SAL7387, Act: R°384.1-V°384.1 (660 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°384.1-V°384.1  
Act
Date: 1494-03-21

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
Item jan wout(er)s geheete(n) mechelma(n)s sone wijlen/
goirts woenen(de) te werchte(r) in p(rese)ntia heeft genome(n)/
ende bekint genome(n) te hebben(e) van ja(n)ne roelants als/
heyligeestmeest(er) van s(in)te jacops te loeven(en) opde biest/
en(de) giel(ijs) de cortbeke geheete(n) de mu(n)te(re) den jonghen/
als clerck vand(en) selve(n) heylige(n)geeste eenen besloten(en)/
beempt houden(de) twee boende(re)n oft d(aer)omtr(ent) alsoe dien/
gelege(n) es te werchte(r) tussche(n) de goede d(er) kercke(n) van/
werchte(r) t(er) eenre tgoidshuys van bethleem t(er) ande(re) de/
proefstrate t(er) derder ende de strate strecken(de) lancx de dijle/
ald(aer) t(er) vierd(er) zijd(en) Te houden te hebben en(de) te gebruycke(n)/
van halfm(er)te lestleden eene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n/
lanck due(re)nde deen nae dander sond(er) middel vervolgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynne(n) om ende voe(r) vijfthien holl(ansche) gul(den)/
te xvi stuv(er)s tstuck vallen(de) jairl(ijx) ts(in)[te] m(er)tensmesse ende/
ombegrepe(n) deen hellicht d(aer)aff te paessche(n) ende dand(er)/
hellicht ts(in)[t] jansmesse d(aer)nae volgen(de) te betalen(e) jairl(ijx)/
den t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item es vorweerde dat/
de voirs(creven) jan wout(er)s jairl(ijx) tzijne(n) laste betalen sal/
sond(er) afslach vand(en) voirs(creven) hueri(n)gen die vier pe(n)ni(n)gen/
goets gelts jairl(ijx) uuyte(n) voirs(creven) beempd(en) gaen(de) It(em) dat/
de voirs(creven) jan den wech gaende tusschen den voirs(creven)/
beempt ende de dijle wel ende loff(elijc) ond(er)houden en(de)/
v(er)maken soe in tijde dat de wagen(en) d(aer) ov(er) vae(re)n moge(n)/
en(de) d(aer)bij egheen scade en gebue(re) de welke oft gebuerde/
en(de) gesciede zijn soude tzijne(n) laste Behalve(n) dat hij/
dien nu alless(ins) wel ende loffelijck v(er)maken sal dit yerste/
jair ende d(aer) voe(r) sal hem afgecort wordden aende/
voirs(creven) hue(r) van desen yerste(n) jae(r) iiii pet(er)s eens mair/
van dan voirtane sal hij dien houde(n) bevrede(n) en(de) v(er)make(n)/
alless(ins) tzijne(n) laste sond(er) e(n)nigen afslach vand(en) voirs(creven)/
hue(re)n ende alsoe v(er)maict laten wel en(de) loff(elijc) ten uutgane/
vand(en) t(er)mijne Item es vorweerde dat jan den vrede/
allo(m)me den voirs(creven) beempt ond(er)houden sal zijne(n) laste/
mair d(aer)toe sal hij moege(n) nemen trunchout vand(en) willige(n)/
t(er) mi(n)st(er) scaden om d(aer)mede te bevreden ende dat hij/
voir elk(en) verdroeghd(en) willege die dair vergaen/
sullen sal moten planten twee leven(de) poten ende/
/ des sal hij doude willege tzijne(n) profijte moege(n) neme(n)/
Item de voirs(creven) jan sal oic den voirs(creven) beempt moge(n)/
somtijts besaeyen behalve(n) de twee leste jae(re)n vand(en)/
voirs(creven) t(er)mijne bynnen welken twee jae(re)n hij die(n)/
sculdich sal zijn te etten Ende alle dese vorweerd(en)/
voirs(creven) (et)c(etera) hebben de voirs(creven) p(ar)tie(n) in deen zijde ende/
in dande(re) geloeft tond(er)houden(e) ende tacht(er)volghen(e)/
en(de) malca(n)de(re)n d(aer)aff te voldoen(e) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) cav(er)chon/
vynck m(ar)tii xxi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus