SAL7387, Akte: R°57.2-V°57.1 (101 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°57.2-V°57.1  
Act
Datum: 1493-08-13

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Vander questie(n) gecome(n) voe(r) meye(r) ende s(in)[te] peet(er)sma(n)nen/
van loeven(en) tussche(n) woute(re)n verboven aenlegg(er) t(er) eenre/
tegen ja(n)ne buelkens s(in)[te] pet(er)sma(n) verw(er)d(er) t(er) and(er) zijd(en)/
die hem hadde doen uuytscrive(n) met des(er) stadt brieve(n)/
mits d(er) hachte(n) d(er) deselve wout(er) hem hadde doen inne/
stellen mits seke(re)n ongebruycke he(m) aen zijn goede ged(aen)/
soe hij p(rese)nteerde bijd(en) selve(n) s(in)[te] pet(er)sma(n)ne(n) de welke/
hem niet en hadde moege(n) v(er)borgen om ald(aer) rechts te/
plege(n) soe deselve s(in)[te] pet(er)sma(n) oic te kynne(n) gaff tende(re)nde/
deselve wout(er) t(er) conclusie(n) totten re(n)voye inde banck van/
gheele d(aer)de questie alsoe hij seecht comen was in/
aensprake en(de) verantwerd(en) ende alsoe v(er)re geprocedeert/
dat deslve woute(r) tot zijne(n) thoen(isse) gewesen was vand(en)/
voirs(creven) ongebruycke bij ja(n)ne buelkens hem gedaen/
d(aer)op de voirs(creven) s(in)[te] peet(er)sma(n) hem in dien verantw(er)den(de)/
hoepte datme(n) des niet bevi(n)den en soude te weten(e)/
dat hij in rechte ald(aer) tegen den voirs(creven) woute(r) gehoirt/
hadde geweest oft zijn verantweerd(en) gedaen mair hadd(en)/
hem ald(aer) gehouden gehacht sonder ald(aer) te moege(n) v(er)borg(en)/
oft in rechte [te] moegen gehoirt zijn Wijsen(de) de scepen(en) ald(aer)/
den voirs(creven) woute(re)n als clage(r) tot zijne(n) thoene sustine(re)nde/
alnoch vander selver hachte(n) costeloes en(de) scadeloes ontslagen/
te werdden(e) bijden voirs(creven) woute(re)n en(de) te moegen v(er)borgen/
geven(de) oic int pri(n)cipael te kynnen(e) datme(n) niet bevi(n)den/
en soude dat hij woute(re)n e(n)nich o(n)gebruyck ged(aen) hadde/
in zijn goede mair hadden die uuytgedaight geweest/
met rechte en(de) bij hem als actie d(aer)toe hebben(de) aenveerdt/
en(de) nae dien de hee(re)n s(in)[te] peet(er)sma(n)nen t(er) maniss(en) smeyers/
/ de voirs(creven) p(ar)tien op hue(r) pointen voirs(creven) die zij in/
feyte(n) geleecht hadd(en) den thoen gehoirt hebben ten/
daige d(aer)toe dienen(de) bevi(n)den(de) tvoirneme(n) des voirs(creven) wout(er)s/
alsoe niet te zijne alsoe hij hem v(er)mete(n) hadde/
en(de) dat de p(ro)cedue(re)n ald(aer) bij hem gesciet wae(re)n gebuert/
in absen(tien) des voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sma(n)s en(de) niet en hadde/
moege(n) verborgen en(de) dat oic de vo(n)iss(en) in dien aldair/
gegaen in zijnd(er) absen(tien) gegeven wae(re)n ende de voirs(creven)/
jan buelkens sijn v(er)met genoech thoen(de) als dat de/
voirs(creven) wout(er) voir dmanisse vanden voirs(creven) vo(n)nisse/
alh(ier) genoech p(rese)nteerde int principael t(er) plaetssen van/
gheele voirs(creven) rechts te plegen en(de) ja(n)ne voirs(creven) te/
laten verborgen D(aer)aff deselve s(in)[te] peet(er)sma(n) genoech/
te vreden was behalve(n) dat hij hoepte vanden/
costen bij hem tot desen daige geleden bijden selven/
woute(re)n gereco(m)penseert te werdden(e) gem(er)ct dat wout(er)/
tot nochtoe hadde gesustineert dat hij niet en soude/
moege(n) verborge(n) Es gewesen t(er) manissen smeyers/
bijden hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen dat zij p(ar)tie(n) versonden/
t(er) banck(en) recht voir drossete en(de) scepen(en) van gheele/
opt ov(er)geg(even) en(de) dae(n)nemen van p(ar)tien in wersijden/
dwelc es dat sinte pet(er)sman t(er) plaetss(en) van gheele/
voirs(creven) sal moegen verborgen rechts ald(aer) te plegen/
en(de) tgewijsde te voldoene condempne(re)nde woute(re)n/
verbove(n) ov(er)mits dat hij in tselve verborgen niet/
en hadde willen consente(re)n inden costen van rechte/
in des(er) bijde(n) selve(n) sinte peet(er)sma(n) geleden tot desen/
daige toe de taxacien d(aer) aff res(er)ve(re)nde den raide alh(ier)/
actu(m) cor(am) duffle pynnock beert schoenvorst abs(oloens)/
jo de berthe(m) jo(hann)es roelofs ho(min)ib[(us)] s(an)c(t)i petri aug(usti)/
xiii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus