SAL7387, Akte: R°56.3-R°57.1 (100 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°56.3-R°57.1  
Act
Datum: 1493-08-13

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Nae dien op heden inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) zijn geco(m)p(ar)eert denijs melgiers al(ia)s lankens/
als p(ro)cur(eur) jonch(e)r jans van lye(re) schouth(eit) van he(re)ntals ter/
eenre ende wout(er) nijs poirte(r) van des(er) stadt alh(ier) in hachte(n)/
wesen(de) t(er) ande(r) zijden ald(aer) deselve p(ro)cur(eur) p(rese)nteerde voirts/
te varen met zijne(n) thoen(issen) d(aer) toe hij tande(re)n tijden bij/
scepen(en) t(er) manissen des meyers gewesen was besundert/
op een c(er)tificatie tande(re)n tijd(en) bij hem geexhibeert besegelt/
bijd(er) wet van molle inhouden(de) dat de voirs(creven) jan van/
lye(re) schouth(eit) hadde gep(rese)nteert ende in handen vander selv(er)/
wet geset xix scapen en(de) een lam tot behoeff wouters/
nijs voirs(creven) als voe(r) x rinsg(ulden) ende v stuv(er)s navolgen(de)/
seke(r) appointeme(n)te(n) alh(ier) gewesen oft voe(r) alsulken scape(n)/
als hij den selve(n) woute(re)n afgepant hadde en(de) dat de/
selve schouth(eit) in hue(r) hand(en) gestelt hadde silv(er) en(de)/
/ gout genoech soe verre die scapen bijden schouth(eit)/
gesedt niet goetgenoech en wae(re)n in dien te voldoen(e)/
ende dat d(aer)enbove(n) deselve scep(enen) wae(re)n geweest/
aen wout(er) nijs huysvr(ouwe) p(rese)nteerde huer die scapen/
metten la(m)me(re) ende d(aer)toe silv(er) en(de) gout genoech soe/
verre die scapen bijden schouth(eit) niet goetgenoech en/
wae(re)n D(aer)op de huysvr(ouw) desselfs wout(er)s antweerde/
ic en ond(er)winde my des niet myn man es my te/
wond(er)lijc vander daet xxiii junii lestleden Welke/
c(er)tificat(ie) en(de) dinhoudt van dien twee vanden scepen(en)/
der selv(er) banck van molle gedeponeert hebbe(n) alsoe/
geschiet te zijne en(de) dinhoudt van dien warachtich/
zijnde te weten(e) jacop thielens ende jan van goirle/
Nae welken thoen alsoe geleydt zijnde de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) sustineerde dat hij in dien genoech gedaen/
hadde den voirgewijsden ende besund(er)t vand(en) af/
panding(en) den voirs(creven) poirte(r) in tijden voirleden/
bij hem gedaen hopen(de) metter selv(er) settingen te gestaen(e)/
en(e) voirts te moegen p(ro)cede(re)n op tre(n)voye oft and(er)ss(ins)/
tegen den selve(n) poirte(r) alh(ier) alsoe zijne(n) raidt gedrage(n)/
soude hem des gedragen(de) totten rechte D(aer) tegen deselve/
poirte(r) heeft gesustineert de (contra)rie seggen(de) dat hij hoepte/
zijns selfs beesten wed(er) te hebben ende dat de voirs(creven)/
ande(r) beesten en(de) scape(n) bijden schouth(eit) hem niet gelev(er)t/
en wae(re)n noch zijnd(er) werdynne(n) ende dat die erger/
wae(re)n dan zijn scape(n) hem tande(re)n tijden bijden selve(n)/
schouth(eit) oft zijne(n) dienae(r) afgepant in dien dat de/
zijne wae(re)n mett(er) wollen ende dese gescoren met/
meer ande(r) woirden ten effecte voirs(creven) Es gewesen/
t(er) maniss(en) smeyers bijden scepen(en) dat de schouth(eit)/
mett(er) settingen gestaen zal nae dat de wairh(eit) gedrage(n)/
heeft behalve(n) oft de scapen bij he(m) gelev(er)t en(de) gesedt/
erger wae(re)n dan de scapen den poirte(r) toebehoiren(de)/
en(de) afgepant dat hij dat den selve(n) oprichte(n) sal/
/ vanden gesetten pe(n)ni(n)gen goud en(de) silve(re)n t(er) estimac(ien) van/
goeden ma(n)nen hen des verstaen(de) ende gelieft p(ar)tien dit/
gedaen zijnde ende d(aer)entinden in hue(re)n voirnemen(en) voirts/
te vae(re)n nae recht dat zij dat doen moegen in sca(m)pno/
aug(usti) xiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus