SAL7387, Act: R°264.2-V°264.1 (470 of 888)
Search Act
previous | next
Act R°264.2-V°264.1  
Act
Date: 1494-01-20

Transcription

2019-04-15 by kristiaan magnus
Nae dien h(er) lod(ewijc) pynnock ridde(r) meye(r) van des(er)/
stadt heeft doen hachten corts voirleden e(n)nigen vand(en)/
rintm(eeste)rs van des(er) stadt te weten(e) pete(re)n rogge ja(n)ne/
meys ende janne van bouchout uuyt saken van hond(er)t/
rijders die de voirs(creven) h(er) lod(ewijc) des(er) stadt eysschen(de) was/
hem geconsenteert alsoe hij seyde bijd(en) drie leden en(de)/
der stadt alh(ier) in tijden voirleden nae uuytwijsen(e)/
der acten d(aer) van wesen(de) d(aer) hijt hem toegedroech/
ende oic totten genen die doen wethoude(re)n en(de) va(n)d(en)/
buyten raide wesen mochten Vanden welken de wet/
houd(er)s aen hem mi(n)lijc versocht hebben de selve/
gehachten te willen slaken ten ynde dt zij he(m) d(aer)op/
naird(er) informe(re)n mochte(n) Dwelc de selve mijn hee(r)/
de meye(r) dede eenen t(er)mijn van vier daigen ten ynde/
dat zij hen d(aer)op beraden souden en(de) hoe wel de stadt/
bevond(en) heeft dat de ghene die wethouders wae(re)n/
en(de) buyte(n) raidt vand(er) daet vand(er) selver acten a(n)no xcii/
lestleden d(aer)van niet en wisten te spreken(e) bynne(n) hue(re)n/
tijde tselve geschiet te zijne Seggen(de) e(n)nige van hen/
dat int jair d(aer) te voe(re)n op datt(er) yet aff gesciet wae(r)/
gebuert soude zijn geweest Welken raidt oic gemey(n)lijc/
gedaight es geweest die d(aer) van genoech gecleert hebben/
besundert de drie buyte(n) leden dat dinhout vand(er) acten/
bynnen hue(re)n tijde niet gesciet en was noch d(aer)van en/
wisten te spreken(e) ende de wethoude(re)n vand(en) selven/
jaire cleerden bij hen tselve genoech ov(er)dragen te zijne/
en(de) dat bijden leden so bracht soude wordd(en) dwelck/
niet gesciet en was als e(n)nige van hen oick hielden/
/ Ende alsoe de selve h(er) lod(ewijc) bij zijne(n) lieuten(ant) en(de) dieners/
als op heden wed(er)om heeft versocht de voirs(ceven)/
rintm(eeste)rs die eene(n) seke(re)n tijt geslaect hadd(en) geweest/
inne te comen(e) inde vroente dwelc de stadt v(er)hoeren(de)/
den selve(n) zijne(n) lieuten(ant) aensocht heeft op zijne(n) eedt/
des(er) stadt recht aen he(m) te doene en(de) niet and(er)s te/
handelen dan alsoe dat nae den p(ri)vilegien behoirde/
dair zij in w(er)sijd(en) met eede toe v(er)bond(en) wae(re)n/
te weten(e) soe verre hij de selve bethijden woude van/
criminelen pointe(n) dat hij dat soude doen van derden/
daige te derden daige ende soe v(er)re de sake civil/
wae(r) als hij oic genoech cleerde dat die was te/
weten(e) voe(r) hondert rijders den selve(n) hee(re)n lod(ewijcke) gevalle(n)/
soe hij sustineerde half ts(in)t jansmesse en(de) halff te/
kersmesse beyde lestleden dat hij de selve op borch/
tocht soude(n) laten ongehacht en(de) in dien rechts te plege(n)/
Dwelc de voirs(creven) lieuten(ant) geweyg(er)t heeft bliven(de)/
bij zijne(n) versueke ende den rintmeest(er)s gevraecht/
zijnde oft zij he(m) kynden sculd(ich) te zijne de voirs(creven)/
hond(er)t rijders hebben geantwoirdt neen en(de) in/
dien versocht d(er) stadt recht te weten(e) op borchtocht/
ontslagen te wordden om in dien rechts te plegen/
Dair ende alsoe nae den recht(en) ende p(ri)vilegien van des(er)/
stadt behoe(r)en soude ende de voirs(creven) lieuten(ant) hoepte neen/
Es get(er)mineert ende uuytgesproken bijd(en) voirs(creven) raide voe(r)/
recht dat de voirs(creven) lieuten(ant) met zijne(n) versueke en(de)/
voirnemen(en) in des(er) nae den rechte en(de) previlegie(n) van/
des(er) stadt verdoelt es ende dat de selve rintmeest(er)s/
op cautie ende borchtocht die stellen(de) op tgene des/
met rechte bevonden sal werdden te [vol]doene in dien/
gestaen sullen ende vand(er) hachten oft mani(n)gen vand(en)/
incomen(en) alsoe ongehouden wesen in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us)/
duffle baets burgimagistr(is) absoloens zande/
scabinis pynnock berthem leesens are(n)berge la(m)brechts/
januarii xx[a]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus