SAL7387, Act: R°466.2-R°467.1 (784 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°466.2-R°467.1  
Act
Date: 1494-05-26

Transcription

2019-10-31 by kristiaan magnus
It(em) m(ar)griete van asbroeck docht(er) wijlen pet(er)s van/
mechelen cu(m) tuto(r)e in p(rese)ntia heeft gekint ende/
gelijdt getransporteert ende ov(er)geg(even) te hebben(e)/
en(de) mits desen transporteert en(de) ov(er)gheeft hee(re)n/
gielijse van dilne al(ia)s van haffle prieste(r) wonen(de)/
/ te loeven(en) de goede en(de) pachten naebescreve(n) Te/
weten(e) ierst alle en(de) yegewelke hue(r) haeffelijke/
goede die zij alsnu heeft met wat namen die/
genoempt zijn en(de) te wat plaetsen die wesen/
moegen It(em) een block lants groot wesen(de) twee/
boende(re)n oft d(aer)omtrint luttel myn oft meer belege(n)/
te lond(er)seele voirs(creven) aende strate gaen(de) va(n) snep/
pelair te lond(er)seele w(er)t comen(de) lancx aent velt/
geheeten tvleerken It(em) eene(n) sack [een mudde] rocx erfpachts/
der maten van mechelen die zij heffen(de) es aen/
en(de) op zeke(r) goede gelegen inde p(ro)chie van/
lond(er)seele t(er) plaetsen geheeten sneppelair oft/
d(aer) omtrint toebehoe(re)nde den erfgenamen wille(m)s/
wijlen van asbroeck It(em) alle alsulke lijfpen(sie)/
alse zij heffen(de) es op zeke(r) goede der erfgename(n)/
jans wijlen vand(er) haghen en(de) jans wijle(n) van/
ghenyets gelegen binne(n) der stadt van mechele(n)/
It(em) noch eene(n) sack rogs lijftochte(n) die zij heffen(de)/
es op ja(n)ne feerman wonen(de) tot lond(er)seele It(em)/
noch eene(n) sack rogs lijftochten die zij heffen(de)/
es op derfgenamen machiels wijlen van/
zuene tot raemsdonck ende noch eene(n) halve(n)/
sack rogs lijftochten op reynken melis alder/
maten van mechelen en(de) nae uutwijse(n) d(er)/
brieve(n) d(aer)aff wesen(de) metgad(er)s allen den acht(er)/
stellen vand(en) selven goeden en(de) pachten v(er)schene(n)/
en(de) ombetaelt uutstaen(de) Consente(re)nde en(de) wille/
coe(re)nde de selve m(ar)griete dat deselve hergielis/
deselve goeden en(de) pachten van nu voirdane/
aenveerden en(de) gebruyken sal en(de) de p(ro)fijte(n) d(aer)aff/
trecken ind(er) manie(re)n en(de) opde vorw(er)den naebescr(even)/
/ Te weten(e) de voirs(creven) have tvoirs(creven) block lants en(de)/
tvoirs(creven) mudde rogs erfpachts voir hem en(de) zijne(n)/
erve(n) en(de) nacomelinge(n) en(de) de voirs(creven) lijftochte(n) allene/
soe lange deselve m(ar)griete leven zal ende/
niet lange(r) Behalve(n) dat de voirs(creven) h(er)gielis/
in recompensien van des voirs(creven) steet gehoude(n) sal/
zijn de voirs(creven) m(ar)griete te houden van hue(re)n noote/
lijken en(de) redelijken montcoste en(de) deselve allessins/
cleeden en(de) scoede(n) wel en(de) tamelijc nae hue(re)n staet/
soe lange zij leven zal en(de) niet langhe(r) dwelc/
deselve h(er)gielis renu(n)c(ierende) alsoe geloeft heeft te/
doen(e) en(de) tacht(er)volgen(e) Geloven(de) de selve m(ar)griete/
tegen des voirs(creven) steet nu(m)m(er)meer te come(n) oft yet/
t(er) contrarie(n) tattempte(re)n p(er) se aliu(m) vel alios quomo(do)/
q(ue)sito colo(r)e sed sup(er) d(i)c(t)is bonis ac he(re)ditaria/
t(re)censa ac om(n)i iu(r)e quod habet in eisd(em) cu(m) debita/
renu(n)tiatio(n)e [et ad opus d(i)c(t)i egidii] mo(do) debito effestucan(do) Promitt(ens)/
etiam eu(n)d(em) d(omin)um egidiu(m) in dict(is) clausura terre/
he(re)d(itari)[a] trecensa modo debito impone(re) et in he(re)da(r)e/
ad mo(nicionem) suam cor(am) d(omi)nis et curiis a quibus depe(n)de(n)t/
et tenentur Constitue(re)nde voirts deselve m(ar)griete/
en(de) mechtich maken(de) irrevocabilit(er) mits desen/
den selven he(re)n gielijse alle de acht(er)stelle(n) vand(en)/
voirs(creven) goede(n) en(de) rinten alsnu v(er)schene(n) en(de) ombetaelt/
uutstaen(de) en(de) die van nu voirdane d(aer)aff valle(n)/
en(de) verschijnen sullen Te manen teysschen/
optebue(re)n en(de) tontfanghen dair voere te/
panden te daighen in meliori forma com/
pone(ndi) quitan(ciam) dan(di) et generaliter et specia/
lit(er) absq(ue) calculo cor(am) beert zande maii xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus