SAL7387, Act: V°158.3-V°159.1 (271 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°158.3-V°159.1  
Act
Date: 1493-10-23

Transcription

2019-01-20 by kristiaan magnus
Nae dien wout(er) kenens poirte(r) alh(ier) heeft doen/
bescrive(n) bijd(en) raide vand(er) stadt de ma(n)nen van zant/
hoven bege(re)nde van hen cleernisse te hebben oft hij/
niet voldaen en hadde alsulk(er) coste(n) als zij tande(re)n/
tijd getaxeert mochte(n) hebben uuyt saken van zeke(re)n/
p(ro)cessen ende gedingen diet tusschen hem en(de) jonche(re)n/
ja(n)ne van liere schouth(eit) van he(re)ntals uuytstaende/
hadde geweest te molle bege(re)nde bijd(er) wet de selve/
h(ier)op ond(er)vraecht te hebben D(aer)op de wed(er)p(ar)tie te/
weten(e) de p(ro)cur(eur) des voirs(creven) jonch(e)r jans niet weten(de)/
vand(en) voirs(creven) bescriven(en) heeft geseecht dat hij hem/
verwonderde vand(en) voirnemen(en) des voirs(creven) wouters/
gem(er)ct dat de selve ma(n)nen des(er) materie(n) aengaen(de) hue(r)/
cleerniss(en) gedaen hadde(n) ende meer ande(r) inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) ende wae(re)n in dier saken/
zeke(r) uuyt(er)lijcke ende diffinitiven vo(n)nissen bijd(en) selve(n)/
/ scepen(en) gewesen ongereformeert De welke de selve/
wout(er) alsoe niet en behoirde recht boven recht te/
sueken(e) en(de) te retracte(re)n gem(er)ct dat bijd(en) selven vo(n)niss(en)/
genoech bleeck dat hij inde coste(n) van zanthove(n) ghe/
condempneert was en(de) die alsoe sculdich te betalen(e)/
en(de) opte leggen(e) sittende voir tselve gewijsde alnoch/
in hachten Sustine(re)nde alsoe t(er) (contra)rien dat zij in dien/
niet gehoirt en soude wordden mair woude de selve/
wouter seggen dat hij zedert den voirs(creven) vo(n)nisse alh(ier)/
gewesen de selve costen soude betaelt hebben des/
hij nu(m)mermeer doen en soude d(aer)aff moesten zij he(n)/
getroesten des d(aer) aff soude moege(n) blijcken D(aer)op de/
voirs(creven) wout(er) replice(re)nde seyde dat hij gheen bet(alinge)/
thoenen en woude zedert den vo(n)nisse mair te voe(re)n/
ende al hadd(en) zij hen te voe(re)n te nauwe gecleert/
dat zij hen noch souden moegen clee(re)n De voirs(creven)/
wed(er)p(ar)tie duplice(re)nde sustineerde de (contra)rie meynen(de)/
naed(en) diffinitive(n) vo(n)niss(en) in dien tusschen p(ar)tien alh(ier)/
gewesen en(de) thoenisse in dien geleydt dat gheen/
voirde(r) cleernisse gheboe(re)n en soude mair hoepte(n) dat/
de wethoude(re)n de gewijsd(en) vo(n)niss(en) in dien acht(er)volge(n)/
souden en(de) van werd(en) houden Hebben de wethoud(er)s/
de voirs(creven) p(ar)tien int lange gehoirt hebben(de) nae dien/
de voirs(creven) ma(n)nen mits dat p(ar)tien voirs(creven) duyst(er)niss(en)/
oic hadd(en) inde oud(en) grooten inde selve costen beg(re)pe(n)/
en(de) scelli(n)gen en(de) pe(n)ni(n)g(en) v(er)cleert hebben(de) de oude g(r)[o]t(en)/
s(cellingen) ende d(enieren) bij hen genomen te wood(er)den(e) gelijcmen/
die alh(ier) ond(er)hult d(aer) ond(er)vraecht zijnde get(er)mineert/
en(de) uuytgesproken dat de voirs(creven) wout(er) met zijnen/
voirnemen(en) nae de voirhandelinge in des(er) gesciet/
verdoelt was om voirde(r) cleernisse te hebben(e) ende/
dat zij bleven bijd(en) gewijsd(en) vo(n)niss(en) bijd(en) scepen(en) alh(ier)/
in desen gewesen reserve(re)nde de selve wethoude(re)n/
/ hen de taxacie vanden costen van rechte bij p(ar)tien/
voirs(creven) alh(ier) geleden act(um) in consilio opidi oct(obri)/
xxiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus