SAL7387, Act: V°284.2-R°285.1 (507 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°284.2-R°285.1  
Act
Date: 1494-01-19

Transcription

2019-04-04 by kristiaan magnus
Vander questien gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
vrancken [vacat] voirgange(r) ende p(ro)cur(eur) der wed(uwe)/
jans wijle(n) hubrechts t(er) eenre peete(re)n vand(er) voe(re)n/
en(de) zijnd(er) werdynne(n) t(er) and(er) zijd(en) aengaen(de) eend(er) sekerd(er)/
questie(n) d(aer)aff zij voirmaels corts bijd(en) raide geweest/
hadde(n) ende seke(r) uuytsaken bij co(n)sente van p(ar)tien/
mi(n)lijc sonder riguer van rechte gedaen wae(re)n staen(de)/
/ ger(e)gistreert inde derde came(r) vander daet januarii/
x lestlede(n) oft d(aer)omtrint d(aer)van de voirs(creven) p(ar)tien/
divers verstant ende voirnemen [hadden] aengaen(de) den acht/
mudde(n) corens een zister der selv(er) wed(uwe) toebehoiren(de)/
die zij heeft erff(elijc) op een huys ende hoff inden/
baenhovel gelegen geheete(n) t(er) leech(eit) hen beyden/
tselve hoff nutertijt toebehoiren(de) Welke acht/
mudden een sister de selve wed(uwe) over lanc d(aer)op/
gehadt hadde bege(re)nde d(aer)van cortsel de voirs(creven)/
peet(er) want zij vand(en) jae(re)n d(aer) te voe(re)n egheen/
cortsel gedaen en hadde gelijc ande(re) gedaen mochte(n)/
hebbe(n) d(aer) tegen de voirs(creven) wed(uwe) hoepte neen met/
meer ande(r) woirden in w(er)sijd(en) geallig(eer)t ten effecte/
voirs(creven) Wert vercleert bijden selve(n) raide dat de/
meyni(n)ge ende uuytsprake bij consente van p(ar)tie(n) mi(n)lijc/
gebuert in tijd(en) voirleden als voe(r) was dat de voirs(creven)/
wed(uwe) vanden viii mudden een sister lest andrer a(n)no/
xciii verschene(n) hebbe(n) soude i(½) mudde eens ende d(aer)/
mede te vreden zijn van dien jae(r) die hue(r) ierst/
bet(aelt) soud(e) werdden int jair toecomen(de) ende staen/
oic op hue(re)n pacht alsd(oen) te verschijnen(e) ende wes/
ald(aer) va(n)d(en) selve(n) goed(en) ove(re)n sal jairlijcx den geheele(n)/
co(m)mer alsoe wel vand(er) wed(uwe) als ande(r) bet(aelt) zijnde/
dat sulle(n) zij halff ende half deylen ende oic den/
co(m)mer vand(en) jae(re) nu lestleden verschene(n) gelijck/
draigen en(de) de bate als voe(r) gelijc trecken ende/
h(ier) nae sullen zij hen in wersijd(en) voe(r) den toecomen(de)/
tijt regule(re)n act(um) in (con)s(ili)[o] opidi januarii xix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus