SAL7387, Act: R°42.4-R°43.1 (79 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°42.4-R°43.1  
Act
Date: 1493-07-29

Transcription

2020-06-08 by kristiaan magnus
Tusschen he(re)n janne de crehain prieste(r) t(er) eenre ende/
reyne(re)n vand(en) bauwette(n) t(er) ande(r) zijden aengaen(de) den/
twintich rinsgulden(en) gevallen te paesschen lestleden/
vanden veertich rinsgulden(en) d(aer)af dande(r) twintich viele(n)/
te kersmesse d(aer) te voe(re)n Welke veertich rinsgulden(en)/
deselve reyne(r) onder sijn hanteeken den hee(r) van/
wave(r) ten voirs(creven) t(er)mijne(n) geloeft hadde op zeke(r)/
(con)dicien en(de) anders niet te betale(n) voe(r) zeke(r) heerlijcke/
rechten hem verschenen vand(en) leene(n) die reyne(r)/
van hem houden(de) was en(de) des d(aer)aen cleeft ende/
van welken lesten twintich r(ins)g(ulden) de voirs(creven) h(er) jan/
/ oic gelijc hij vanden yerste(n) gehadt hadde betalinge/
en(de) uuytreykinge beg(er)de te voirde(r) ov(er)mits zeke(re)n/
vo(n)nissen van scepen(en) van loeven(en) d(aer) mede hij die seyde/
met rasteme(n)ten vervolght en(de) uutgewo(n)nen te hebben/
voe(r) zeke(r) scult die hem deselve hee(r) van wave(r)/
sculdich was gelijc hij die bij eede gecleert hadde/
hopen(de) dat deselve reyner d(aer)toe bedwongen soude/
werdden met rechte hem die oic uuyt te reycken/
gelijc hij die yerste xx rinsgul(den) gedaen hadde/
te voird(er) mits den borchtochte(n) die hij in dien den/
selve(n) reyne(re)n gesedt hadde met eend(er) bet(alinge) te gestaen(e)/
te voird(er) oic want deselve hee(r) van wave(r) soe hij/
p(rese)nteerde te bewijsen oft hem ontkint wordden hem/
ge(con)senteert soude hebben deselve leste twintich/
r(ins)guld(en) oic te trecken in afslage en(de) voir tvoldoen/
vand(er) scult die deselve hee(r) van wave(r) den selve(n)/
he(re)n ja(n)ne sculdich was D(aer) tegen de voirs(creven) reyne(r)/
hem oppone(re)nde seyde dat hij hem aen she(re)n van/
wave(r) (con)sent al wae(re) dat sulc geweest niet te/
stoten en hadde want hij reyne(r) d(aer)inne selve/
niet geco(n)senteert en hadde noch oic aen he(re)n jans/
vo(n)nisse voirs(creven) wat dat niet en conste geslaen voirde(r)/
dan opd(en) yerste(n) t(er)mijn die gevallen was ten tijde/
vanden selve(n) vo(n)nisse Ende want deselve h(er) jan/
op dese leste twintich gul(den) die zed(er)t dien vo(n)nisse yerst/
gevalle(n) zijn gheen nyeuw vo(n)nisse en hadde gehadt en(de)/
dat meer en(de) boven al was en soude de hee(r) van/
wave(r) selve oft hij noch leefde hem dese veertich/
r(ins)guld(en) niet hebben co(n)nen doen betale(n) nae recht/
hij en hadde voir al moete(n) voldoen de (con)dicien/
d(aer)op de voirs(creven) reynier hem de geluefte vanden/
voirs(creven) xl r(ins)guld(en) hadde ged(aen) dieme(n) egheenss(ins)/
bevi(n)den en soude dat hem voldoen wae(r) wairbij/
en(de) bij meer ande(re)n reden(en) hij co(n)cludeerde den voirs(creven)/
he(re)n ja(n)ne ontweeght en(de) verdoelt te wesen van zijne(n)/
eyssche e(m)mer vand(en) lesten xx rinsg(ulden) D(aer) tegen/
h(er) jan replice(re)nde seyde dat reyner niet anders en/
/ sochte dan evasie uuytstell ende hem langhe te/
leyden nochtan dat hij wel wiste dat hij yema(n)de/
betalen moeste d(aer) hem h(er)jan goede cautie voe(r) gestelt/
hadde ende p(rese)nteerde te stellen met eend(er) betalingen/
te gestaene dwelc hem soe hij seyde bellicx genoech/
zijn soude en dade vertrec dat reyne(r) in des(er) sochte/
D(aer) tegen reyne(r) duplice(re)nde seyde en(de) gaff te kynnen/
dat hij dagelijcx gemoeyt wordde en(de) in (contra)rien vand(en)/
inhoude(n) vand(er) cedullen vand(en) accorde tusschen den/
hee(r) van wave(r) en(de) hem gemaict gesubsigneert bijd(er)/
hant vand(en) selve(n) reyne(re)n en(de) oic van he(re)n janne casmeye(r)/
en(de) andriese van thiene(n) die hier nae van woirde te/
woirde volght welke twee getuyge(n) h(er) jan en(de) andries/
die cedulle aensiende en(de) hue(re)r beyd(er) hanteken(en) sijn/
bijde selve gebleve(n) affirme(re)nde behoirlijc d(aer)op onder/
vraecht dinhout van dien alsoe gesciet te zijne/
Es uuyt(er)lijc geappointeert p(ar)tien int lange gehoirt/
eve(n)verre de voirs(creven) h(er)jan van crehain den voirs(creven) reyne(re)n/
loffelijcke cautie en(de) borchtocht stelt den rechte genoech/
zijnde die d(aer) voe(r) v(er)antwerd(en) en(de) spreken dat deselve/
reyner hem oic ov(er)levende de voirs(creven) leste xx r(ins)g(ulden)/
d(aer) questie aff es met eend(er) betalingen gestaen zal/
ende d(aer)enboven oic d(aer) voe(r) inne staen den selven/
reyne(re)n eve(n)verre hij oft zijn goede bove(n) en(de) in/
(contra)rien vand(en) naebescreven(en) cedullen van tractate/
gepraempt wordd(en) dat zij hem ende deselve/
zijn goede d(aer)aff en(de) van allen costen en(de) lasten die/
hem d(aer) uuyt gebue(re)n mochte scadeloes houden en(de)/
costeloes ontheffen en(de) ontlasten zullen In (con)silio/
opidi p(rese)ntib(us) duffle burg(imagistr)[o] pynnock (con)s(iliari)[o] cav(er)chon/
vynck scab(inis) et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] julii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus