SAL7386, Act: V°419.3-R°420.1 (767 of 932)
Search Act
previous | next
Act V°419.3-R°420.1  
Act

Transcription

2020-12-24 by Jos Jonckheer
Het zijn comen te rechte inde banck voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) arndt van/
hove borg(er)meest(er) te loeven(en) t(er) eenre ende/
goessen oeghe ende sijn werdynne t(er) ande(re)/
Ald(air) deselve arndt sijnen eysch ende versuek/
opgedaen heeft ende oic geconcludeert over/
den selven goessen(e) en(de) sijnd(er) werdynnen ind(er)/
manie(re)n en(de) gelijc hij voe(r) den raide vand(er)/
stadt seyde gedaen te hebben(e) die alhier int/
lange resume(re)nde Dair tegen deselve goessen/
ende sijn wijf yerst tot hue(re)n voirsprake/
geeyscht hebbende huygen van udekem
//
de selve huyghe swarich(eyt) gemaict heeft hen te/
dienen Ende nae dien hem bij mijne(n) hee(re) den/
meye(r) gelast was hen te dienen heeft huyghe/
borchtocht versocht aen goessen(e) de woird(en) die/
hij in dien seggen soude want zij swair ende/
lastich souden moege(n) vallen aen hem te dragen/
ende hem huygen die af te nemen dwelc de/
voirs(creven) goessen niet en meynde te moeten doene/
mair p(re)te(n)deerde altijt sijn huysvr(ouwe) in dien te moege(n)/
volgen hue(r) recht sonder hem oft zijne(n) toedoene/
d(air)aff arndt sustineerde de (con)trarie hopen(de) dat zij/
sond(er) hem als hue(re)n man ende mo(m)boir nae des(er) banck/
recht niet sculdich en wae(re) te dingen met meer/
woird(en) in wersijden gealleg(eer)t dienen(de) tot elcx/
eff(e)c(t)e? Dair gewijst es bij scepen(en) van loeven(en)/
t(er) maniss(en) smeyers gelieft der werdynnen des voirs(creven)/
goess(en) voirt te vae(re)n dat zij dat sculdich sal sijn/
te doene nae recht met hue(re)n man en(de) mo(m)boir/
Nae welcken vo(n)nisse de voirs(creven) goessen dat/
gehoirt hebben(de) begheert heeft dach van berade/
hopen(de) dat hem dien gebue(re)n soude D(air) teghen/
arnt gesustineert heeft de (con)trare bij reden(en) vand(en)/
voirgesciedeniss(en) acten uuytstellen ende dachnemi(n)g(en)/
d(air)op gebuert ende oic bij dien want deselve goess(en)/
tande(re)n tijd(en) inde(n) voiracten geseecht hadde ende/
gealleg(eer)t dat hij sijnd(er) huysvr(ouwe) in des(er) soude bijstaen/
als een goet man sculdich was te doene ende in dien/
van huer niet te scheyden mair deselve sake te/
vervolgen he(m) des gedragen(de) totten selven voiracten/
wethoude(re)n ende ande(re)n die d(air)bij geweest wae(re)n/
totten welk(er) goessen hem des oic gedroech D(air)op/
scepen(en) wed(er) gemaent wijsden met vo(n)nisse/
want hen p(ar)tien gedragen hadden tot cleerniss(en)/
vand(en) voirgeschiedeniss(en) ende acten dat zij die/
beg(er)den taenhoe(re)n en(de) d(air)entind(en) recht Act(um) in sca(m)pno/
april(is) xxiii
ContributorsWalter Winnelinckx , Walter Winnelinckx , Jos Jonckheer , Walter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Add. 1

Transcription

2020-12-24 by Jos Jonckheer
Hier nae ende om dit aldus tacht(er)volgen namen/
t(er) stont beyde de p(ar)tien dach op in dijssendaige/
naistvolgen(de) dienen(de) ultima aprilis d(air)nae
ContributorsWalter Winnelinckx , Walter Winnelinckx , Jos Jonckheer , Walter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-03-25 by The Administrator