SAL7387, Act: R°429.2 (736 of 885)
Search Act
previous | next
Act R°429.2  
Act
Date: 1494-04-24

Transcription

2019-09-24 by kristiaan magnus
Item acht(er)volgen(de) den mandeme(n)te ons genad(ichs) he(re)n tsh(er)t(o)gen/
geimpetreert bij mijne(n) hee(re) de(n) baillu vand(en) walssche(n) lande/
o(m)me ontslagen te hebben(e) pira de pont baillu van geldenaken/
alhier gerasteert zijnde voir de costen ja(m)mairs de tilhou poirt(er)s/
van loeven(en) alhier van criminelen sake(n) van brantstichte(n) in(den)/
ande(re)n bijde(n) selve(n) baillu van geldenaken uuyt laste van m(ijn) hee(re)/
den groote(n) baillu gelevert zijnde Welke pirart h(ier) gerasteert/
was uuyt laste vand(er) stadt om vande(n) selve(n) pirarde cautie/
te hebben(e) ende respondant voe(r) de costen vande(n) selve(n) poirte(r)/
inden gevalle oft hij tonrechte bevonde(n) wordde geaccuseert/
en(de) gelevert te zijne oft anderssins Heeft gelooft de/
selve pierart de costen te betalen(e) d(aer)inne hij met rechte/
des(er) aengaen(de) tgecondempneert sal moegen wordde(n) Ende/
hier voe(r) hebben gesproke(n) ende met hem v(er)antwert als zij(n)/
borg(en) elck een voir al meest(er) jan van melain p(ri)este(r)/
claus de chastiaul ende willem van leefdale renu(n)c(ierende)/
de welke de selve pirart gelooft heeft h(ier) af/
scadeloos tontheffen(e) Cor(am) duffle baets burg(imagistr)[is]/
cav(er)chon zande scab(inis) ap(ri)lis xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1504-03-12
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-24 by kristiaan magnus
H(ier) af heeft art/
v(er)vynck als rintm(eeste)r/
der stadt van lov(en)/
v(er)cleert ende uuyt/
wijsen(de) seke(re)n q(ui)tan(cien)/
geg(even) bij clase vand(er)/
borch den xxii[te(n)]/
dach nove(m)br(is) a(nn)[o]/
xv[c] iiii gehave(n)/
te hebben(e) tott(er)/
stadt behoef/
de so(m)me van/
zesse r(ins)g(ulden) te/
xx st(uvers) tstuc t(er)/
goed(er) rekeni(n)gen ind(er) maten de selve quitan(cie) dat uuytwijst Ende/
mits [des(er)] heeft de selve arnt ind(en) name als voe(r) genoech bekent/
dat de stadt van des(er) geluften soe v(er)re dat huer ae(n)gaet/
geco(n)tenteert heeft es en(de) hebben(de) die vand(en) r(e)gistre claese voirs(creven) d(aer)af sijn behoefte geg(even) Ald[(us)] gecleert als bove(n) bij arde voirs(creven)/
xii m(ar)tii a(n)no xv[c]iiii[to]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus