SAL7386, Act: V°41.1-V°43.1 (77 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°41.1-V°43.1  
Act
Date: 1492-07-16

Transcription

2020-10-06 by Jos Jonckheer
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
paulu(m) oliviers tamq(uam) procuratore(m) et r(e)ceptore(m) mo(na)sterii/
de p(ar)cho d(omi)naru(m) ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et he(re)d(itaria)/
joha(n)ne et machteld(is) van espent al(ia)s bericx f(iliarum) petri q(uon)d(am)/
van espent ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra/
infra p(at)riam braban(tie) sit(a) in mans(ionibus) domibus curtibus/
terris arabil(ibus) pratis pascuis silvis vineis censu tr(e)censa/
redditibus et p(er)tinen(tibus) universis pro certis r(e)cognicio(n)ib(us)/
et promissionibus consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lovanien(sium) quaru(m)/
tenor sequitur in hec verba et est talis Condt zij allen/
lieden dat joha(n)ne en(de) machtelt van espent al(ia)s bericx/
dochte(re)n pete(r)s wijlen van espent woenen(de) inde/
prochie van velthem in p(rese)ncia hebben genome(n) ende/
bekynt genome(n) te hebben van pauwelse oliviers/
als procur(eur) ende rintmeest(er) des goidshuys van vrouwe(n)p(er)cke/
thof geheete(n) ten eycken metten wynnen(de) lande eeussele(n)/
ende beemden ende alle(n) tgoet toebehoe(re)nde de(n) selven/
hove alzoe verre als de voirs(creven) pet(er) die voirtijts gehoude(n)/
heeft oft van zijne(n) handen uuyt gegeve(n) heeft Te/
houden(e) te hebben(e) ende te wynnen van halfmerte dat/
was a(n)no xiiii[c] ende lxxxvii stilo braban(tie) eene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n deen nae dande(re) sonder middel vervolgen(de)/
mair m(ijn) vrouwe oft de gesuste(re)n moegen altijt sceyde(n)/
te sesse jae(re)n dient believe(n) sal mair de ghene die/
sceyde(n) wilt te sesse jae(re)n die saelt cundige(n) oft/
cont doen den ande(re)n altijt een jair te voe(re)n Elcx/
jairs voir en(de) om xlii mudden rogs xiiii mudden/
g(er)sten en(de) xiiii even(en) mudden even(en) elcx grains/
goet en(de) payabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n wel bereyt/
elck mudden voe(r) acht halste(re)n loevensch ts(in)t andriesmisse/
alle jaire te betalen en(de) te leve(re)n int cloest(er) voirs(creven) den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Item de gesuste(re)n sulle(n) moeten/
inhalen en(de) leve(re)n alle(n) de buyten pachten bynnen/
den zelve(n) cloeste(re) alle jaire ts(in)t andriesmisse apostels/
/ op hue(re)n last den t(er)mijn due(re)nde dats te weten(e) inde(n)/
yerste(n) van stertbeke vii(½) mudde(n) rogs loevensche/
te lare bij vilvoirden vijf mudd(en) havren en(de) vijf/
mudd(en) g(er)sten loevensche aen die jouffrouwe/
vand(en) borch vijf mudde(n) [vacat] loe(vensche) ende twee/
mudden corens te hockezeele ende noch twee mudde(n)/
corens inde prochie van erps Item de gesuste(re)n zulle(n)/
m(ijn) vr(ouwe) leve(re)n vi antwerfsche schilde metten vier/
leeuwe(n) goet van gouwe ende swaer van gewichte/
oft de weerde in ande(re)n goeden gelde ts(in)te rameysmisse/
alle jaire te betalen den t(er)mijn due(re)nde Item de gesuste(re)n/
sullen m(ijn) vr(ouwe) en(de) den co(n)vente oick geven voe(r) vier/
vette verken(en) xxiiii mottoene xxvii(½) pl(a)c(ken) voir/
twee der voirs(creven) mottoene(n) ts(in)te rameysmisse alle/
jaire te betalen(e) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde Item m(ijn)/
vr(ouwe) sal den voirs(creven) gesuste(re)n leve(re)n int cloest(er) voirs(creven)/
alsoe dicwijle alsmen bynne(n) den selve(n) cloeste(re)/
cloest(er)biere tout xxviii geleen vanden selven/
biere ende te xiiii nachten een provende broets/
jairlijcx den t(er)mijn due(re)nde Item de gesuste(re)n zulle(n)/
m(ijn) vr(ouwe) jairlijcx oick leve(re)n te paessche(n) vier cusbaer/
calve(re)n Item de gesuste(re)n zulle(n) m(ijn) vr(ouwe) noch jairl(ijcx)/
leve(re)n vijftich goeder parskase en(de) der kelderssen/
jairlijcx twee hondert parskasen den t(er)mijn due(re)nde/
dair voe(r) elken kase sesse quarten melcx mett(er)/
zanen ende sesse quarten melcx versaent Item/
de gesuste(re)n sullen geven voe(r) de brueders prove(n)de/
xiiii pont boteren ende xiiii parskasen voirs(creven)/
maten als boven Item de gesuste(re)n sullen m(ijn) vr(ouwe)/
noch leve(re)n xv[c] eye(re)n ende der formessen/
vand(en) selve(n) cloeste(re) v[c] jairlijcx leve(re)n den t(er)mijn/
due(re)nde te palmsondaghe Item de gesuste(re)n sulle(n)/
leve(re)n iii[c] busselen walms jairlijcx de(n) t(er)mijn/
/ due(re)nde om de huysen mede te decken ald(aer) ende des/
zulle(n) zij ongehouden zijn die huysen te houden(e) mair soe/
wa(n)neer datme(n) die walme(re) voirs(creven) verdect soe sulle(n)/
de gesuste(re)n gehoude(n) zijn den pleckers en(de) deckers/
de costen te geven ende anders niet en(de) m(ijn) vrouwe/
de dachue(re)n betalen Item wairt dat sake dat den/
wercluden leem oft latten gebraken dat soude(n) de/
gesuste(re)n hen moeten leve(re)n op hue(re)n last en(de) de latten/
halen int voirs(creven) goidsh(uys) Item de gesuste(re)n sulle(n) jairl(ijcx)/
leve(re)n den t(er)mijn due(re)nde xxv busselen walms inde(n)/
h(er)berghe te loeven(e) Item de gesuste(re)n sullen m(ijn) vr(ouwe)/
geven twee grijpen te hulpe(n) vand(en) dachue(re)n ende/
niet meer Item de gesuste(re)n sulle(n) oick gehoude(n) zij(n)/
de drie yerste jae(re)n m(ijn) vr(ouwe) betalen van voirlieve/
vijftich hollans gul(den) als vervolchde schout Item sal de/
fermesse hebben half doeft dat op tvoirs(creven) hof wassen/
sal opde oeftboeme(n) vande(n) fo selve(n) hove ende/
dat voirs(creven) oeft sullen de gesuste(re)n moeten leve(re)n tot/
hue(re)n huyse oft te loeven(e) dairt huer believe(n) sal/
ende noch sulle(n) de voirs(creven) gesuste(re)n gehoude(n) zijn te geven(e)/
thien pont paim(en)ts om oeftboeme(n) te planten(e) ald(aer)/
jairlijcx mair des sal de formersse gehoude(n) zijn half/
te corten(e) den gesuste(re)n Item sullen de voirs(creven) gesuste(re)n/
gehoude(n) zij(n) m(ijn) vr(ouwe) ende den ghenen die met huer/
dair come(n) sullen oft van hue(re)n wegen wel ende/
loflijck tontfane van eten van drincken elck jouffr(ouwe)/
een quarte wijns alsoe dicwijle als zij d(aer) come(n) sulle(n)/
ende desgelijcx den meeste(re) metten brueders vand(en)/
selve(n) cloeste(re) ende elck van hue(re)n p(er)de(n) vier spynde(n)/
corens sdaighs Item sulle(n) de gesuste(re)n gehoude(n) zij(n)/
dat voirs(creven) hof te houden(e) van carweyn van alle(n)/
tshee(re)n luden ridde(re)n cnapen tshe(re)n honde(n) ende/
van allen co(m)me(re) gelijckerwijs die brued(er)s h(ier) voirmaels/
/ gehouden hebben vanden selve(n) cloeste(re) ende oft m(ijn) vr(ouwe)/
ende tco(n)vent selv(er) hielden Item sullen de gesuste(re)n/
gehouden zij(n) te houden(e) alle de grechten en(de) strate(n)/
toebehoe(re)nde den selven hove sonder m(ijn) vr(ouwe) last/
Ende wairt dat den cloeste(re) voirs(creven) dair af e(n)nige/
scade quame dat soude(n) de gesuste(re)n m(ijn) vr(ouwe) moeten/
oprichten tot goede mans prijse Item wairt dat/
sake dat orloge ware oft oick sorge d(aer) voe(r) ware/
bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijn ende dat tcore(n) int schue(re)/
ware en(de) tgoidshuys gederssche(n) hebbe(n) woude dan/
soude(n) de voirs(creven) gesuste(re)n dat coren moeten doen/
dersschen alsoe verre alst hen beliefde ende dat/
vue(re)n dairs m(ijn) vr(ouwe) te vreden ware op hu(n)nen last/
ende wairt dat sake dat de gesuste(re)n alsoe niet en/
dade(n) soe soude m(ijn) vr(ouwe) d(air) moegen dersschen stelle(n)/
op der voirs(creven) gesuste(re)n last Item wairt dat den/
cloeste(re) voirs(creven) e(n)nige scade geschiede bynne(n) den selve(n)/
hove van brande oft van der gesuste(re)n wegen oft/
hue(re)n huysgesi(n)ne dat soude(n) de gesuste(re)n m(ijn) vr(ouwe) moete(n)/
oprichten tot goede mans prijse uuyt genome(n) in/
gemeyne(n) orloghe(n) oft tempeesten datmen lijde(n) moeste/
dat soude m(ijn) vr(ouwe) den gesuste(re)n oprichten gelijck ande(re)/
p(re)laten boven ende benede(n) doen en(de) niet voirde(re) Item/
wairt dat bynnen den voirs(creven) hove e(n)nige grove ty(m)meri(n)ge/
gebrake dat soude(n) de gesuste(re)n thout moeten halen/
op hue(re)n last ende soe wa(n)neer men dair ty(m)mert/
sullen de gesuste(re)n den werclude(n) ald(aer) den cost geven/
ende m(ijn) vrouwe de dachue(re)n betalen Item sullen/
de gesuste(re)n voirs(creven) jairlijcx hue(re)n t(er)mijn due(re)nde doen/
planten twee hondert leven(de) pooten opt goet voirs(creven)/
ende wairt dat sake dat de gesuste(re)n dade(n) afhouwe(n)/
op tgoet voirs(creven) e(n)nige oude verdorde willegen dair/
soude(n) zij moete(n) voe(r) doen planten voir elk(er) der/
/ voirs(creven) twee levende pooten Item de gesuste(re)n en zulle(n)/
niet moegen doen breken e(n)nige eeusselen den voirs(creven)/
hove toebehoiren(de) bynne(n) den twee leste jae(re)n Item de/
gesuste(re)n voirs(creven) en sullen hebben gheen rechte aen dopgaen(de)/
hout staen(de) opt voirs(creven) goet te houwe(n) oft te doen houwe(n)/
in gheend(er) manie(re)n Item de gesuste(re)n sullen gehoude(n)/
zijn m(ijn) vr(ouwe) te doen twee carweyen alle jaire/
den t(er)mijn due(re)nde met hue(re)n wagen(en) ende met/
vijf p(er)den te mechelen oft alzoe verre op hue(re)n/
last Item de gesuste(re)n en zulle(n) niet moegen v(er)coope(n)/
mest stroo oft walme(re) comen(de) vand(en) selve(n) hove/
noch elders voe(re)n dan op tvoirs(creven) goet Item de/
gesuste(re)n en zullen gheen hout moegen [doen] afhouden/
dan ten behoir(lijcken) tijde ende ter mynster scade(n) Item/
de gesuste(re)n en sulle(n) gheen hout doen afhouden/
dan tott(er) beri(n)gen vanden selve(n) hove en(de) om te/
bevredene de selve goede Item de gesuste(re)n en/
zullen gheen hout doen afhouwe(n) totte(n) bachuyse/
dan doirne ende breme(n) Item de gesuste(re)n zulle(n)/
laten den wint(er) aert ald(aer) besaeyt met coren(en) op zij(n)/
vier getijde voe(re)n gelijck regenoete(n) en(de) wel gemest/
de drie leste jae(re)n ende oft zijt alsoe niet en dade(n)/
van jaire te jaire(n) dat souden zij m(ijn) vr(ouwe) moeten/
oprichten tot goedemans prijse Item de gesuste(re)n/
sullen besaeyt laten dat leste jair sesse boende(re)/
twee voir rogge ende de stortte eens o(m)megedaen/
Item de gesuste(re)n sulle(n) gehoude(n) zijn te doen vue(re)n/
jairlijcx den t(er)mijn due(re)nde twee voede(re)n hoys elck/
voede(re) met vijf p(er)de(n) op hue(re)n last s(in)t jansmisse te/
leve(re)n te loeven(e) inde h(er)berge desselfs goidsh(uys) et sic/
ult(erius) prout h(abetu)r in libro de p(ar)cho d(omi)nar(um) de data febr(uarii)/
xiii a(nn)[o] xcii Et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)f(uerunt) lyefk(enrode) borch(oven) julii xvi
ContributorsJos Jonckheer , Walter Winnelinckx , Greet Stevens , Agata Dierick
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-06-08 by Walter Winnelinckx