SAL7387, Act: V°241.2-R°243.1 (419 of 888)
Search Act
previous | next
Act V°241.2-R°243.1  
Act
Date: 1493-12-30

Transcription

2019-04-06 by kristiaan magnus
Wij cav(er)chon zande scepen(en) van loeven(en) doen condt/
allen lieden dat voir ons come(n) zijn h(er) jacop van/
halde(re)n ridd(er) naeman ende momboir van wijlen/
vrouwe(n) katlijnen van liefkenrode wed(uwe) wijlen/
he(re)n sjans uuyt(en) liemi(n)gen ridders in deen zijde/
meest(er) lodewijck roelants doctoir ende raidt ons/
gened(ichs) he(re)n ts(er)togen in brabant als man en(de) mo(m)boir/
jouffr(ouwe) katlijnen zijnd(er) medegeselli(n)nen docht(er) wijle(n)/
des voirs(creven) he(re)n jans uute(n) liemi(n)gen en(de) vrouwe(n) ka(tlij)[ne(n)]/
van liefkenrode absent zijnde die de selve meester/
lod(ewijck) h(ier) inne geloeft heeft te verva(n)gen renu(n)c(ierende) in dande(r)/
Kynnende ende lijdende dat zij van alsulken eyssche(n)/
ende gebreken als zij tegen malcande(re)n te gescille/
hadden uutstaen(de) principalijc oirspronc nemen(de) uut/
der huwelijcker vorw(er)den voirmaels gemaect tussche(n)/
den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) ende jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) and(er)ss(ins)/
om te scouwen cost van gedinge en(de) om gunste en(de)/
vrintscap tussche(n) hen tonderhouden(e) bij toedoen ende/
middele van e(n)nigen hue(re)n magen en(de) vrinden vand(en)/
selven gescillen eensworden zijn ende mi(n)lijc v(er)accordeert/
inder vuegen en(de) manie(re)n hier onder v(er)claert van/
pointe te pointe Inden yersten heeft de voirs(creven)/
meest(er) lod(ewijck) den voirs(creven) he(re)n jacoppe quijtgescouden/
/ ende scelt quijte van allen alsulken verloopen(en) rinten/
hem ombetaelt uuytstaen(de) tot den daige van heden/
van dien tweehondert holl(ansche) gulden(en) erff(elijcker) rinten den/
voirs(creven) meest(er) lod(ewijcke) met zijnre huysvr(ouwe) bijd(er) voirs(creven)/
vrouwe(n) katlijne(n) hue(re)r moed(er) te huwelijcke gegeven/
sonder den voirs(creven) he(re)n jacoppe van dien gebreke/
en(de) verloepe yet te eysschen oft te moegen t(er) and(er) zijd(en)/
ende in r(e)compensien van dier ontlastingen heeft/
de voirs(creven) h(er) jacop den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) en(de) zijnre/
huysvr(ouwe) voir hen ende hue(re)n erven ov(er)gegeven ende/
gheeft over t(er) stont taenverd(en) alsulken recht van/
tochte als den voirs(creven) he(r) jacoppe nae inhouden vand(en)/
contracte der voirs(creven) huwelijcker vorweerd(en) toegevueght/
was in ende vand(en) moed(er)lijck(en) goeden der voirs(creven) jouffr(ouwe)/
katlijne(n) hoedanich die zijn oft wair die gelegen/
moege(n) wesen sonder den selven he(re)n jacoppe e(n)nich recht/
oft actie tot dien voirtaen te hebben oft teyssche(n) ende/
dat de selve h(er)jacop der huysvr(ouwe) des voirs(creven) meest(er) lod(ewijx)/
d(aer)inne ofts behoeft goeden sal bij opdrachte en(de) v(er)thien/
voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) It(em) heeft voirt/
de voirs(creven) meest(er) lod(ewijck) voir hem en(de) zijn huysvrouwe/
quid p(ro)misit in p(ro)sta(r)e uts(upra) alsoe v(er)re alst in he(n) es en(de)/
hen aencleeft den voirs(creven) he(re)n jacoppe geco(n)senteert en(de)/
ov(er)gegeve(n) alsulken actie als hen compete(re)n soude moege(n)/
in alsulken xv rinsgulden(en) erffelijcker rinten ter quiti(n)gen/
als de voirs(creven) vrouwe katlijne wijlen van liefkenrode/
vercregen heeft d(aer) voe(r) seke(r) juweelen bij willem(me) van/
leele t(er) meerd(er) sekerh(eit) wettelijc te pande gesedt zijn/
Van welken xv gulden(en) de pri(n)cipale pe(n)ni(n)gen gecomen/
zijn vand(en) goed(en) nu des voirs(creven) meest(er) lod(ewijx) en(de) jouffr(ouwe)/
katlijne(n) uuyten lyemi(n)gen te wespelair gelege(n) alsoe/
dat de voirs(creven) h(er)jacop ombeledt vand(en) voirs(creven) meest(er)en/
lod(ewijcke) hem mett(er) obligatie(n) vand(en) voirs(creven) xv gulden(en) en(de)/
opte p(er)sone(n) ende pande d(aer) voe(r) verbonden sal moege(n)/
procede(re)n nae des(er) stadt recht en(de) de pe(n)ni(n)ge d(aer) aff/
/ comen(de) beyde van principalen ende verloepe tot/
zijne(n) p(ro)fijte beke(re)n in recompe(n)se vand(en) welken/
en(de) oic vande(n) verloepen(en) rinten der voirs(creven) huwelik(er)/
vorw(er)d(en) des voirs(creven) meest(er) lod(ewijx) ende zijnd(er) huysvr(ouwe)/
de voirs(creven) h(er)jacop den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) wed(er)om/
heeft ov(er)gegeve(n) ende gheeft over de p(ar)tien van/
sculden nae verclairt diemen den selve(n) he(re)n jacoppe/
sculdich es ende ombetaelt uuytstaen Te weten ierst/
hondert rinsgulden(en) gevallen inden leven(en) der voirs(creven)/
vr(ouwe) katlijne(n) van liefkenrode aen ende op de stadt/
van loeven(en) It(em) lxiiii croene(n) tstuck te xxiiii stuv(er)s/
van gevallender gerekender en(de) ombetaeld(er) schout/
gevalle(n) bij tijden der voirs(creven) vr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] van liefke(n)rode/
aen janne raspen woenen(de) te wange It(em) aen/
henr(icke) pynnock de so(m)me van hondert lviii rinsgul(den)/
en(de) noch lxxv rinsgulden(en) lichtsgelts met oic vii halste(re)n/
corens die de selve henr(ic) der selver vr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)]/
van geleend(en) pe(n)ni(n)gen ende coren(en) sculdich es alsoe/
dat blijct bij obligatien bijden selve(n) henricken d(aer)aff/
gegeven Van welken sculden de voirs(creven) h(er) jacop sal/
instaen van dien dat die alnoch ombetaelt uuytstae(n)/
en(de) d(aer)aff den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) kynnisse doen en(de)/
overgeven de voirs(creven) obligatie(n) met behoirl(ijcke) p(ro)cu(r)atien/
die te moegen heffen tsijne(n) profijte Welke pe(n)ni(n)ge/
de voirs(creven) meest(er) lod(ewijck) beke(re)n sal in vercrige van/
goeden oft rinten ende die vuegen tot den goed(en) van/
wespel(air) ende te bliven t(er) natue(re)n vand(en) selve(n) goed(en)/
Item dat de voirs(creven) h(er)jacop met h(er)willem(me) van/
beke priest(er) die principael vand(er) saken es also/
vele doen selen en(de) ov(er)comen met m(ijn) hee(r) van s(in)[t] trud(en)/
dat de selve hee(r) den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) ontlasten/
sal ende ongemoeyt laten vanden gelueften die hij/
als borge den selven hee(r) gedaen heeft vand(er) so(m)men/
van lx croenen den voirs(creven) h(er)willem(me) [vacat] d(aer)aff/
de voirs(creven) h(er)jacop oic den voirs(creven) meeste(re)n lod(ewijcke) brieve(n)/
van ontheffen gegeven heeft Item dat den voirs(creven)/
/ meeste(re)n lod(ewijcke) bliven sal de have ende vlieghen(de) erve/
wesen(de) opt huys te wespelair sonder dat de voirs(creven)/
h(er)jacop hem d(aer)inne e(n)nich belet oft stoet sal moge(n)/
maken ende oft e(n)nige have oft vliegen(de) erve die/
voirmaels opt huys te wespelair geweest mach zijn/
ende die alsnu int huys te loeven(en) es dat die den/
selven he(re)n jacoppe bliven sal bij alsoe gelieft meeste(re)n/
lod(ewijck) die te hebben dat hem die wordden sal/
die betalen(de) alsoe die weerdt mach wesen Welke/
pointen ende elc van dien de voirs(creven) p(ar)tien geloeft/
hebben gestentichlijc te voldoene ende tonderhouden en(de)/
malcande(re)n d(aer)aff warant te zijne ende inne te staene/
sonder fraude oft argelist ende mits dien selen de/
voirs(creven) h(er)jacop ende meest(er) lod(ewijck) oic v(er)eenicht zijn van/
allen saken ende gebreken die zij deen den ande(re)n/
soud(en) moegen eysschen tot den daige toe van heden/
ende blive(n) in goed(en) gunst(en) ende vrintscape(n) act(um)/
decembr(is) penultima
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus