van zijnd(er) wed(er)p(ar)tien dair/
hij niet inne consente(re)n en woude mair guetlijck/
vermaende ende versochte van rechts wegen nae den/
langhen vervolge bij hem in desen gedaen ende voir/
t(er)minatien voirs(creven) dat hem recht gebuerde soe dat/
behoirde te weten(e) sijn p(ar)tie in dien versteken te hebben/
ende uutsprake ende t(er)minatie der selv(er) he(re)n aengaen(de)/
zijnd(er) geeyscht(er) schult van hondert veertich rinsgul(den)/
die zij hem uut saken vanden selven wercke noch
//
tacht(er) wae(re)n t(er) goed(er) rekeni(n)gen Es geappointeert/
ende uutgesproken bijd(en) selven wethoude(re)n hierop int/
langhe gelet zijnde ende oic ov(er)sien de voirt(er)minatie/
ende de langhe handelingen en(de) vervolgen in desen/
gebuert dat de voirs(creven) gedaighde ende verweerd(er)s/
inden name als boven den voirs(creven) meeste(re)n henr(icke) sculdich/
zulle(n) sijn opte leggen ende te vernuegen vand(en) voirs(creven)/
hondert ende veertich rinsgulden(en) de hondert/
ende dat den selven gedaighden inden name als/
boven afgeslagen en(de) gecort zullen wordde(n) nae zeke(r)/
hanteri(n)gen die d(aer)aff tande(re)n tijden ter beternessen/
vand(en) wet in dien come(n) moegen zijn van zeke(re)n/
p(er)soenen hen des verstaen(de) die tselve werck ov(er)gaen/
ende gevisiteert mochten hebben oft e(m)mer cortten/
den selven meeste(re)n henr(icke) van sgheens des hem sal/
moegen come(n) nae uutwijsen der principaelder/
coma(n)scap de so(m)me van veertich rinsgulden(en) en(de) tsurplus/
den selve(n) v(er)nuege(n) ende betalen Metgad(er)s oic/
alsulke(n) iiii(½) rinsgulden(en) als hij ten lesten daghe/
aen sijne(n) meester verleet hadde ende oic sullen/
de selve hem betale(n) de costen op nu bij hen gelede(n)/
int ontbieden vande(n) selve(n) meeste(r) van bruessele/
ter taxatien vand(er) wet opdat zijs niet ov(er)come(n)/
en consten in (con)silio opidi aprilis t(er)cia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick