SAL7387, Act: R°226.2-V°226.1 (386 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°226.2-V°226.1  
Act
Date: 1493-12-13

Transcription

2019-03-04 by kristiaan magnus
Nae dien op heden anthonijs absoloens bijd(en) raide/
vander stadt heeft versocht betalingen te hebben(e)/
van alsulker rinte(n) van xi gouden croenen als hij jairl(ijx)/
heffen(de) es op seke(r) zijn borgen nae inhoudt der scep(enen)/
br(ieven) d(aer) van wesen(de) te weten(e) op lod(ewijcke) wijle(n) roela(n)ts/
en(de) ande(r) inde selve brieve(n) begrepen v(er)sueken(de) te/
hebben(e) goud(en) croene(n) oft de weerde nae inhoudt/
d(er) ordinan(tie) tande(re)n tijd(en) op tstuck vander mu(n)te(n) gemaict/
Ald(aer) willem van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) he(re)n en(de) meest(er)s lod(ewijx)/
roelants comp(ar)eerde seggen(de) dat hij beg(er)de inden name/
/ van zijnen meest(er) dese sake uutghestelt te/
werdden(e) tott(er) cumpst vanden borg(er)meest(er) doen/
absent wesen(de) om d(aer)entinden opd(en) voirs(creven)/
eysch tantw(er)den(e) alsoe sijne(n) raidt gedragen/
soude D(aer)mede de voirs(creven) anth(onis) niet te vred(en)/
en was versueken(de) als voe(r) expeditie d(er) selver/
mater(ien) naeden langen vervolge bij hem in/
desen gedaen Es geseet en(de) uuytgesproken bijde(n)/
selve(n) raide dat zij dese sake uutsteld(en) totten/
yerste(n) daige van rechte ende dat de selve m(eester)/
lod(ewijc) alsd(an) comp(ar)e(re)n soude bij hem selve(n) oft zijne(n)/
p(ro)cur(eur) om sonder langer vertreck en(de) uutstel opd(en)/
voirs(creven) eysch tantwerden(e) end(e) d(aer)entind(en) voirts te/
p(ro)cederen(e) totter expeditien in dien als nae recht/
behoe(re)n sal ende oft de selve oic niet en co(m)p(ar)eerde/
bij hem oft zijne(n) p(ro)cur(eur) datmen niet wed(er)staen(de)/
zijnd(er) absen(tie) in dien als voe(r) p(ro)cede(re)n soude als/
nae recht behoe(re)n soude in (con)s(ili)[o] op(idi) dece(m)br(is) xiii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus