SAL7387, Act: R°361.2-V°361.1 (622 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°361.2-V°361.1  
Act
Date: 1494-03-11

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) tussche(n) jouffr(ouwe) marie(n) van pulle/
wed(uwe) goirts wijle(n) wynt(er) huers ierste mans welck/
wijlen goirt inde(n) jae(re) van lxxxiii decembr(is) xxiii nae/
des(er) stadt recht voir wettige contracte(n) van scepen(en)/
br(ieven) van loeven(en) van tweelf rinsgulden(en) erff(elijc) bekint/
bij diericken le begge doen rintmeest(er) van loeven(en)/
ons gened(ichs) he(re)n ts(er)togen geleydt was tot allen den/
goeden have ende erve desselfs he(re)n diericx le begge/
t(er) eenre ende willem(me) van leefd(ale) als p(ro)cur(eur) desselfs/
he(re)n diericx le begge t(er) ande(re) Ald(aer) de selve jouffr(ouwe)/
marie dede lesen den selve(n) scep(enen) br(ieve) en(de) dbeleydt d(aer)/
uuyt gespruyt met oic der cond(itien) ond(er) den selve(n) brief/
ger(e)gistreert staen(de) d(aer) mede bevorw(er)t was den selve(n)/
he(re)n henricke niet te moege(n) pramen voe(r) tverpand(en)/
vanden selve(n) erfrinten mair dat open soude staen/
thien jair doen vervolgen(de) bynne(n) welken de selve/
rintmeest(er) dierick navolgen(de) den geluefte(n) d(aer)aff alsdoen/
bij he(m) gedaen sculdich was en(de) geloefde de selve/
rinte af te leggen(e) nae uuytwijsen(e) vand(en) brieve(n)/
te twee malen telken male niet myn dan de hellicht/
en(de) elken rinsgulden(en) d(aer)aff met twintich gelijcken/
rinsg(ulden) ende met vollen rinten Ende want doen de/
thien jae(re)n ov(er)leden wae(re)n ende die lossinge noch niet/
en was gesciet nae uuytwijsen(e) vanden selven/
brieve ende huer als wed(uwe) vand(en) voirs(creven) wijlen/
goirde die actie toebehoirde als p(er)soneel nae des(er)/
stadt recht ende zij in dien wesen(de) en(de) rechte huer/
de goede desselfs rintmeest(er)s uuyt crachte vanden selve(n)/
/ behoirl(ijc) hadde doen leve(re)n beyde h(ier) bi(n)nen ende oic/
onder gheete Soe sustineerde zij wair huer gheen/
hantvulli(n)ge en gebuerde beyde vand(en) pri(n)cipalen/
hootpe(n)ni(n)ge(n) der voirs(creven) rinten ende oic vanden ombet(aelde)/
verloepe ende acht(er)stelle van dien dat huer dan/
in dien gevalle ende den voirs(creven) beleyde aengewijst/
soude(n) wordd(en) alle de selve gelev(er)de goede huer des/
getroesten(de) totten rechte te voirde(r) want zij ofts noot/
wae(r) huer gebreken in dien p(rese)nteerde te ve(r)ifice(re)n bij/
eede Dair tegen de voirs(creven) procur(eur) t(er) (contra)rien sustine(re)nde/
allig(er)de div(er)se reden(en) namelijc want die rinten gesprote(n)/
wae(re)n uuyt seke(re)n leengoed(en) chijse(n) rinte(n) en(de) heerlicheid(en)/
gecome(n) vand(en) zijd(en) des voirs(creven) goirdts wynt(er)s bijd(en)/
welken der selv(er) jouffr(ouwe) marien niet geoirloeft en/
was e(m)mer int pri(n)cipael de pe(n)ni(n)ge(n) te trecken(e)/
want die soe hij seyde behoirden te volgen der/
natue(re)n soe de voirs(creven) leengoede metten toebehoirte(n)/
d(aer)uuyt die rinten gespruyt wae(re)n gestaen hadde(n)/
Tegen dwelc jouffr(ouwe) marie r(e)plice(re)nde gaff te/
kynne(n) dat hue(r) actie was p(er)soneel en(de) niet/
reel ende want huer man uuyt dien p(er)sonele(n)/
gestorve(n) zijnde zijne(n) wille metten selve(n) xii r(ins)g(ulden)/
erff(elijc) als have ende p(er)soneel nae des(er) stadt recht/
hadde moege(n) doen ende die van hem op huer/
als zij wed(uwe) verstorven was ende gebleven/
soe bleeff zij naictlijc bij hue(r) voirs(creven) conclusie/
Hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae meer alt(er)catien in wed(er)sijd(en) inne bracht en(de)/
gevisiteert rijpelijc de selve scepen(en) brieve(n) de/
voirs(creven) (con)d(ici)[e] d(aer) ond(er) staen(de) ende dbeleyt d(aer) uuyt/
gespruyt ende geconsidereert als tgene des d(aer) inne/
te (con)side(re)n was gewijst met vo(n)nisse dat der voirs(creven)/
aenlegg(er)ssen hue(re)n eysch voldaen sal wordden oft/
dat huer d(aer)voe(r) de gelev(er)de goede volgen sullen Act(um)/
in scampno cor(am) o(m)nibus dempt(is) kers(makere)/
wairseghe(re) m(ar)tii undecima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus