SAL7387, Act: R°193.3-R°194.1 (324 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°193.3-R°194.1  
Act
Date: 1493-11-21

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Vander aenspraken die aelbrecht tants als clerck vand(en)/
grooten heylige(n)geest van loeven(en) gedaen heeft op ja(n)ne/
wout(er)s wynne vand(en) selven heylige(n)geeste vand(en)/
hove ende goeden van glabbeke dair de selve/
aelbrecht heeft doen lesen de pechtinge d(aer) mede de/
selve jan wout(er)s de selve goede genomen heeft/
vand(er) daet m(ar)tii xvii a(n)no xci Dwelc gedae(n) heeft/
hij opghed(ragen) div(er)se gebreken die hij ind(en) name/
als voe(r) uuyt saken vand(er) selv(er) pechtingen aenden/
selve(n) wynne uuytstaen(de) hadde d(aer) voe(r) hij den selve(n)/
wynne in hachte(n) hadde uuyt(er)lijc bliven(de) tot zijnd(er)/
conclusien op xxix rinsg(ulden) die hij he(m) uuyt saken/
d(er) selver pechtingen eyschte Seggen(de) en(de) p(rese)nte(re)nde te/
thoenen oft hem ontkint wordde dat p(ri)ma augusti/
lestleden oft d(aer)omtr(ent) een rekeni(n)ge gesciedde tusschen/
hem als clerc voirs(creven) ende beyde den wynnen van/
glabbeke aengaende den hove van glabbeke ende/
dat de voirs(creven) jan wout(er)s leste wynne vanden/
selven hove ald(aer) voir oegen geleet hadde een seke(r)/
cedulle van div(er)sen scaden en(de) verliese die hij seyde/
geleden te hebben ende dat tselve verlies alsdoen/
ov(er)geleet en(de) ov(er)gerekent wert ende dat hem voir/
tselve verlies ende zijn scaden in dien bij hem geallig(er)t
//
afgeslagen was een geheel jair corenpachts ende/
soe vele vand(en) weygelde gedragen(de) xlv rinsg(ulden)/
dat de selve wynne d(aer)aff niet meer betale(n) en/
soude dan de voirs(creven) xxix rinsg(ulden) ende dat de/
wynne d(aer) mede doen tevreden was toeseggen(de)/
ende geloven(de) deselve xxix rinsgulden(en) te betalen(e)/
deen hellicht d(aer)aff te loeven(en) kermesse ende dander/
hellicht te bamisse doen beyde naistcomen(de) ende nu/
lestleden Dat oic de selve wynne toegeseeght hadde/
den selven aelbrechte dat hij inde kempen(en) trecken/
soude ende ald(aer) soe vele van zijnen goeden v(er)coepen/
dat hij aelbrechte d(aer) mede betalen soude Hopen(de) tot/
zijnd(er) conclusien wair hij dese pointen conste/
gethoene(n) dat de wynne gehouden soude zijn he(m)/
de selve xxix rinsgulden(en) te bet(alen) hem des gedragen(de)/
totten rechte D(aer)tegen de wynne nae dat d(aer) te/
voe(re)n in aelbrechts absen(tien) de wynne tegen den p(ro)cur(eur)/
vanden selven aelbrechte den selven aelbrechte eene(n)/
eedt gedeilt hadde dat hij hem toegeseecht soude/
hebbe(n) dat hij aen tgoet gheen verlies hebben en/
soude d(aer)af in seke(r) voirvo(n)niss(en) de scep(enen) den selve(n)/
gedeilden eedt te he(m)w(er)ts hadden gehouden De selve/
wynne hem v(er)antwerden(de) ontkinde genoech dbijlegge(n)/
des voirs(creven) aelbrechts seggen(de) endet tot zijnd(er) bate(n)/
nemen(de) de voirs(creven) gelueften oick dat aelbrechte in/
hem gehoud(en) was vand(en) spijsen vand(en) wouwe(re)n/
Dwelc wel soe vele oft meer gedrage(n) soude/
oic vand(er) scaden dat die niet al gecort en soud(en)/
zijn met meer woird(en) bij he(m) geallig(er)t d(aer)bij/
hij concludeerde en(de) hoopte d(er) aenspraken ongehoud(en)/
te wesen Es gewesen bij scepen(en) van loeven(en) t(er)/
manissen smeyers nae den thoen des voirs(creven) aelbrechts/
d(aer)op gehoirt d(aer) hij vo(n)nislijc toegewijst was die/
in alle(n) pointe(n) zijns v(er)mets volquam dat de/
wynne gehouden sal zijn den eysch van aelbrechte/
te voldoene ende heeft de wynne den selve(n)/
aelbrechte van geluften yet aen te spreken(e)
//
d(aer)aff werdde hem gereserveert zijn actie in sca(m)pno/
p(rese)ntibus o(m)nibus dempt(is) beert kersmakere/
novembr(is) xxi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus