SAL7387, Act: V°281.1-R°282.1 (502 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°281.1-R°282.1  
Act
Date: 1494-01-27

Transcription

2019-04-04 by kristiaan magnus
Nae dien op heden comen zijn bijden raide vander/
stadt katlijne symoens wed(uwe) jacops wijlen vander/
eycken huer beclagen(de) over h(er)ma(n)ne loomans barbier van/
dat zij nie bevesticht en conste gewerdd(en) vand(en) selve(n)/
symoen(e) van alsulk(er) come(n)scape(n) als zij tande(re)n tijd(en) met/
malca(n)de(re)n ged(aen) hadd(en) van dat hij over hebben soude/
huer goed(en) gelegen te thieldonck Te weten(e) huys/
en(de) hoff ald(aer) ende thuys bynne(n) loeven(en) gelegen d(er) selv(er)/
katlijne(n) toebehoiren(de) geheete(n) bloeme(n)dale metgaders/
d(er) geheeld(er) versterffenisse van wijlen hue(re)n bruede(r) he(re)n/
arnde symoens dair voe(r) hij huer geloeft hadde ond(er)/
ande(r) pointen te bevestigen jairlijcx xxii rinsg(ulden) tot hue(re)n/
live op zijn lijff ende goet d(aer)aff hij dicwijle tselve/
gep(rese)nteert hadde te doene maer niet gedaen tot hue(re)n/
grooten acht(er)deele bege(re)nde alsoe den selven d(aer)toe bedwonge(n)/
te hebben(e) met rechte ende oic want zij hem dair voe(r)/
in hachten hadde doen stellen dat hij d(aer)inne bliven/
soude ende oic dragen de costen in dien tot dat hij der/
selv(er) katlijne(n) de voirs(creven) vestich(eit) huer genoech zijnde/
vand(en) voirs(creven) rinten van xxii rinsg(ulden) lijfpen(sien) navolgen(de)/
der come(n)scap soude hebben gestelt ende voldaen ende al/
sonder hue(re)n cost D(aer) tegen de voirs(creven) h(er)man sustineerde/
de (contra)rie seggen(de) dat hij huer de vestich(eit) voirs(creven) dicwijle/
gep(rese)nteert hadde te doen(e) navolgen(de) den vorweerd(en) in/
dien ende dat zij d(aer) mede niet te vreden en was/
en(de) hadde altijt bereet geweest soe verre dat in hem/
zijn mochte soe hij seyde hopen(de) alsoe vand(en) costen/
d(er) hachte(n) ongehouden te zijne Met meer woird(en) in/
wersijd(en) gealleg(er)t es get(er)mineert ende uuytgesproken/
int lange de voirs(creven) p(ar)tien gehoirt zijnde dat opde/
selve huer gescille(n) de voirs(creven) symoen sculdich soude/
zijn acht(er)volgen(de) der vorweerd(en) tussche(n) he(m) ende zijnd(er)/
p(ar)tien voirs(creven) tande(re)n tijden gemaict ende zijnd(er) p(rese)ntacie(n)/
in dien bij he(m) gedaen de selve vestich(eit) d(er) voirs(creven)/
katlijne(n) symoens te doen(e) vand(er) voirs(creven) rinten van/
/ xxii rinsgulden(en) lijfpen(sien) tot hue(re)n live opde v(er)binte/
nisse van sijne(n) live ende goed(en) voir scepen(en) alh(ier)/
alsoe dat der selver genoech zij nae recht ende in/
hachten bliven betalen(de) de costen in des(er) geloepen/
en(de) te gestaen(e) tott(er) tijt tselve bij he(m) voldaen sal/
zijn in cons(ili)[o] opidi januarii xxvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus