SAL7387, Act: R°273.3-R°274.1 (487 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°273.3-R°274.1  
Act
Date: 1494-01-24

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Opde questie gepoirt voe(r) den raide vand(er) stadt/
tussche(n) denijse van du(n)nemelck als p(ro)cur(eur) henricx zijns/
vaders t(er) eenre ende henr(icke) loets en(de) steven(e) van ermbeghe(m)/
als bedesett(er)s sdorps van lynden t(er) and(er) zjden om der/
beden wille die deselve bedesetters eyschten den selve(n)/
henr(icke) du(n)nemelc van zijnen goeden te lynden aengaen(de)/
den peyse van danebroeck d(aer) voe(r) de selve henrick/
te lynden in hachten wesen(de) hem als poirte(r) van des(er)/
stadt hadde doen uuytscriven ende alsoe h(em) te rechte/
/ comen(de) bij zijne(n) procur(eur) als voe(r) tegen de selve/
bedesetters heeft hij geallig(er)t d(aer)van betaelt te hebben(e)/
xvii rinsgulden(en) van voirleden(en) payen d(aer)mede zijn/
vad(er) soe hem dochte genoech gelast was ende voldae(n)/
hadde mocht hem gelijc gescied(en) nae gelegenth(eit) van/
zijns vaders goed(en) ende bewinde die nu onder/
lynden niet en woende mair ond(er) loeven(en) vanden/
geheele(n) peyse van danebroeck met meer ande(re)n langen/
reden(en) bijden selven procur(eur) geallig(er)t tende(re)nde tot zijnd(er)/
co(n)clusien Dair tegen de selve bedesetters t(er) (contra)rie(n) sustine(re)nde/
alleg(er)den dat zij bedesetters wae(re)n beoirl(ijc) gecoren bij/
die vanden dorpe ende d(aer)toe geeedt ende navolgen(de)/
den selve(n) hue(re)n eede ende den bewinde bedrive goed(en)/
en(de) rijcdo(m)me die de selve henr(ic) ond(er) he(n) te lynden hadde/
t(er) tijt vanden selve(n) peyse van danebroeck en(de) tot nu/
onlancx toe als hij van dair vertoech hadden zij he(m)/
gequete(n) inde(n) selve(n) hue(re)n eedt alsoe zij dat voir/
god ende in hue(re)r (con)scien(cien) souden willen ende weten/
te verantw(er)d(en) sond(er) hem e(n)nichss(ins) d(aer)inne te v(er)lasten/
Ende want de voirs(creven) p(ro)cur(eur) alleg(er)de he(m) niet behoirl(ijc)/
gecosen te wesen noch eedt gedaen te hebben als voe(r)/
ende altijt p(er)sisteerde inde verlastinge die zijne(n) vad(er)/
in dien soude zijn gebuert dat zij boven de voirs(creven)/
xvii rinsgulden(en) bij hem d(aer)voe(r) betaelt noch hebben/
wouden xvii r(ins)g(ulden) d(aer) allen zijns vaders goet ald(aer)/
gelegen soe hij seyde boven de co(m)me(re)n d(aer) uuytgaen(de)/
niet boven de vi mudde(n) corens tsjairs weert en/
was d(aer) hijt yemande diet aenstonde op goede/
vestich(eit) soude wille(n) voe(r) uutgeven ende zijns vad(er)s/
bewint ald(aer) moch hebben gedragen twee oft drie/
coeyen ende soe vele p(er)den soe waest en(de) soude zijn/
soe hij seyde een onfermelijck dinck d(aer)inne soe vele/
gelaste te wordden D(aer) tegen de bedesetters gaven te/
kynne(n) de (contra)rie van des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s voirnemen(en)/
/ hen verwonde(re)nde dat de selve p(ro)cur(eur) niet en ae(n)sach/
de grooth(eit) vand(er) so(m)men vanden selven peyse tot/
hue(re)n laste comen(de) ende de luttelheyt en(de) de g(r)[o]te armoede/
vand(en) p(er)soenen ende goeden die hen d(aer)inne te hulpen/
quamen soe dat hen mits dien quiten(e) hen selven/
in hue(re)n eede van noode was de rijcxste ende/
beste gestaedde d(aer)inne te lasten ende de arme dies/
niet en v(er)mochten te verlichten nae alle gelegenth(eit)/
Es uuytgesproken bijden raide vand(er) stadt p(ar)tien/
int lange gehoirt eve(n)verre de voirs(creven) bedesetters/
doen blijcken den rechte genoech zijnde dat zij behoirl(ijc)/
bijd(en) gemeyne(n) dorpe tot bedesetters gecoren zijn geweest/
ende d(aer)toe behoirl(ijcke) eedt hebben gedaen ende d(aer)entind(en)/
bijd(en) selve(n) hue(re)n eede clee(re)n dat zij den selven henrick(e)/
van zijne(n) goeden ende bewinde ald(aer) hebben gesedt/
nae gelegenth(eit) vanden selven zijne(n) goeden state en(de) bedrive/
sonder hem bij ande(re)n in dien te verlasten dat hij in/
dien gevalle de selve beede bij hen he(m) geeyscht en(de)/
op hen ende op zijn goede ende bedrijff sculdich sal/
zijn te betalen Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi ambobus burg(imagis)[tr(is)]/
et plu(r)ibus aliis tam scabinis q(uam) (con)siliariis p(rese)ntibus/
januarii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus