SAL7387, Act: R°327.2-R°330.1 (568 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°327.2-R°330.1  
Act
Date: 1494-02-18

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Vande(n) gedinghe dat geweest heeft inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(en) tussche(n) meeste(re)n golijne van tsestich/
als man en(de) mo(m)boir van zijnd(er) huysvr(ouwe) ende oic als p(ro)cur(eur)/
van g(er)trud(en) van vlaende(re)n zijnd(er) voirs(creven) huysvr(ouwe) sust(er) en(de)/
oick tusschen ja(n)ne meys en(de) cleme(n)cie van vlaende(re)n zijnd(er)/
huysvr(ouwe) zust(er) der voirs(creven) gesuste(re)n aenlegghers t(er) eende(r)/
en(de) jasp(ar) pierlo geheeten le manays verwerde(r) t(er) ande(r)/
/ zijd(en) om ond(er)half dach(mael) lants dwelc gelegen es inde/
proch(ie) van wave(r) oft d(aer) omtrint t(er) plaetsen geheete(n) al stat/
bijd(er) scaveye maho tusschen de goede des voirs(creven) jaspers/
t(er) eende(r) jans le moulnier t(er) ande(re) der erfg(enamen) rigault/
dwelc de selve jasp(er) alsnu oic besitten(de) es t(er) derd(er) ende/
de goede der voirs(creven) aenlegge(re)n t(er) vierd(er) zijd(en) de welke/
de voirs(creven) jasp(er) zoe daenlegge(re)n deden seggen hen tonrechte/
voirhielt bijd(en) reden(en) nae bescreve(n) die zij p(rese)nteerden/
te bewijsen(e) den rechte genoech zijnde op dat he(n) die/
ontkint worden sustine(re)nde bijd(er) wed(er)p(ar)tien bekint oft/
bij he(n) gethoent dat de voirs(creven) jasp(er) sculd(ich) soude sijn/
de handen d(aer)af te lichten en(de) he(m) die te laten volghen/
Ierst wantmen bevi(n)den soude met scepen(en) brieve dair/
zijs he(m) toegedrag(en) dat op de vijff dach(mael) lants gelege(n)/
al stat tussche(n) de lande van florivael en(de) goessens/
vand(er) straten de voirvorders en(de) voirseten vanden aenleg/
ge(re)n nemelijck h(er) lodewijck py(n)nock ridde(r) voirmaels/
met scepen(en) brieve van loeven(en) vand(er) daet a(n)no xxxviii/
maii xxiiii geint(er)esseert geweest hebben in een erfrinte/
van xx guld(en) rijders tsjaers die he(m) geypotheceert en(de)/
v(er)pant w(er)t ond(er) den ande(re)n opde selve v dach(mael) en(de) op meer/
ande(r) div(er)se goed(en) chijsen en(de) pachten inde selve brieve/
begrepen It(em) ten ande(re)n male hoe joncker liebrechts/
van meldert voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) a(n)no lvii/
januarii vii gegoet en(de) gevesticht wert ond(er) den/
ande(re)n inde selve erfrinte van xx rijd(er)s Ten derde(n)/
male hoe a(n)no lviii decembr(is) xx de leveri(n)ge behoirl(ijc)/
genomen werdt met rechte bijd(en) voirs(creven) joncke(re)n lie/
brechte oft van zijne(n) tweghen vand(en) goed(en) van criefcuer/
voe(r) tgebreck van betaling(en) der selv(er) xx rijders erfl(ijck)/
Ten vierden male hoe decembr(is) t(er)cia a(n)no lxi een co(n)cordie/
/ gesciede en(de) contract gemaict werdt voe(r) scepen(en) van loeven(en)/
tusschen joncke(re)n liebrechte oft zijne(n) procur(eur) t(er) eende(r) ende/
woute(re)n van vlaende(re)n t(er) ande(re) dair mede de selve wout(er)/
de voirs(creven) goede van criefcuer ond(er)pant wesen(de) voe(r) de selve/
xx rijders aenveerde Ten v[te(n)] male hoe a(n)no lxxiii xxi/
junii de voirs(creven) joncker liebrecht en(de) jouffr(ouwe) katlijn py(n)nocx/
zijn weerdynne gelooft hadde(n) katlijne switten wed(uwe)/
des voirs(creven) wijlen wout(er)s van vlaende(re)n en(de) he(n)r(icke) en(de) a(n)ne(n)/
hue(re)n kinde(re)n en(de) hue(re)n erve(n) [en(de)] nacomeling(en) vand(en) selven/
xx guld(en) rijders erfel(ijc) verpant opde goede voirs(creven) altijt/
genoech doen Ten vi[te(n)] male hoe deselve meest(er) golijn/
a(n)no xc septembr(is) vi[a] voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gegoet/
en(de) gevesticht werdt ind(en) name van zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) hue(re)r sust(er) in alle voirs(creven) erfgoed(en) ind(er) mate(n) wille(m)/
cas al(ia)s van criefcuer de selve goede inde proch(ie) van wave(r)/
en(de) d(aer)omtrint te houd(en) en(de) te besitten plach en(de) dat bijd(en)/
kinde(re)n ende erfgename(n) desselfs wijle(n) willems Ten/
vii[te(n)] male p(rese)nteerd(en) daenlegge(re)n noch te bewijsen(e) dat de/
voirs(creven) i(½) dachm(ael) lants d(aer) nu questie af es liggen(de) soe daen/
legge(re)n seyden ond(er) de v dach(mael) voirs(creven) altijt geweest/
hebben een toebehoirt vand(en) hove en(de) goed(en) van criefcuer/
gelegen al stat en(de) datmen de vruchten d(aer)af gecomen altijt/
gevuert heeft inde schue(r) vand(en) selven hove Ten viii[te(n)] male/
dat de voirseten vand(en) aenlegge(re)n voe(r) en(de) zij nae tvoirs(creven)/
i(½) dach(mael) lants d(aer) questie om es mette(n) ande(r) goed(en) voirs(creven)/
altijt hebben besete(n) peyselijck en(de) vredelijck ov(er) x xx xxx/
jae(re)n en(de) daghe(n) en(de) d(aer)enbove(n) als hue(r) propre erve uutgenome(n)/
tusschen twee en(de) drie jae(re)n h(er)weerts dat de voirs(creven) jasp(er)/
pierlo tselve i(½) dach(mael) lants sond(er) recht oft vo(n)nis aenveert/
/ heeft en(de) den aenlegge(re)n voirs(creven) d(aer)aen ongebruyck gedaen/
Ten ix[te(n)] en(de) lesten male p(rese)nteerd(en) zij te bewijsen(e) met/
ada(m)me s(er)vaes om deswille dat tvoirs(creven) i(½) dach(mael)/
lants d(aer) questie om es gelegen es aen een scaveye geh(eten)/
de scaveye maho dat de selve adam ten tijde als hij op/
tvoirs(creven) hoff en(de) goed(en) van criefcuer als wynne woende/
selve uytgeroet heeft oft doen uuytroede(n) opd(en) cant/
vand(en) selven i(½) dach(mael) aende scaveye om tselve d(aer) mede/
te meerde(re)n voe(r) he(m) nemen(de) d(aer) mede deselve aenlegge(re)n dat/
d(aer) uuyt claerlijc blijct dat den selven hove en(de) goed(en) va(n)/
criefcuer toebehoert en(de) d(aer)aff een toebehoirt es gelijc voe(r)/
Op dwelck de voirs(creven) jasp(er) hem v(er)antwerden(de) exhi/
beerde een cyrograff en(de) scepen(en) brieve vand(en) hove/
afforain van wave(r) d(aer) bij het blijct dat zijn vorders/
behoirl(ijc) gegoet en(de) gheerft geweest hebben nae recht/
vand(er) selv(er) plaetse(n) in i(½) dach(mael) lants liggen(de) opweerts/
van eene(n) driesch die was gheerts en(de) ned(er)weerts ae(n)de(n)/
hof die was willema huyge Ende p(rese)nteerde voirts/
te bewijsen(e) met leven(de) wairh(eit) des h(ier) nae volcht/
Ierst dat andrieu del stat en(de) jan andries zijn zone/
die vader was van marie(n) andries werdy(n)ne des voirs(creven)/
jasp(er)s verweerde(r) hadde(n) gehoude(n) en(de) besete(n) in hue(re)n/
leven(en) peyslijck tvoirs(creven) i(½) dach(mael) lants des geleden/
was x xx xxx xl jae(re)n en(de) meer en(de) alsoe lange/
als den getuyg(en) h(ier)op te ond(er)vragen(e) kinlijck zijn/
mocht zond(er) dat e(n)nige d(aer)aen e(n)nige(n) contradictie(n) hadde(n)/
ged(aen) Ten ande(re)n male dat de voirs(creven) andries del/
stat voe(r) en(de) zijn zone nae aflivich zijn gewordd(en)/
en(de) gestorven uuyten voirs(creven) erve als uuyt hue(re)n/
prope(re)n erve op sulke laste(n) als deselve i(½) dach(mael)/
/ met meer ande(re)n sculd(en) moege(n) zijn den erme(n) van wave(r) Ten/
derden male dat nae de doot des voirs(creven) jans andries zijn/
werdy(n)ne(n) en(de) alle hue(r) kinde(re) uutgenomen de voirs(creven) ma(r)ie/
des voirs(creven) jasp(er)s werdynne die doen jonge weese was/
en(de) cleyn kint alle de goede vand(en) selve(n) janne andries/
en(de) zijn werdynnne(n) als voe(r) bleve(n) driesch ydel en(de) ongewo(n)/
ne(n) en(de) dat d(aer)nae corts den t(er)mijn van ii jae(re)n meer p(er)sone(n)/
quame(n) en(de) name(n) dat he(n) geliefde soe men doet meer ande(r)/
weesen d(aer) gheen bescudde(n) en es Hoopen(de) wair hij dese/
pointen bewijse(n) conste dat de aenlegghers met hue(re)n/
eyssche en(de) conclusie(n) verdoolt soud(en) wordde(n) gewese(n) he(m)/
des troesten(de) totten rechte Sijn beyde p(ar)tien met vo(n)nisse/
van scepen(en) t(er) maniss(en) des meyers gewijst tot hue(re)n thoene/
d(aer) de aenlegge(re)n soe mett(en) scepen(en) br(ieve) d(air) af zijnde soe mette(n)/
autte(n)tijck(en) r(e)giste(re)n d(er) scepen(en) van loeven(en) noch open ende/
ongecancelleert staen(de) geverificeert gecleert en(de) bewese(n)/
hebben merkelijckx en(de) volcomelijck alle dinhoud(en)/
vand(en) voirs(creven) hue(re)n vi[te(n)] ierste(n) pointen en(de) articulen/
Ende tvii[te] articule gelegen in thoene van leven(de) wairh(eit)/
hebben zij ghetoent zoet spreck met ja(n)ne kerreman op/
tselve gethoent met pete(re)n moris dat he(m) kinlijck es/
dat hij dat stuck d(aer) questie af es heeft sien wynnen/
wel vier wynne(n) vand(en) hove van criefcuer en(de) he(m) die/
vruchten van dien sien inne doen mette(n) ande(r) vruchte(n)/
vand(en) hove van criefcuer Op tselve heeft getuyght/
pet(er) willekens dat hij anders niet en weet dan/
pet(er) moris voirs(creven) d(aer)af gedeponeert heeft Op tselve/
heeft getuyght adam s(er)vaes dat hij die tuyght/
selve int hoff van criefcuer als wynne gewoent/
heeft en(de) tot behoef dier van vlaende(re)n dit stuck/
/ mede gehoud(en) geroet gehadt en(de) de vruchten van dien/
mett(en) ande(r) goed(en) van criefcuerren(en) als toebehoirt des/
selfs inne ged(aen) It(em) symoen de p(re)ssoir op tselve vii[te]/
point heeft gecleert dat he(m) kinlijck es dat andries del/
stat en(de) jan sijn zone nae he(m) hield(en) tgoet van criefcuer/
in pechting(en) mette(n) voirs(creven) stuck dair af es ende/
dat jasp(er) de verweerde(r) de docht(er) getrout heeft vand(en)/
voirs(creven) janne del stat en(de) dat de vruchten vand(en) selve(n)/
stucke altijt inne gedaen zijn metten ande(r) vruchten int/
hoff van criefcuer dviii[te] int yerste clause van dien/
aengaen(de) de(n) peyselijck(en) en(de) vredelijck(en) besitte(n) ov(er) x/
xx xxx jae(re)n en(de) d(aer)enboven als he(r) propre erve aff(ecter)[en]/
de voirs(creven) jan kerreman en(de) pet(er) moris van xx jae(re)n h(er)werts/
en(de) pet(er) willekens affirmeerde tselve articule alle zijn/
leefdaige die ov(er) xl jair cleert oudt te zijne symoen/
de p(re)ssoir insgelijcx van ov(er) xxxv jae(re)n en(de) adam s(er)vaes/
omtrint van xx jae(re)n h(er)werts Ende dande(r) clausule vand(en)/
selven vand(er) exceptien totten ynde vand(en) selve(n) article/
affirme(re)n soet steet alle deselve getuyg(en) Op ix[te]/
en(de) leste ar(ticu)[le] cleert adam dat hijt alzoe heeft doen/
uuytroeden en(de) doen als tselve ar(tic)[le] sprect Ende de/
voirs(creven) jasp(ar) heeft gethoent t(er) ande(r) zijd(en) met eene(n)/
cyrograve d(er) scepen(en) afforains vand(er) vrijheyt van/
wave(r) vand(er) daet xiiii[c] xxxv den xxiiii dach nove(m)br(is)/
andries zone wijlen jans le charpentier mede scep(enen)/
te pachte nam van ranssoul lostielhier bij ha(n)neken/
scoepleux arme(n) vand(er) selve(r) vrijh(eit) bij wille en(de) consente/
vand(en) hee(re) meye(r) en(de) scep(enen) van wave(r) div(er)se stucke(n) [erve] van op/
seven mudde corens waversche erfl(ijck) en(de) ond(er) den ande(re)n/
i(½) dach(mael) lants gelegen neven den groten hoff die leet acht(er)/
tgelege have opweerts tussche(n) eene(n) driesch die toebehoirde/
den erfg(enamen) g(er)ts en(de) ned(er)weerts aend(en) hoff die was wille(m) huyge/
/ Tuychde voirt met symone de p(re)ssoer en(de) pete(re)n willeken dierste/
point van zijne(n) vermete(n) soe dat steet aengaen(de) den besitte van/
desen i(½) dach(mael) op dande(r) thoende hij met pete(re)n willeken/
tuygen(de) dat hij anders niet en wijste en(de) met den voirs(creven) sy/
mone dat hij he(m) die heeft sien hantplichten wynnen ende/
acke(re)n mair en woude niet seggen dat hen propre erve was/
Tuychde(n) voirts beyde d(aer)op dat zij and(er)s niet en wiste(n) dit/
en was hen erve en(de) zij en wae(re)n gecome(n) uuyten selve(n) als/
uuyt hue(re)n erve Op iii[de] en(de) leste tuychden zij beyde dat zij/
wel weten dat de goede driesch bleven de twee jae(re)n ende/
symoen affirmeert tsurplus vand(en) ar(tic)[le] en(de) vande(n) selve(n) surplus/
en weet [dande(r)] niet Desen thoen aldus in weerzijd(en) volleit/
en(de) gesloten sijnde en(de) elc de(n) zijne(n) gesalveert en(de) op des/
and(er)[s] gereprocheert hebben(de) met div(er)sen reden(en) solve(re)n/
en(de) te kynne(n) geven en(de) de scepen(en) van loven(en) uuyt(er)lijck(e) ind(er)/
sak(en) bijd(en) meye(r) gemaent wesen(de) hebben deselve scepen(en) ge/
wesen met vo(n)nesse dat de goede dair questie af es volge(n)/
sulle(n) den aenlegge(r) ind(en) name soe hij ageert soe verre/
het noch voe(r) scepen(en) comen es in scampno cor(am) scabinis febr(uarii)/
xviii
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus