SAL7387, Act: R°213.2-V°213.1 (363 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°213.2-V°213.1  
Act
Date: 1493-12-03

Transcription

2019-04-18 by kristiaan magnus
Vander questien gecome(n) inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) tusschen giel(ise) vand(er) straten als/
man ende mo(m)boir van jouffr(ouwe) kat(lij)[ne(n)] van schoe(n)hove(n)/
sijnd(er) huysvr(ouw) geleyt zijnde nae des(er) stadt recht/
tot allen den goed(en) beruerl(ijc) en(de) omberuerlijc ond(er) dande(r)/
henr(ix) pynnock toebehoiren(de) t(er) eenre ende den selve(n)/
henr(icke) t(er) and(er) zijd(en) Ald(aer) de voirs(creven) giel(ijs) tot diversen/
stonden zijn gebreck heeft doen verhalen te weten(e)/
hoe dat de voirs(creven) henr(ic) en(de) meer ande(r) zijn mede/
consorte(n) te hemw(er)ts gehoud(en) wae(re)n in twintich r(ins)g(ulden)/
lijfpen(sien) nae inhoudt des scepen(en) br(ieven) d(aer) van wesen(de)/
vand(er) daet xv octobr(is) a(n)no xciii versueken(de) betali(n)ge/
vand(en) acht(er)stellige jae(re)n te weten(e) van drie jae(re)n/
ende tot dien bewijssenisse oft aflegginge d(er) selver/
rinten nae des(er) stadt recht P(rese)nte(re)nde ind(en) name/
als boven sijne(n) scepen(en) brieff te bat(en) te comen(e) bij/
behoirl(ijcke) ve(ri)ficatie(n) als dat soude moegen ten ynde/
dat hij tselve zijn gebreck aende goede des voirs(creven)/
henr(ix) tot libbeke ende eld(er)s gelegen die hij hem/
hadde doen leve(re)n nae des(er) stadt recht soude moege(n)/
verhalen Dair tegen nae seke(re)n langen vervolge/
tot div(er)sen daigen van rechte in des(er) geled(en) de p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) henricx te weten(e) jacop wittema(n) geallig(er)t/
heeft tot div(er)sen stonden div(er)se excusatie(n) mits den/
welken hij niet bereet en was tantw(er)den(e) opt
//
voirnemen ende conclusie des voirs(creven) henr(ix) nemen(de)/
alsoe uutstel ende delay om zijne(n) meest(er) d(aer)aff te/
adv(er)te(re)n ende tantwerdden(e) opde conclusie voirs(creven)/
als zijne(n) raidt gedragen soude d(aer)mede de voirs(creven)/
giel(ijs) niet te vreden zijnde vand(en) langen v(er)trecke/
in des(er) uut(er)lijc beg(er)t heeft als op heden trecht/
en(de) expeditie in des(er) gem(er)ct als voe(r) den langhen/
vertrecke groot(e) scaden en(de) acht(er)deel d(aer)om bij hem/
geleden versueken(de) alsoe trecht sond(er) langhe/
vertreck ende dilay D(aer)op de wed(er)p(ar)tie sustineerde/
de (contra)rie gem(er)ct dat de voirs(creven) henr(ic) alsnu buyten/
lants wae(r) ende besich soe hij seyde om pe(n)ni(n)gen/
te crigen(e) om den selve(n) giel(ise) ende ande(re)n zijnen/
creditue(re)n te contenteren(e) dat hij noch eenen seke(re)n/
gelegen(en) ande(re)n dach hebben soude om h(ier)inne ged(aen)/
te werden(e) als behoe(re)n soude seggen(de) want hij/
buyte(n) lants wae(r) dat notelijc en(de) wettelijc sake/
wae(r) ende alsoe tot sijne(n) voirnemen(en) geanull(er)t/
soude werdden d(aer)van de selve giel(is) hoepte men/
meynen(de) tot zijnd(er) conclusie(n) naed(en) langen vertrecke/
als voe(r) te comen(e) Es geweesen bijd(en) scepen(en) t(er)/
maniss(en) smeyers dat den voirs(creven) geleyd(en) inden/
name als voe(r) de gelev(er)de goede volgen souden/
om sijn wettich gebreck d(aer)aen te verhalen(e) alsoe/
nae recht behoe(re)n sal in scampno dece(m)br(is) t(er)tia
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus