SAL7387, Act: R°422.2-V°422.1 (725 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°422.2-V°422.1  
Act
Date: 1494-04-21

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Item willem pourcheal zone wijlen claes woenen(de) tarken(en) in/
p(rese)ncia heeft genome(n) ende bekynt genome(n) te hebben van he(re)n/
clase vanden putte p(ri)este(r) canonick der kerck van s(in)te pet(er)s te/
loeven(en) en(de) capelaen des outaers van s(in)te claes tot grave(n) die/
tselve bekint alsoe uuytgegeven te hebben(e) drie boende(r) lants/
paulo gelegen op tvelt geheete(n) de pa(n)narde in div(er)sen stucke(n)/
aldair die de selve h(er)claes als recte(u)[r] van s(in)te claes outaer/
voirs(creven) ald(air) liggen(de) heeft Te houden te hebben(e) en(de) te gebruycken/
van halfm(er)te naistcomen(de) eenen t(er)mijn van tweelf jae(re)n deen/
nae dande(r) sonder middel vervolgen(de) elcx jairs d(air)enbynne(n)/
om en(de) voir te weten(e) dyerste drie jae(re)n deen nae dande(r) elcx/
jairs elck boende(r) d(aer)af om vier halste(re)n core(n)s pag(abile) cu(m) va(n)no/
mate van loven(en) dande(r) drie jae(re)n d(air)nae vervolgen(de) elcx/
jairs elck boende(r) om ende voe(r) vijf halste(re)n core(n)s dandere/
/ drie jae(re)n d(air) nae volgen(de) elc boende(r) elcx jairs om zesse gelijcke/
halste(re)n corens ende de twee ande(re) jaire(n) d(air)nae te weten(e)/
cx[te] en(de) xi[te] elck boende(r) d(air)af elcx jairs om ende voe(r)/
zeven halste(re)n corens, ende dleste jair elck boende(r) om/
ende voe(r) acht halste(re)n core(n)s totalis pag(abile) cu(m) va(n)no ende/
mate van loeven(en) alle jaire s(in)t andriesmisse apostels te/
betalen(e) ende te loeven(en) ten huyse des voirs(creven) he(re)n claes te/
leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)m Behalven dat de selve recte(u)[r] hem/
alsdan en(de) ten tijde vander leveri(n)g(en) sculdich sal zijn hem/
en(de) zijn p(er)de den coste te geven ende oick van alle ande(r)/
ontcoste(n) van weychgelde en(de) and(er)ss(ins) tontlasten(e) Item is/
vorweerde dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynnen/
werven ende mesten sal gelijck regenoete(n) bove(n) en(de) benede(n)/
sonder die h(ier)enbynne(n) driesch oft ongewonne(n) te moegen/
laten liggen It(em) is voirt vorweerde want de voirs(creven) h(er)/
claes den voirs(creven) wynne alsnu gegeven heeft twee pet(er)s eens/
voir de wy(n)ni(n)ge vand(en) voirs(creven) lande die alsnu tot hue(re)n aerde/
niet en liggen gewonne(n) te weten(e) deen boende(r) d(air)af in drie/
stucken gelegen driesch liggen(de) ende dande(r) twee stoppels/
Soe es vorweerde dat de selve wynne de selve drie/
boende(r) lants sculdich sal zijn tot hue(re)n arnde te bringen/
gelijck regenoeten bove(n) ende beneden ende die laten tot zijne(n)/
afscheid(en) te weten(e) tvoirs(creven) yerste boende(r) in drie stucken en(de) ii boend(ere)n/
op een voere dair voir de selve wynne alsdan alnoch/
hebben sal eene(n) pet(er) ende ingevalle de selve alsdan de/
voirs(creven) lande voirde(r) dan voirs(creven) steet gewonne(n) hadde dat hem/
dat vand(en) recte(u)[r] ten tijde zijnde opgericht sal wordden ten/
prise van goede mans Ende oft oic de(n) selve(n) recte(u)[r] alsdan/
beliefde de selve lande taenveerden ende namelijck de/
twee leste boende(r) eer zij gewo(n)nen wae(re)n gelijc voirs(creven) steet/
dat [dan] de selve wynne in dien gevalle den selven recte(u)[r]/
sculdich sal zijn d(aer)voe(r) te restitue(re)n eene(n) pet(er) tot r(e)p(ar)atie(n)/
des voirs(creven) s(in)te claes outaer Ende alle dese vorweerd(en) d(i)c(t)us/
d(omin)us mych(aelis) lemi(n)cx cor(am) cav(er)chon zande ap(ri)lis xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus