SAL7387, Act: R°240.3-V°240.1 (414 of 886)
Search Act
previous | next
Act R°240.3-V°240.1  
Act
Date: 1493-12-24

Transcription

2019-04-05 by kristiaan magnus
Tusschen daneele van halleer v(er)pacht hebbende dweegelt/
vander hoefpoirte(n) t(er) eenre ende g(er)de ke(m)pene(re) compare(re)nde/
voe(r) den raide vander stadt vanden weeghelde dat de/
selve daneel hem eyschte van dat hij te meer div(er)se stonde(n)/
met sijne(n) wagen(en) ende p(er)den geladen met houte(n) oft and(er)s/
comen was te des(er) stadt weert aene tot voir en(de) aen de/
poirte ende om zijn weeghelt te scouwen(e) omgevae(re)n ende/
geslagen was de vesten ende alsoe t(er) percpoirten incomen(de)/
Dwelc deselve daneel hielt alsoe niet te moegen gescied(en)/
e(m)mer de selve gheert en soude hem zijn weeghelt bij [van] dien/
betale(n) gelijc oft hij met sijne(n) geladen(en) goed(en) bynnen doir/
zijn poirte comen wae(r) D(aer) tegen de selve gheert hem/
oppone(re)nde seyde zijn weegelt verdingt te hebben(e) aend(en)/
/ pechtene(r) vanden weeghelde vand(er) p(er)cpoirte(n) diens/
moet hij gecrighen hadde ende alsoe en mocht hij soe/
hij seyde met gheene(n) twee roeden geslagen zijn noch/
dobbel weghelt van eenen goede gheven den voirs(creven)/
daneele de (contra)rie sustine(re)nde Es uuytgesproken p(ar)tien/
int lange gehoirt dat de selve gheert gehouden soude/
zijn des voirs(creven) daneels moet te gecrigen(e) van des hij/
d(aer) verbij gevae(re)n hadde ende aen zijn hofpoirte comen(de)/
geladen die gelaten hadde ende o(m)me geslagen was en(de)/
dat de selve gheert ende ande(r) van gelijcken alsoe ald(aer)/
geladen comen(de) ende dan o(m)meslaende om dande(r) poirte/
inne te comen(e) voirtaene aende selve hoefpoirte dweegelt/
betalen sulle(n) gelijc oft d(aer) doe(r) voe(re)n In (con)silio op(idi)/
decembr(is) xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus