SAL7387, Akte: R°40.1 (71 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°40.1  
Act
Datum: 1493-07-27

Transcriptie

2019-01-07 door kristiaan magnus
Want ghijsbrecht van holsbeke als man en(de) mo(m)boir lijsbetthe(n)/
weduwe arnts wijlen mo(m)art welcke arndt te zijne(n) leven(en)/
nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt cracht van/
scepen(en) brieven van loeven(en) [geleit es geweest] tot allen den joh goeden beyde/
have ende erve arndts wijlen van blehain ende jans wijle(n)/
van vinealmont zoe wair die gelegen zijn hem met/
twee div(er)sen des(er) stadt br(ieven) den eene(n) gescr(even) aen den baillu/
van ha(n)nuyt en(de) den ande(re) aen den meye(r) van cleyn adorp/
oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve goede behoirl(ijc) heeft/
ende bezu(n)dert bijden voirs(creven) baillu van ha(n)nuyt allalsulck(er)/
sculden alsmen der weduwe des voirs(creven) wijle(n) arnts van blehain/
sculdich was soe van erfpachte als and(er)ss(ins) ende ierst aender/
wed(uwe) massart va(n) haller ii mudden core(n)s ts(in)[t] andriesmisse/
lestleden gevalle(n) en(de) oick twee mudde(n) die ts(in)t andriesmisse naistc(omende)/
min twee dos(ijn) [valle(n) sulle(n)] It(em) xi dos(ijn) de welke hue(r) vallen sulle(n) aen/
der wed(uwe) le charlier van halle ts(in)t andriesmisse nu naistc(omende) It(em)/
een mudde corens hue(r) valle(n) soud(en) s(in)[t] andr(ies)misse naistc(omende) en(de)/
desgelijcx xxiiii dosijne core(n)s van b weyhue(r) aen tho(n)na va(n)/
halle It(em) aen clase le vie(n)gneron voir djair voirleden i(½) mudde/
en(de) voir s(in)t andr(ies)misse nu naistc(omende) twee mudd(en) iii dos(ijn) It(em) aen/
reyne(r) le moulnier iiii r(ins)g(ulden) hare gevalle(n) It(em) en(de) noch aen de(n)/
voirs(creven) clase xvi st(uvers) ts(in)[t] andriesmisse lestled(en) gevalle(n) en(de) xxxv/
st(uvers) s(in)[t] andr(ies)misse naistc(omende) vallen(de) Ende bijd(en) voirs(creven) meye(r) alsulck(er)/
vi mudden als henr(ic) le corbesier en(de) ix stuv(er)s van chijsen die jan/
ferle jairl(ijx) sculdich zijn Alle de selve sculd (con)d(icien) en(de) rinten met oick/
alle ande(r) goed(en) ond(er) den selven officie(re)n gelegen behoirl(ijc) zijn gelevert/
en(de) der voirs(creven) wed(uwe) dach van rechte te comp(ar)e(re)n inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen bescheid(en) oft zij he(n) d(aer) tege(n) hadd(en)/
wille(n) oppone(re)n Ald(aer) zij op hede(n) niet gecomp(ar)eert en es noch procur(eur)/
van hue(re)nt wegen de voirs(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt/
versueken(de) soe verre dat de scep(enen) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen bij resc(ri)pte jans do(m)pmartin baillu va(n) ha(n)nuyt en(de)/
rigault malcorps meye(r) va(n) j orp le petit gebleke(n) heeft de/
voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheidi(n)ge geschiet te zijne vo(n)nislijc gewijst/
hebbe(n) wair de wederp(ar)tie des voirs(creven) geleidde ghijsbrechts ten opstane/
smeyers en(de) d(er) scep(enen) niet en comp(ar)eerde datme(n) de(n) selve(n) ghijsbrechte/
houd(en) soude inde macht va(n) zijne(n) scep(enen) br(ieven) alsoe v(er)re alst noch voe(r) scep(enen)/
come(n) es in sca(m)p(no) julii xxvii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus