SAL7385, Act: V°475.1-R°476.1 (879 of 1086)
Search Act
previous | next
Act V°475.1-R°476.1  
Act
Date: 1492-04-14

Transcription

2019-06-15 by kristiaan magnus
It(em) peet(er) vanden rode sone wijle(n) arnts woenen(de) te/
bynckem in p(rese)ntia heeft genomen ende bekint genome(n)/
te hebben tegen baudewijne jorijs die alsoe bekint/
uutgegeven te hebben den voirs(creven) pete(re)n een huys/
met negen dachmale(n) lants gelegen inde p(ro)chie van/
bynckem voirs(creven) t(er)plaetsen geheeten teynde Te houden/
te hebben en(de) te gebruycken van halfmerte lestleden/
eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n deen nae dand(er) zonder/
middel vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de)/
voe(r) drie ende een half mudde(n) corens pag(abilis) cu(m) va(n)no/
pacht en(de) mate van loeven(en) alle jae(re) sinte andriesmesse/
apostels te betalen(e) ende te loeven(en) te leve(re)n den selven/
baudewijne quol(ibe)t ass(ecutu)m behalve(n) dat d(aer)aff de voirs(creven)/
peet(er) sint andriesmesse naistcomende egheenen pacht/
betalen en sal Item es vorweerde dat de voirs(creven)/
baudewijn tvoirs(creven) huys sal moege(n) afbreken ende/
afdoen oft doen afbreken ende afdoen soe wanneer/
hem believe(n) sal zonder den voirs(creven) pete(re)n aenden/
voirs(creven) pacht dairom enich cortssel gedaen te wordden/
behalven dat den selven pete(re)n alsdan volgen sal leem/
ende stroe Item es [voirt] vorweerde dat de voirs(creven) peet(er)/
de voirs(creven) lande wynne(n) werve(n) ende mesten sal gelijc/
regenoeten bove(n) ende beneden ende ten lesten jae(r)/
een half boender besaeyt laten met wynt(er)coren(en) en(de)/
dande(r) lande eens o(m)megedaen Item es voirt vorw(er)de/
oft de selve peet(er) enich scade lede van tempeeste(n) oft/
gemeyne(n) orlogen dat de selve baudewijn den selve(n)/
pete(re)n cortsel dairaff doen sal gelijck ande(r) bove(n) ende/
beneden nae advena(n)t van zijnen vors(creven) pachte En(de)/
als de voirs(creven) wynne den voirs(creven) pacht betalen sal/
soe sal baudewijn den selven sculdich zijn den/
montcost te geven Item es vorweerde dat de/
voirs(creven) wynne egheen opgaen(de) hout en sal moegen/
truncken noch afhouwen dan alleene tgene dat/
/ getrunct heeft geweest Item es voirt vorweerde dat/
de voirs(creven) peet(er) de strate(n) ende grechten houden veeghen/
ende ruyme(n) sal tot sijne(n) coste ende laste Item sijn den/
voirs(creven) pete(re)n bijden selve(n) baudewijne geleent thien rinsgul(den)/
te twintich stuv(er)s den gulden mu(n)te nu cours hebbende/
de welke hij sculdich sal sijn ende geloeft heeft den/
selve(n) baudewijne weder te geve(n) ende te betalen binnen/
den voirs(creven) t(er)mijne mu(n)te ten selve(n) tijde cours hebbende/
Ende alle dese vorweerden (et)c(etera) cor(am) berghe hermeys/
aprilis xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2015-08-13 by Agata Dierick