SAL7387, Act: R°61.2-V°61.1 (111 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°61.2-V°61.1  
Act
Date: 1493-08-17

Transcription

2021-01-30 by kristiaan magnus
Acht(er)volgende den vo(n)nisse augusti xiii lestleden gewese(n)/
inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) tusschen/
denijse melgiers al(ia)s laukens als p(ro)cur(eur) jonch(e)r jans/
van lie(re) schouth(eit) van he(re)ntals t(er) eenre ende woute(re)n nijs/
poirte(r) van loeven(e) t(er) ande(re) d(aer) deselve p(ro)cur(eur) gereet es/
geweest en(de) gep(rese)nteert heeft voirt te varen(e) tegen de(n) poirte(r)/
te seggen ende op te doene des hij te laste hebben mochte/
Dwelc de voirs(creven) poirte(r) scutten(de) dede seggen dat hij/
alnoch niet ger(e)stitueert en was van zijne(n) scape(n) alsoe/
dat hij nae den voir acten t(er)mi(n)ac(ien) en(de) vo(n)niss(en) mocht/
comen ongepant te hove dwelc o(m)me hem behoirde/
te geschieden(e) voir al eermen ind(er) saken soude p(ro)cede(re)n/
Ind(en) welken hij de voirvo(n)niss(en) ende acten tot sijnd(er)/
baten nam ende besund(er)t tvoirs(creven) leste vo(n)nisse/
namelijc de clausele vand(en) selven gewijsd(en) begripen(de)/
dese woirde Ende gelieft p(ar)tien dit gedaen zijnde/
ende d(aer)entinden in hue(re)n voirnemen(en) voirts te varen(e)/
nae recht dat zij dat doen moegen ende want dat/
nochniet gedaen en was soe de poirte(r) dede seggen/
soe p(er)sisteerde hij in zijn conclusie D(aer) tegen de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) t(er) (contra)rie(n) allige(re)nde meynde genoech gedaen te/
hebben(e) ende al des hem moegelijckx hadde geweest/
vand(er) restitutie(n) want hij inde stat vand(en) scapen ande(r)/
gedaen hadde ende d(aer)toe gelt gena(n)tizeert om d(aer) aene/
te nemen(e) tgene des deser scape(n) min mochte(n) weert/
zijn t(er) estimatien van goed(er) mans hen des v(er)staen(de)/
dan des voirs(creven) poirt(er)s scapen afgepant v(er)cocht ende/
ongereet wesen(de) om te r(e)stitue(re)ne mochten zijn geweest/
hadde oic die scape(n) en(de) pe(n)ni(n)gen gep(rese)nteert der werdy(n)nen/
/ vanden selve(n) poirte(r) hem absent zijnde ende vander/
hant die die niet en hadde willen aenveerden gelijc/
hij dat met c(er)tificatien van scepen(en) van molle/
en(de) d(aer)nae metten selve(n) scepen(en) want de poirte(r) die/
c(er)tific(atien) niet en hadde willen admitte(re)n hadde doen blijcken/
Dede noch d(aer)enboven lesen een c(er)tifica(ti)[e] d(er) selv(er) scepen(en)/
d(aer)bij dat bleeck bij depositie(n) van twee wettighe/
ma(n)nen werdich van tuygen dat de xix scapen en(de)/
een lam den poirte(r) afgepant ten hoochsten v(er)cocht zijnde/
tsame(n) niet meer gelden en mochte(n) dan xiii r(ins)g(ulden) vi stuv(er)s/
ende dat de schouth(eit) zijn ald(er)beste gedaen hadde om desselfs/
poirt(er)s scapen weder te crigen mair het en hadde hem/
niet moegelijc geweest van doen(e) Dat voirts een/
groot deel van spoirt(er)s gebue(re)n bij eede geexamineert/
zijnde om die te waranderen(e) he(m) des geheelijc afdroege(n)/
seggen(de) dat zij de valo(r)e van dien niet en wisten dat/
voirs(creven) de voirs(creven) jonch(e)r den voirs(creven) poirte(r) ende/
zijne(n) vade(r) gep(rese)nteert hadden ande(r) scapen en(de) die/
goetgenoech te maken(e) alsoe de sijne gegouden hebben/
mair de vader noch niema(n)t and(er)s en hadd(en) die niet/
willen aenveerden ende dat des voirs(creven) poirt(er)s/
w(er)dynne niet thuis en was Desen ende meer ande(re)n/
reden(en) aengem(er)ct sustineerd(e) de procur(eur) vanden schouth(eit)/
genoech gedaen te hebben(e) den voirvo(n)niss(en) ende datmen/
ind(er) saken voirtvae(re)n soude moegen niet tegestaen(de)/
der calangie(n) D(aer)tegen de poirte(r) altijt t(er) (contra)rien susti/
ne(re)nde bleef bij zijn voirnemen voirs(creven) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(e) ind(er) saken gemae(n)t vo(n)nislijc/
bleven bij hue(re)n vorsten vo(n)niss(en) verclae(re)nde dat p(ar)tien/
voirtvae(re)n sulle(n) niettegestaen(de) der calangie(n) vand(en) poirte(r)/
Act(um) in scampno cor(am) beert abs(oloens) cav(er)chon zande augusti xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-25 by kristiaan magnus