SAL7387, Act: V°215.2-V°216.1 (369 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°215.2-V°216.1  
Act
Date: 1493-12-07

Transcription

2019-04-18 by kristiaan magnus
Item mathijs ende henrick le favetrop sone(n) wijlen/
jans in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gelijdt dat zij met/
malcande(re)n ov(er)come(n) zijn des [ind(er) manie(re)n] nae bescr(even) steet dwelc/
zij malca(n)de(re)n alsoe geloeft hebben tacht(er)volgen(e) en(de)/
te voldoene Te weten(e) dat de voirs(creven) henr(ic) erff(elijc)/
genomen heeft voir hem ende zijne(n) nacomeli(n)g(en)/
/ vanden voirs(creven) mathijse zijne(n) brued(er) ende zijne(n) nacomeli(n)g(en)/
de goede naebescreven gelegen te broquit opden co(m)mer/
d(aer) voer uuytgaen(de) te weten(e) een mudde t(ar)wen Ierst/
vii(½) dach(mael) lants [gelege(n)] tusschen de goede s(in)[te] g(er)trud(en) van [te] nyvele/
t(er) eenre ende johan marsil t(er) ande(re) It(em) drie dach(mael) lants/
gelege(n) a boix ha(n)kin int(er) bo(na) he(re)di(tar)i(a) ludovici q(uon)d(am) le feure en(de)/
der kinde(re)n halbat t(er) ande(r) zijd(en) It(em) v dach(mael) lants gelegen/
adesoubz le boix rosla tussche(n) de goede jehan jaco ende/
de goede petit jehan de longeville It(em) (½) boend(er) lants/
gelege(n) acht(er) thoff ka(tlij)[ne(n)] geheeten katton motta tusschen de/
goede lambr(echts) sandra t(er) eende(r) ende de goede d(er) erfg(enamen) he(n)ricx/
le favetrop It(em) v dach(mael) lants gelege(n) t(er) plaets(en) geh(eten) al fosse/
tussche(n) der cruysbruede(re)n van chantrain t(er) eend(er) en(de) de goede/
lambr(echts) sandra voirs(creven) Item v dach(mael) lants gelege(n) neven/
de goede [van] s(in)[te] s(er)vaes van tricht t(er) eende(r) ende der erfg(enamen)/
pet(er)s vicaert t(er) ande(re) It(em) (½) boend(er) lants gelegen t(er) plaets(en)/
geheeten de soubz le pollu fosse tusschen de goede jacops/
le favetrop t(er) eenre ende de goede d(er) cruysbruede(re)n voirs(creven)/
It(em) (½) boend(er) en(de) (½) dach(mael) lants gelege(n) t(er) plaetsen geh(eten) a de soubz/
del sau bo(n)ne tussche(n) de goede der erfg(enamen) jacops le favetrop/
te twee zijd(en) It(em) (½) boend(er) en(de) (½) dach(mael) lants gelegen acht(er)/
thuys jans h(er)bat tusschen de goede reyners le feure t(er)/
ande(r) ende de goede des gasth(uys) van geldenaken It(em)/
een dach(mael) lants ald(aer) gelegen tusschen de goede d(er) erfg(enamen)/
reyners le feure te twee zijd(en) Elcx jairs om en(de) voe(r)/
sesse mudde corens pag(abilis) cu(m) vanno mate van loeven(en)/
erfpachts alle jae(re) s(in)[te] andriesmesse apostels te betalen(e) en(de)/
te brocquit voirs(creven) te leve(re)n den selve(n) mathijse en(de) zijne(n)/
nacomelingen tot eeuwigen daigen quol(ibe)t assecutum/
Met cond(itien) oft de selve mathijs vanden zelven zijnen/
erfpachte van jae(re) te jae(re) niet welt ende volcomel(ijc)/
betaelt en werdde dat in dien gevalle de selve henr(ic)/
sculdich sal zijn den selven mathijse sijne(n) brued(er) alless(ins)/
tot zijne(n) coste ende laste te doen stellen in volcome(n)d(er)/
possessien der voirs(creven) goeden ende mits desen heeft de voirs(creven)/
/ mathijs bekint hem geheelijc ende al voldaen te/
wesen van alsulken rechte ende v(er)sterfenisse(n) als he(m)/
e(n)nichss(ins) toecomen mocht wesen bijde doot en(de) aflivich(eit)/
zijns vaders en(de) moeders ende hebben voirts geloeft/
de selve gebruede(re)n deen den ande(re)n d(aer)aff tot hue(r) maniss(en)/
aut behoirl(ijc) gedingen ende vestich(eit) te doene voe(r) hoff/
en(de) hee(r) d(aer)onder die goede resorte(re)nde zijn altijt ten/
coste ende laste vanden genen diet versueken sal cor(am)/
abs(oloens) wairseghe(re) [abs(oloens)] decembr(is) vii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus