SAL7387, Act: V°168.3-R°169.1 (292 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°168.3-R°169.1  
Act
Date: 1493-10-30

Transcription

2019-01-26 by kristiaan magnus
Vander questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
cornel(ise) badaff t(er) eenre en(de) woute(re)n vrancx als dienae(r)/
en(de) vorste(r) t(er) nyeuwer capellen ond(er) den meye(r) van hale(n)/
t(er) ande(r) zijd(en) Ald(aer) de vors(creven) cornel(is) versocht betaelt te/
hebben(e) van alsulk(er) gelev(er)den goed(en) als hij hem hadde/
doen leve(re)n ond(er) den selve(n) meye(r) t(er) nyeuwer capelle(n)/
voirs(creven) toebehoiren(de) willem(me) van voelen(en) en(de) ja(n)ne van/
moers tot wiens goede hij geleydt was voir sijn/
wettich gebreck van i(½) mudde corens erff(elijc) tsjairs/
oft d(aer)omtr(ent) Seggen(de) voirts want de voirs(creven)/
diene(r) de vruchte(n) hem gelev(er)t hadde laten ontvreemd(en)/
/ dat hij sculdich soude sijn hem van sijne(n) gebreken/
verloepen wel van vier jae(re)n oft d(aer)omtr(ent) inne te/
staen(e) en(de) d(aer)toe met rechte bedwongen te werdden/
D(aer) tegen de voirs(creven) wout(er) vrancx te kynne(n) ghaff/
dat de gelev(er)de vruchten gedragen(de) elf mudden thie(n)sch(er)/
maten en(de) drie halste(re)n rocx dat die uutgewo(n)ne(n) wae(re)n/
en(de) met rechte vercocht voir seke(r) acht(er)stellige beede(n)/
des voirs(creven) willems van voelen(en) en(de) jans moers bij d(en) bedesett(er)s en(de)/
hee(r) ald(aer) des hem gedragen(de) totten besceyde d(aer) van/
wesen(de) hopen(de) alsoe d(aer) van ongehouden te zijne D(aer)op/
de voirs(creven) cornel(is) replice(re)nde seyt want zijn leveri(n)ge/
en(de) gewijsd(en) vo(n)niss(en) in dien alh(ier) bij scepen(en) alh(ier) gewese(n)/
voir en(de) eer gegaen wae(re)n eer de voirs(creven) uuytwi(n)ni(n)ge/
bijd(en) voirs(creven) beedesetters gedaen mocht zijn dat hij/
in dien gevalle sculdich was met recht te p(ro)cede(re)ren(e)/
ende hadde deselve vorste(r) oft diene(r) den selven/
bedesetters te volgen dat hij dat doen mochte seggen(de)/
oic dat hij d(aer)aff gheen conde gehadt en hadde/
Es get(er)mineert ende uuytgesproken op al gelet/
zijnde bijd(en) selve(n) raide dat de voirs(creven) woute(r) sculd(ich)/
sal zijn den voirs(creven) cornel(ise) vand(en) voirs(creven) gelev(er)den/
goeden tot zijnd(er) scult behoeff inne te staen(e) aff/
getogen in dien alle redelijcke costen die de selve/
offic(ie)r int hante(re)n en(de) dorsschen vand(en) selve(n) goed(en)/
geleden soude moegen hebben behalven oic/
den selve(n) diene(r) zijn verhael ende recht in des(er)/
opde bedesett(er)s ald(aer) als nae recht behoe(re)n sal act(um)/
in cons(ili)[o] opidi octobr(is) penulti(m)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus