SAL7387, Act: R°38.1-V°38.1 (70 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°38.1-V°38.1  
Act
Date: 1493-07-26

Transcription

2019-05-14 by kristiaan magnus
Tusschen pet(er)ken van arenb(er)ge becke(r) sone wijlen pet(er)s/
oudt omtr(ent) xvi jair en(de) jonck van regime(n)te t(er) eend(er)/
ende robb(er)de uuyt(er) hellicht zijne(n) stiefvader en(de) heylwich/
spu(n)ders zijne(n) wive moed(er) des voirs(creven) pet(er)kens van hue(re)n/
voirman t(er) and(er) zijd(en) aengaende den vliegen(de) erve dat/
deselve gehuysschen soe pet(er)ken seyde hadden laten uuytpand(en)/
uuyt(er) beckerien opden hoeck vand(er) pensstrate(n) voe(r) erfchijs/
d(aer)op gevallen en(de) d(aer)nae v(er)coepen bij woute(re)n vanden/
dijcke en(de) oic meer ande(r) vliegen(de) erve d(aer) hij nae zijnd(er)/
moed(er) doot inne gericht soude sijn Dwelc hij beduchte/
bij zijne(n) stiefvade(r) en(de) zijnd(er) moed(er) gemi(n)dert en(de) he(m)/
ongereet gemaict te wordden Ten ande(re)n male van/
dat deselve gehuyssche(n) lieten liggen de beckerie om/
bewoent en(de) deselve en(de) oic seke(r) lande die zijn moed(er)/
tochtelijc houden(de) was te hag(er)srode en(de) elswair gelegen/
d(aer) hij erfman af was bescadigen met dageme(n)ten soe/
dat die gescapen wae(re)n bij gebreke van betalingen der/
chijsen en(de) co(m)me(re)n d(aer) uuytgaen(de) opdat d(aer) op niet en/
wordde v(er)sien uuytgewo(n)nen te werdden vand(en) welken/
hij al versocht provisie D(aer) tegen de voirs(creven) gehuysschen/
antw(er)den(de) ierst opde uuytpa(n)dinge en(de) v(er)cochte vliegen(de) erve/
dat die co(m)me(re)n en(de) chijsen gevallen wae(re)n ind(en) leven(de)/
live van peete(re)n wijlen des voirs(creven) peet(er)skens vad(er) ende/
deselve peet(er)ken hadde vele vanden selve(n) vliegen(de) erve/
te hemw(er)ts getogen Oic hadde hij uuyt(er) beckerie(n) genome(n)/
ende ontvreempt dovenyser een wage en(de) een fornais/
toebehoirt vander beckerye(n) ende was deselve vele/
meer beco(m)mert dan zij jairlijcx gelde soude Vanden/
goede(n) buyte(n) seyden zij datme(n) d(aer)op niet en daegde/
en(de) des d(aer)op gedaeght mocht zijn was gescut desen/
reden(en) en(de) meer ande(re)n besund(er)t vand(en) cleyne(n) v(er)stande/
ende r(e)gime(n)te des voirs(creven) peet(er)kens sustineerd(en) zij/
in tvoirneme(n) vanden selve(n) niet gehouden te wesen/
Es uuytgesproken ende geappointeert dat de voirs(creven)/
gehuysschen gheen vanden erfgoeden des voirs(creven) pet(er)skens
//
en sulle(n) moegen laten uutwynne(n) ten zij bij voirgaen(de)/
weten(e) ende consente vanden mo(m)boirs nae bescreve(n)/
die de stadt den selve(n) pet(er)ken om hem en(de) tsijne/
in goeden regime(n)te te werdden gehouden ten naiste(n)/
datme(n) sal co(n)nen gestelt heeft ende dat den selve(n)/
mo(m)boirs ende der stadt blijcke dat profijtelijc es/
die goede te laten liggen dan niet Tot welker/
mo(m)borie(n) gestelt zijn als mage en(de) vrinde jan van/
are(n)berghe ende goirt de visele(re) beyde p(re)sent zijnde/
mair dat deselve gehuyssche(n) die sculdich sullen zijn/
tonderhouden(e) als een tocht(er) oft tocht(er)sse nae recht/
behoiren tond(er)houden Ende aengaen(de) den vliegen(de) erve/
het zij dat die v(er)cocht zijn bij voirgaen(de) pandingen/
oft oic ande(re)n onder pet(er)ken(e) oft in handen van zijnd(er)/
moed(er) en(de) stiefvad(er) wesen(de) insgelijcx vanden pe(n)ni(n)gen/
geov(er)t vanden vercochten vliegen(de) erve bij woute(re)n/
vanden dijcke afgepant d(aer)af en(de) van al tgene des/
pet(er)ken(s) ende sijne(n) goed(en) and(er)ssins aengaen mach sulle(n)/
de voirs(creven) mo(m)boirs pet(er)kens recht tegen de voirs(creven)/
gehuyssche(n) ende de selve gehuyssche(n) hue(r) recht/
en(de) int(er)est tege(n) de mo(m)boirs op dat zijs mi(n)lijck/
niet en co(n)nen v(er)accorde(re)n moege(n) vervolge(n) alsoe/
dat elken d(aer)aff volge(n) mach des hem van rechts/
wege(n) toebehoirt in cons(ili)[o] opidi julii xxvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus