SAL7386, Act: R°199.2-V°199.1 (402 of 932)
Search Act
previous | next
Act R°199.2-V°199.1  
Act
Date: 1492-11-24

Transcription

2019-09-03 by Jos Jonckheer
It(em) claes scarnet sone wijle(n) mertens woenen(de) te/
bruessele den welke(n) opte(n) xx[te(n)] dach va(n) februario lestled(en)/
voe(r) scepen(en) van loeven(en) en(de) met scepen(en) brieve(n) va(n) loven(en)/
getra(n)sporteert werdt bij hee(re)n en(de) meeste(re)n gielise fabri/
docteur ind(er) heylig(er) godheyt ende arnold(us) van kets den/
ouden beyde als executeurs vanden testame(n)te ende/
utersten wille katlijne(n) wijle(n) moele(n)sleg(er)s wettige/
werdynne desselfs arnoldi als oom vand(er) moeder zijde(n)/
der selv(er) katlijne(n) de hellicht van alsulken drie rinsgul(den)/
erff(elijck) vallen(de) jairlijcx opte(n) ii[te(n)] dach va(n) junio als deselve/
wijlen katlijne int geheel behielt a(n)no lxxxvi junii s(e)c(un)da/
Aen ende op een huys ende hoff mette(n) toebehoirte(n)/
wijle(n) der selv(er) katlijne(n) nu meest(er)s pet(er)s gans gelegen/
inde p(er)ctrate gelijc tselve tra(n)sport met zeke(re)n restricten/
conditien en(de) quijtsceldi(n)gen dairinne begrepe(n) dat int/
langhe nairde(r) uutwijst In p(rese)ntia heeft gekindt en(de)/
gelijdt dat hem de selve mo(m)boirs met ge(re)den pe(n)ni(n)g(en)/
d(air)aff hij hem vernueght kindt ende wel voldaen vand(en)
//
selve(n) onderhalve(n) rinsgul(den) erff(elijck) volcomelic geco(n)tenteert/
ende dien weder tege(n) hem erffelic gecrege(n) hebben/
o(m)me die wed(er) ind(er) selv(er) vorst(er) executien huer(er) mo(m)borien/
voirs(creven) bekeert en(de) geemploieert te wordden Wairbij/
de selve claes voir hem sijn erve(n) en(de) nacomeli(n)gen den/
selve(n) mo(m)boe(re)n tot behoeff als voe(r) deselve erfrinte van/
onderhalve(n) rinsgul(den) erff(elijck) geheelic getra(n)sporteert heeft/
ende ov(er)gegeve(n) en(de) mits dese(n) tra(n)sporeert en(de) ov(er)gheeft/
in ald(er) mate(n) forme(n) en(de) manie(re)n en(de) soe mechtich/
als zij wae(re)n mits huer(er) mo(m)borien voe(r) den voirs(creven)/
tra(n)sporte den selve(n) claese gelijc voe(r) d(air)aff gedaen Ver/
thiden(de) de selve claes mits dese(n) tot behoeff als voe(r)/
van zijnd(er) actien die hij heeft inde(n) selven ond(er)halve(n)/
rinsgulden(en) erff(elijck) oft in enige ande(re) goede gebleve(n) oft/
verstorve(n) van zijnd(er) voirs(creven) nichte(n) in enig(er) manie(re)n/
ende oic van alle(n) actien die hij bij lantrechte oft/
testame(n)te soude moege(n) eysschen in enige der selv(er)/
goede(n) Promitt(ens) nullatenus alloqui sed war(andizare)/
cor(am) buetsele bouchout nove(m)br(is) xxiiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-19 by Jos Jonckheer