SAL7387, Akte: R°25.2-V°25.1 (46 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°25.2-V°25.1  
Act
Datum: 1493-07-07

Transcriptie

2018-12-16 door kristiaan magnus
Tusschen adriane van assche als aenlegge(r) t(er) eende(r) ende/
m(ar)grieten potent wed(uwe) jans wijlen de witte t(er) ande(re)/
co(m)pare(re)nde tegen malcande(re)n voe(r) den raide vander stadt/
uuyt saken vanden gebreken vand(er) pechtingen der moelen/
des voirs(creven) adriaens geheeten de redinge moelen die de/
voirs(creven) wijlen jan de witte in zijnen leven(en) te pachte/
genome(n) hadde eenen zeke(re)n tijt van jae(re)n noch due(re)nde gelijc/
deselve wed(uwe) dat bekinde Van welken gebreken hij vand(er)/
selv(er) wed(uwe) versocht voldaen te werdden als vand(er) gheend(er)/
die d(aer) inne zoe hij hielt nae huers mans doot gehouden/
was versueken(de) d(aer)op trecht Dair tegen deselve wed(uwe) bekynnen(de)/
genoech deselve pechtinge en(de) oic de gebreken die uuyt saken/
van dier noch onvoldaen mochten zijn zoe v(er)re deselve/
adriaen die verificeerde declareerde en(de) certificeerde behoirl(ijc)/
seggen(de) ten mynsten dat dat alsoe behoiren soude wa(n)t/
zij almocht hue(r) man die pechtinge aengegaen zijn niet/
en wiste wesmen d(aer)af aen adriane noch tachter was/
gem(er)ct dat meest(er) jan steenwinckele die pechtinge voirts/
ov(er)genomen hadde ende alsoe [huer] d(aer)aff was sculdich te/
ontheffen(e) wes hij oft de zijne dair hij die voirts/
aene bestaeyt mocht hebben d(aer)af tacht(er) mocht wesen en/
wist zij niet Dat adriaen nae begrijp der yerster pechti(n)gen/
hadde hem moegen alle quartie(re) jairs doen betalen hij/
hadde oic vele betalingen gehadt ende ontfangen vand(en)/
ghenen d(aer) die moele(n) gelijc voe(r) aen bestaet hadde/
geweest als vand(en) voirs(creven) meeste(re)n ja(n)ne steenwinckele/
oft zijne(n) pechtene(re)n voirs(creven) Ende zij hadde huer doen/
leyden voir hue(r) lossinge in desen tot desselfs meest(er)/
jans goed(en) deselve zijn goede huer doen leve(re)n en(de)/
inventarie(re)n d(aer)af hue(r) executie gescorst werdt mett(er)/
geestelijck(er) iur(is)dictie(n) Ende aldus p(rese)nteerde zij ad(ri)ane/
/ hue(r) br(ieven) beleydt ende ande(r) bescheyt op meeste(re)n/
ja(n)ne ov(er) te geven om hem d(aer)mede te behulpen tot/
voldoeni(n)gen Dwelc nae hue(re)n staet huer niet mogelijc/
en wae(re) te doen(e) Niet te myn wes de he(re)n wethoude(re)n/
d(aer)af appointeerd(en) zij moest lijden en(de) duegen met/
meer woirden bij hue(r) geallig(er)t Op dwelc adriaen/
alligeerde al mocht hij betalinge voirmaels ontfa(n)g(en)/
hebben van meeste(re)n ja(n)ne oft den zijne(n) d(aer) mede/
en was hij sijns rechts van zijnd(er) pechtingen op/
hue(r) niet afgegaen oick dat hij betalinge alle q(ua)rtie(re)/
jairs hadde moegen nemen en(de) dat hij dat hadde/
laten ov(er)gaen dat en nam hem zijn recht niet aff/
soe hij hielt Ende aldus gedroegens hen p(ar)tien in/
wersijden totten appointeme(n)te vanden raide vand(er)/
stadt tegewoirdich zijnde es geappointeert ende/
uuytgesproken dat de weduwe gehouden soude zijn/
zijn pechtinge en(de) gebreken van dien te voldoen(e) soe/
v(er)re hij die behoirlijc cleerde declareerde en(de) verificeerde/
in cons(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) baets burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis/
de consilio julii vii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus