SAL7387, Act: V°274.2-V°275.1 (489 of 880)
Search Act
previous | next
Act V°274.2-V°275.1  
Act
Date: 1494-01-24

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n) laureyse/
werners wijng(ar)de(r) t(er) eenre en(de) janne blanck(art) t(er) ande(r) zijden/
aengaen(de) eene(n) wijng(ar)t houden(de) xxxvii roed(en) oft d(aer) omtrint/
den selven laureyse toebehoiren(de) gelegen inde wijngartstrate/
naist den wijng(ar)den mathijs de man op deen zijde en(de)/
op dande(r) zijd(en) de wed(uwe) van he(n)r(ick) wijlen vand(en) rijne/
d(aer)op de voirs(creven) jan blanckart en(de) sijn voirset(en) altijt/
gehadt hebben een ame wijns erfpachts p(re)tende(re)nde/
deselve laureys mits dien dat den selven wijngaert/
in tijden voirleden eensdeels v(er)legen was geweest en(de)/
/ alsoe in meyni(n)gen was te v(er)heffen(e) en(de) alsoe den selven/
janne oft zijnen procur(eur) jacoppen witteman te voe(re)n geleet/
in alsoe verre hij hem d(aer)inne gratie doen woude vand(er)/
selv(er) ame(n) wijns en(de) in dien met hem ov(er)comen dat hij den/
selven wijng(ar)t geleg(en) inde wijng(ar)tstrate voirs(creven) voirdane/
werken soude en(de) in zijne(n) werke bring(en) nae sijnen besten/
Ende dat zijs zoe verre soe hij seet ov(er)comen wae(re)n bij/
tusschen spreken(en) van jacopen witteman procur(eur) des voirs(creven)/
jans bij alsoe laureys dien woude v(er)heffen en(de) werken/
dat de selve laureys voirtane gestaen soude te betalen(e)/
de voirs(creven) ame oft xxx stuv(er)s d(aer) voe(r) vand(en) welken hij/
laureys den tocht hebben soude voe(r) he(m) en(de) sijnen nacome/
ling(en) erflijck Seggen(de) voirts deselve laureys dat jacop/
witteman voirs(creven) nae dien hij metten voers(creven) janne gesproke(n)/
hadde desen aengaen(de) hem geseet hadde en(de) t(er) antw(er)d(en) bracht/
van desselfs jans wegen dat hij d(aer)mede te vred(en) was/
en(de) consent d(aer)inne ghedragen hadde dat de voirs(creven)/
laureys op die vuege dien soude mogen werken en(de)/
in state bringen ende dat de selve jacop dat hadde/
vercleert tande(re)n tijden bijd(er) wet int jair voirleden/
opten viii[ten] dach van mey a(n)no xciii ind(er) mat(en) eene/
cedulle getekent bij joh(ann)em vasont secretar(is) dat inhielt/
ald(aer) bij he(m) gheexhibeert gedragen(de) he(m) oic de selve laur(eys)/
totten wethoude(re)n vand(en) jae(re) voirs(creven) dat jan selve beg(er)t/
hadde en(de) he(m) in dien gedragen tot tgene des jacop sijn p(ro)cur(eur)/
in dien vercle(re)n soude Hoopen(de) alsoe te gestaen(e) vand(en)/
acht(er)stellige pachten met eend(er) ame(n) wijns oft xxx st(uvers) d(aer)/
voe(r) erfl(ijc) voe(r) deselve ame wijns en(de) dat hij d(aer)af den cuese/
hebben soude Dair tegen de voirs(creven) jan sustineerde de/
contrarie seggen(de) datmen dat nu(m)mermeer bevi(n)den en/
soude mair datt(er) wel woirde(n) af wae(re)n geweest en(de) en/
/ hadde indien noyt consent gedragen noch den voirs(creven)/
jacoppen dair van gelast p(rese)nte(re)nde dair voe(r) zijnen eedt/
ofts van node wae(r) tende(re)nde alsoe t(er) conclusien dat/
hij dame wijns erfl(ijc) soude gelijck sijn voir/
seten tot h(ier)toe gehad hadden en(de) dat de voirs(creven) jacop/
al wairt al alsoe des hij ontkinde hem in sijn erfl(ijcheit)/
niet en mochte p(re)judicie(re)n Ende nae dien de voirs(creven)/
cleernisse bij jacoppen als procur(eur) des voirs(creven) jans/
d(aer)van de voirs(creven) cedulle me(n)tie maicte genoech den/
rechte gebleken es en(de) oic bij e(n)igen doent(er)tijt/
wethoude(re)n wesen(de) genoech gecleert dat de voirs(creven)/
jan doent(er)tijt mette(n) voirs(creven) zijnen procur(eur) te vrede(n)/
soude zijn geweest van des hij in dien soude mog(en)/
cle(re)n Es get(er)mineert en(de) uutgesproken p(ar)tien op al/
int lange gehoirt zijnde en(de) bijden selven raide hier/
op gelet zijnde dat de voirs(creven) laureys gestae(n) zal/
betalen(de) jairlijcx voe(r) den pacht d(aer) questie af es/
vand(en) gronde en(de) wijng(ar)de voirs(creven) een ame wijns/
oft xxx stuv(er)s voe(r) deselve [ame] d(aer) van hij en(de) de zijne/
den cuese hebben sullen en(de) d(aer)mede gestaen nae de/
cleernisse in des(er) gebleken act(um) in consilio op(idi)/
januarii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-17 by kristiaan magnus