SAL7387, Act: R°407.2-R°408.1 (700 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°407.2-R°408.1  
Act
Date: 1494-04-16

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
Vand(er) questie(n) gecomen voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen/
janne py(n)nock natuerl(ijc) t(er) eende(r) henr(icke) van kessele/
meye(r) van wiltsele t(er) ande(re) aengaen(de) zeke(r) exploiten/
en(de) executie(n) bijd(en) selve(n) meye(r) ged(aen) met versuek br(ieven)/
van des(er) stadt uuyt vervolghe vand(en) selve(n) janne/
py(n)nock als geleydt nae des(er) stadt recht tot alle(n) den/
goeden beyde have en(de) erve m(ar)griete weduwe wout(er)s/
wijlen van haenwijck wy(n)nersse desselfs jans Ald(aer)/
deselve jan py(n)nock opdede hoe nae zeke(r) vo(n)niss(en) van/
q(ui)t(ingen) tot zijnen profijte gewesen nae voirgaen(de) leveri(n)g(en)/
d(aer)op gesciet de voirs(creven) meye(r) mett(er) stadt br(ieven) v(er)socht/
hadde geweest alle de selve goed(en) t(er) proclamatien/
/ te stellen(e) en(de) die op hooghen te v(er)coopen(e) en(de) al waest/
zoe dat die bij hem alsoe hij e(n)nige van dien hadde/
vercocht div(er)se p(er)sonen en(de) dmeeste deel selve van/
dien gecocht hadde soe en const hij nochtan tot/
voldoeni(n)g(en) van dien en(de) om rekeni(n)g(en) d(aer) aff te hebben(e)/
niet geraken Versueken(de) alsoe dat hem dat vand(en)/
selven meye(r) die(n) hij d(aer)om alh(ier) hadde doe(n) bescrive(n)/
gebue(re)n mochte en(de) dat hij d(aer)toe met t(er)minat(ien) ap/
pointemente en(de) and(er)ss(ins) met rechte bedwonghen/
wordde Dairteghen de voirs(creven) meye(r) verantw(er)d(ende)/
p(rese)nteerde te bewijsen ierst dat des sond(aichs) voe(r)/
palm sondach lestleden ind(er) kerk(en) van wiltsele/
ged(aen) worde bijd(en) hee(re) zeke(r) kerckgeboden datme(n)/
vercoopen soude op hoogen der voirs(creven) wed(uwe) haef/
lijcke goed(en) voe(r) alsulke scult als deselve wed(uwe)/
den voirs(creven) janne sculd(ich) was Ten ande(r) male d(at)/
den dach vand(en) selven v(er)coope gestelt werdt/
des goensdaigs d(aer)nae dwelc viele en(de) gebuerde/
inde palm weke Ten derden male dat op den/
selven goensdach de meye(r) d in p(rese)ntien va(n) div(er)s(en)/
p(er)sonen ten bijsijne vand(en) voirs(creven) janne py(n)nock/
en(de) oick vand(er) voirs(creven) wed(uwe) nae beg(ri)p der vors(creven)/
kercgebod(en) comp(ar)eerd(en) en(de) wae(re)n int hoff des/
voirs(creven) jans pynnock ald(aer) der selv(er) wed(uwe) haefl(icke)/
goed(en) wae(re)n in meyni(n)g(en) die te v(er)coopen(e) Ten/
vierden male alsmen die vercocht soude hebben/
dat de voirs(creven) jan pynnock en(de) de wed(uwe) soe langhe/
tsame(n)tlijck sprake en(de) co(mmun)icat(ie) hield(en) dat den ghene(n)/
dair wesen(de) verdriet en(de) dat de meye(r) alsdoen/
vraechde janne pynnock seggen(de) dat ghij houdt h(ier)/
de wet en(de) ande(r) goed(en) ma(n)nen zee(r) lanck salmen/
v(er)coopen oft en salme(n) oft geeft ons recht en(de) laet/
ons thuysw(er)t gaen Ten v[ten] datmen alsdoen/
bij consente vand(en) selve(n) janne pynnock en(de) der/
wed(uwe) een ordinan(cie) maicte datmen de selve/
/ goed(en) soude gaen lonen en(de) v(er)coopen en(de) wesmen v(er)cocht/
oft niet en vercocht in al oft in deel datmen die ver/
cochten en(de) oic donv(er)cochten goed(en) soude laten berusten/
en(de) blive(n) int hoff voirs(creven) berusten(de) en(de) wesen(de) tot des/
maendaighs toe d(aer)nae een ure voe(r) d(er) so(n)ne(n) ond(er)ganck/
en(de) wie d(aer)entusschen voe(r) deselve goed(en) meer bode en(de)/
den hoochten pe(n)ni(n)ck geve(n) woude die soude die behoud(en)/
op zijn waelguld(en) Ten vi[ten] male dat dit al aldus/
was gesciet en(de) toegegaen en(de) bijd(en) meye(r) ged(aen) bij wille/
weten en(de) consente des voirs(creven) jans py(n)nock Ten vii[ten]/
en(de) lesten male dat de voirs(creven) wed(uwe) voir en(de) eer den/
voirs(creven) maendach come(n) was de voirs(creven) haefl(icke) goed(en) van/
beesten en(de) ande(r) hadde gespoleert en(de) ewech gevuert/
dair hue(r) dat beliefde Hoopen(de) voir sijn conclusie de/
selve meye(r) wair he(m) ontkint wordde en(de) hijt aldus ge/
thoene(n) conste dat hij d(er) aenspraken ongehouden/
soude zijn hem des getroesten(de) totten rechte Op dwelc/
de selve jan pynnock ontkynde geheel principael/
e(n)nich consent geg(even) te hebben in duytstelle vanden/
hoogen(en) en(de) den goed(en) ond(er) de wynnersse en(de) in hue(r)/
behelt te bliven(e) hoopen(de) datmen dat alsoe nu(m)m(er)meer/
bevi(n)den en soude Seyde oic dat hij hoopte dat de meye(r)/
van des hij selve gecocht hadde en(de) hadde late(n) ontvrede(n)/
soude moeten instaen en(de) d(aer)aff zijne(n) moet te hebben(e) met/
meer wordden in wed(e)rzijd(en) Es uutgesproken bij den/
raide vand(er) stadt nae alt(er)cat(ien) en(de) allegat(ien) va(n) p(ar)tien/
en(de) oick rijpelijck ov(er)sien den thoen h(ier) inne bijd(en) voirs(creven)/
meye(r) d(aer)toe geadmitteert zijnde geleydt die zijns/
vermeets int geheel volquam soe verre de selve meye(r)/
cleert bij sijnen eedt dat hij van desen ontvremd(en)/
vand(er) goed(en) ten tijde vand(en) selven ontvremd(en) d(aer) voe(r)/
noch oic goetstijts d(aer)nae niet en hadde geweten d(at)/
hij in dien gevalle vand(en) eysch des voirs(creven) jans pyn/
nocx ongehoud(en) sal zijn in co(n)s(ili)[o] opidi p(rese)ntib[(us)] oliviers/
sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ilio) ap(ri)l(is) xvi[ta]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus