SAL7387, Act: R°304.2-V°306.1 (540 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°304.2-V°306.1  
Act
Date: 1494-02-10

Transcription

2019-05-23 by kristiaan magnus
Wij absoloens wairsege(re) scepen(en) (et)c(etera) doen condt/
en(de) kinlijck allen den genen die dese l(ette)ren sullen zien/
oft hoe(re)n lesen dat opd(en) [dach van] heden datu(m) van desen voe(r) ons/
comen zijn (et)c(etera) jan fordrijn ende jouffr(ouwe) katlijne roesart/
t(er) eenre libertus jacobi renu(n)c(ians) en(de) jouffr(ouwe) joha(n)ne lobbe/
wettige docht(er) meest(er) jans lobbe die hij hadde van jouffr(ouwe)/
dorotheen wijle(n) herthals zijnd(er) huysvr(ouwe) t(er) tweester/
ende cleme(n)t segart ende jouffr(ouwe) katlijne van b(er)them/
wettige dochter giel(is) wijlen van berthem die hij hadde/
van jouffr(ouwe) dorotheen wijlen roesart sust(er) der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) katlijne(n) roesarts t(er) derder zijden ende hebben/
bekint ende mits desen bekynnen en lijden elck van/
hen soe verre dat he(n) en(de) hue(re)n rinten en(de) goeden/
naebescreve(n) aengaen mach dat zij met malca(n)de(re)n/
overcomen zijn om te betalen(e) eensdeels alsulcken/
co(m)me(re)n ende finan(cien) die bevond(en) werdden dat jan/
wijlen roesart sone wijlen jans brued(er) der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) ka(lij)[ne(n)] ende wijlen dorotheen roesart als pri(n)ci/
pael met ande(re)n zijne(n) borgen die hij in dien/
geloeft heeft tontheffen(e) te weten(e) meeste(re)n ja(n)ne/
lobbe voirs(creven) claese scribaen en(de) meeste(re)n corneliu(m)/
nycholai nae uuytwijsen(e) der scepen(en) br(ieven) ende/
besceyde d(aer) van wesen(de) in handen vanden creditue(re)n/
en(de) and(er)ss(ins) in tijden voirleden gemaict en(de) gefineert/
mach hebben Ende om de selve borgen in dien/
te lossen(e) vand(en) selve(n) jairlijcsche rinte(n) en(de) co(m)me(re)n/
d(aer)o(m)me zij ende e(n)nige van hen groote schaden en(de)/
/ scaempte(n) geleden hebben ende soud(en) moege(n) lijden/
ende oic om meer ande(r) questien onder malcande(re)n/
te scouwen(e) inder manie(re)n navolgen(de) Te weten(e)/
dat om de selve rinte(n) ende co(m)me(re)n jairlijcx eensdeels/
als voe(r) te betalen(e) de voirs(creven) borg(en) oft hue(r) geco(m)/
mitteerde sullen trecken ende opbue(re)n voirtaene/
jairlijcx de erfrinten naebescreven die de selve/
jan fordrijn inde(n) name van zijd(er) werdynnen/
heeft op de goede van houtain inden walschen/
land(en) van brabant Te weten(e) xvi clinckarde/
ende dair toe oick vand(en) rinten van roux myroer/
loepen(de) jairlijcx lxx r(ins)gul(den) erff(elijc) nae uuytwijsen(en)/
der scepen(en) br(ieven) dair van wesen(de) d(aer) mede huer/
ouders totten selve(n) rinten comen zijn de so(m)me van/
twintich rinsgulden(en) der selvr [r(ins)] lxx gulden(en) Welke xx/
rinsgulden(en) voirs(creven) vand(en) [vors(creven)] lxx te twee t(er)mijne(n) jairl(ijx)/
vallen sulle(n) inder maten de selve rinte van roux/
voirs(creven) int geheele vallen(de) is Metgaders oick/
van allen den acht(er)stelleg(en) pachte(n) ende rinten/
voirs(creven) van houtain ende niet voird(er) diemen/
d(aer)van alsnu sculdich ende tacht(er) mach zijn ende/
mett(er) my(n)nen oft rechte gecrigen [sal] moegen d(aer) van/
oick de cost(en) va(n)d(en) heerlijcken rechte(n) ende heergewede(n)/
in des(er) behoeven(de) genome(n) sullen werdden geven(de)/
de voirs(creven) jan fordrijn ende jouffr(ouwe) katlijne voirs(creven)/
zijn werdynne mits desen volcomen macht procu(r)atie/
en(de) aucto(r)iteyt sonder wed(er)roepen den voirs(creven) borg(en)/
en(de) elken van hen ende de hoe(re)n om de voirs(creven)/
rinten van houtain Te weten(e) xvi clinckarde en(de)/
de xx rinsgulden(en) opde goede van roux miroer/
tot twee t(er)mijne(n) vallen(de) vand(en) lxx der gelik(er)/
gulden(en) te moegen volgen met rechte quitan(cie)/
te geven(e) ende in dien gene(r)alijc en(de) specialijc te/
doene des de selve gehuysschen te weten(e) jan/
fordrijn en(de) zijn werdi(n)ne souden moegen doen/
Geloven(de) tselve opde verbyntenisse van hue(re)n/
/ goeden van weerden te houden(e) ende oick den/
voirs(creven) borgen tot huer(e)n maniss(en) voe(r) hoff en(de) hee(r)/
dair van de selve rinten te leene gehoude(n) moege(n)/
werdd(en) volcomen guedinge en(de) vestich(eit) te doene/
als dat den selve(n) borgen en(de) hue(re)n nacomeli(n)gen genoech/
sal moege(n) wesen tot hue(re)r ontlastingen sonder nochtan/
de voirs(creven) [yerste] p(ar)tien huer nacomeli(n)gen in des(er) te v(er)va(n)gen(e)/
bliven(de) de selve op huer beloep nae aflivicheyt der/
selver mair gelove(n) elck hue(re)r dit tractaet hue(re)n/
duerdach tonderhouden(e) ende malca(n)de(re)n en(de) oic den/
voirs(creven) voirs(creven) borgen genoech te zijne sond(er) argelist/
Ende tot des(er) meyni(n)gen ende ynde sullen de/
br(ieven) der voirs(creven) rinten alh(ier) ond(er) de wet blive(n) om/
elck hue(re)r op cautie van weder te bringen(e) dier/
te gebruycken(e) op dats behoefde alsoe wel de/
borg(en) als jouffr(ouwe) katlijne roesart werdi(n)ne jans/
fordrijn soe verre dat elken van hen (com)pete(re)n sal moege(n)/
Ende sulle(n) oick mits des(er) alle de voirs(creven) drie p(ar)tie(n)/
hue(re)n duerdach bliven beslicht van allen q(ue)stien die zij/
doen tegen den ande(re)n moeghe(n) hebbe(n) inden raide van/
brabant oft naemaels souden moegen hebbe(n) uuyt/
saken vand(er) versterffeniss(en) jans wijlen roesart ende/
jouffr(ouwe) dorotheen wijlen herthals zijnd(er) werdi(n)nen/
ende des voirs(creven) jans wijle(n) roesart sone der selver/
wijle(n) gehuyssche(n) ende wettich brued(er) der voirs(creven)/
jouffr(ouwe) katlijne(n) ende wijle(n) dorothen roesarts in/
e(n)nig(er) manie(re)n sond(er) malca(n)de(re)n meer te moyen(e) in/
e(n)nigen rechte geestel(ijc) oft werlijck van e(n)nighen/
saken der versterffeniss(en) der selv(er) hue(re)r vrind(en) voirs(creven)/
Heffen(de) en(de) trecken(de) eck tsijne inder maten/
zij die goede en(de) rinten nu heffen(de) zijn en(de) tot/
h(ier)toe zed(er) daflivich(eit) der voirs(creven) p(er)sonen oft des/
leste leven(de) van hen gehaven mogen hebben/
/ ende beseten sond(er) p(re)judijs altijt van eene(n)yegelijcx/
rechte van hue(re)n erven ende nacomeli(n)gen in/
toecomen(de) tijd(en) als voe(r) Ten wae(re) dat de selve/
p(er)sone(n) nu tocht(er)ssen wesen(de) oft e(n)nige van hen/
vande(n) goede(n) ende rinten voirs(creven) bij v(er)sterfenissen/
der erfluden quame(n) totter proprieteit der selver/
rinten in welken gevalle dit tractaet stadt/
gripen sal tewigen daigen voe(r) hen en(de) hue(re)n/
nacomeli(n)gen soe verre dat elken soude moeghen/
compete(re)n ende sulle(n) in dien gevalle de selve/
p(er)sone(n) ende elc van hen moten manie(re) vinden/
om de voirs(creven) borgen en(de) hue(r) nacomeli(n)gen va(n)d(en)/
voirs(creven) rinten boven gheruert te lossen(e) Hebben/
voirts geloeft de voirs(creven) liebrecht jacobi renu(n)c(ians) (et)c(etera)/
ende jouffr(ouwe) joha(n)ne lobbe zijn werdynne janne/
fordrijn en(de) zijnd(er) werdynne(n) tot hue(re)r manissen/
behoirl(ijcke) vestich(eit) te doene hen ende den hue(re)n genoech/
zijnde van eene(n) mudde corens erffelijck(er) rinten/
t(er) quiti(n)gen ende tselve mudde voirtaene jairlijcx/
te betalen(e) ende insgelijcx een mudde erff(elijc) den/
voirs(creven) cleme(n)te ende zijnd(er) werdi(n)nen tot behoeff/
van hen ende jouffr(ouwe) lijsbetthe(n) van b(er)the(m) suster/
der werdynne(n) desselfs clements ende tselve oic/
te bevestigen ende jairl(ijx) voirtane te betalen(e)/
Ende sullen oic sculdich zijn de voirs(creven) libertus en(de)/
zijn medegeselli(n)ne voirs(creven) janne fordrijn ende/
zijn(e) werdi(n)ne to(n)theffen(e) van alsulken vijf r(ins)/
gul(den) erff(elijc) staen(de) aen janne wijlen peet(er)s d(aer) voe(r)/
de werdynne desselfs jans fordrijn borge voir/
steet ende d(aer) van jouffr(ouwe) dorothea wijlen/
herthals huer moeder geloeft heeft de selve huer/
docht(er) in dien tontheffen(e) Dwelc soe v(er)re dat/
aengaet den selve(n) vijff riinsguld(en) de voirs(creven) liebrecht/
en(de) zijn werdynne en(de) met hen claes scribaen/
/ oick geloeft hebben te doen(e) ende dat bynne(n) eend(er)/
maent naistcomen(de) met gered(en) pe(n)ni(n)gen oft ande(r)/
borchtochten als dat den voirs(creven) janne en(de) zijnder/
werdi(n)nen genoech sal wese(n) sonder voe(r) de selve/
vijff rinsg(ulden) erffel(ijc) lange(r) te derven staen v(er)bonden/
en(de) veroblig(er)t ende h(ier)van hebben de voirs(creven) lib(er)t(us)/
jacobi en(de) zijn werdi(n)ne geloeft claese scribaens/
tontheffen(e) Item en sulle(n) oic de voirs(creven) liebrecht/
noch zijn werdi(n)ne den voirs(creven) janne fordrijn en(de)/
zijnd(er) huysvr(ouwe) voirs(creven) niet moegen moeyen hue(re)r/
beyder duerdach lanck van e(n)nig(er) p(er)sonele(r) act(ien)/
van leeni(n)gen van pe(n)ningen oft and(er)ssins als de/
selve liebrecht en(de) zijn werdynne te huerw(er)t soud(en)/
moege(n) intente(re)n t(er) causen van hue(re)n successien voirs(creven)/
oft e(n)nig(er) gelueften bijd(en) voirs(creven) ja(n)ne wijle(n) rosart/
janssone gedaen oft and(er)ss(ins) in wat manie(re) dat zij/
Item de voirs(creven) jan fordrijn en(de) zijn w(er)di(n)ne voirs(creven)/
en(de) libertus jacobi met sijnd(er) werdynnen hebbe(n) voirts/
geconsenteert ende consente(re)n mits desen clemente/
segart en(de) zijnd(er) werdi(n)nen tot behoeff van hen en(de)/
lijsken van b(er)the(m) ende oic tot behoeff vander/
docht(er) jans van ranst die hij heeft van jouffr(ouwe)/
dorotheen wijlen van b(er)them sust(er) der voirs(creven)/
katlijne(n) en(de) lijsbeth dat den selve(n) voirtaene/
ombelet volgen sullen alsulk(er) erfrinte van xv/
lichte croene(n) staen(de) op seke(r) goede gelegen o(n)der b(er)the(m)/
ende d(aer)omtrint hen gebleve(n) van hue(re)n ouders mette(n)/
pachte in dien gevalle(n) te liechtmesse lestlede(n) om/
die te heffen(e) voirtaene in voldoeni(n)gen van xv/
holl(ansche) gulden(en) den selve(n) cleme(n)te ende zijnd(er) w(er)di(n)nen/
en(de) den ande(re)n p(er)sone(n) voirs(creven) hue(re)n (con)sorten alnoch reste(re)nde/
van alsulken lxxv gelijck(er) holl(ansche) gulden(en) uuyt saken/
vander huwelijcker vorweerden hue(re)n oud(ers) in tijden/
voirled(en) geloeft Geven(de) vol(comen) macht elken van/
/ hen die rinte(n) te volgen(e) voe(r) alle gerichte(n) dair/
dat soude moege(n) behoe(re)n gelijc zij selve souden/
moege(n) doen in mel(iori) for(ma) promitt(entes) rat(um) salvo/
calculo vanden surplus des de voirs(creven) xv lichte crone(n)/
meer souden moegen gedrage(n) dan xv hollan(sche) gulden(en)/
en(de) niet voirde(r) Geloven(de) oic de selve d(aer) inne behoirl(ijc)/
te goeden(e) t(er) plaets(en) d(aer) dat soude moege(n) behoe(re)n tot/
hue(re)r maniss(en) als voe(r) tgebreck en(de) tgeheel voldoe(n)/
der selv(er) huwelijcker vorweerden D(aer)van alsdan/
de selve cleme(n)t en(de) zijn co(n)sort(en) voirs(creven) oic behoirl(ijc)/
quijtscilli(n)ge sulle(n) doen den voirs(creven) twee gehuyssche(n)/
en(de) den hue(re)n genoech zijnde hen bekynnen(de) vand(er)/
selv(er) huwelik(er) vorweerd(en) mits des(er) rint(en) en(de) ande(re)n/
he(m) hiervoirmaels bewesen geheelijc genoech gedae(n)/
te zijne Ende alle dese pointen ende ar(ticu)[len] voirs(creven)/
en(de) elc van dien hebbe(n) de voirs(creven) drie p(ar)tien/
elc malca(n)de(re)n geloeft tond(er)houden(e) ind(er) manie(re) voirs(creven)/
ende oick den borgen des voirs(creven) wijle(n) jans rosarts/
janssone tot hue(re)r ontlastingen alsoe dat elken/
genoech sal moege(n) wesen sonder fraude en(de) argelist/
cor(am) absoloens wairsege(re) februarii x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus