SAL7387, Act: V°291.2-R°292.1 (517 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°291.2-R°292.1  
Act

Transcription

2019-06-14 by kristiaan magnus
Nae dien arndt vyncke bijden raide vander stadt/
begheert heeft tot meer stonden te moegen inne/
nemen alsulken streetken als gelegen es inden ham/
tussche(n) den selve(n) ham t(er) eenre ende een plaetse/
geheete(n) de veeweye t(er) and(er) zijde(n) genaempt tselve/
streetken den conten aenstoot d(aer) de selve art met/
zijnder erve(n) aen regenoete was met meer ande(re)n/
zijne(n) gebue(re)n in wersijd(en) d(aer)bij erve en(de) huyse(n) hebben(de)/
D(aer)op den selve(n) geordineert werdt te doen daigen en(de)/
roepe(n) de selve gebue(re)n regenoten ende tgebruyck/
int selve tstreetken hebben(de) ten ynde oft zij int/
sluyten vanden selven souden s willen consente(re)n oft/
niet ende wes zij op tversueck desselfs arnts indien/
souden willen seggen ende nae dien div(er)se p(ar)tien/
geroepen zijnde comp(ar)eerd(en) Te weten(e) roeloff/
capellema(n) giel(ijs) le(m)mens doude de p(ro)cu(r)ator van/
bethleem de jouffr(ouwe) switten goirt de leeu gor(ijs)/
vand(en) vynne cleermake(r) ende meer ande(r) die d(aer)/
inne niet conse(n)te(re)n en wouden h(ier) op ond(er)vraeght/
zijnde mair beg(er)den ende versochten tselve streetk(en)/
te gebruyken ind(er) mat(en) douwers dat tot hier toe/
gehouden hadden ende gebruyct mits div(er)s(en) reden(en)/
ald(aer) bij hen geallig(er)t te weten(e) dat dair div(er)se/
woenhuyse(n) stonden die hue(re)n ganck tot ts(er)togen/
/ borreken ald(aer) hadden ende moesten nemen ende ande(r)/
gemeyne hanteri(n)gen van wagen(en) ende gebruick/
uuyt(er) borchstraten Es geseyt ende get(er)mineert bijd(er)/
stadt dat de voirs(creven) strate d(aer) questie aff es bliven/
soude ind(er) wesen(e) dair die over lanck inne gestaen/
heeft ongesloten ten wae(re) dat de voirs(creven) arndt/
der gheender moet conste gecrigen die d(aer) int(er)est toe/
mochten hebben om in tselve straetken te gaene/
ende te keren(e) uuyt saken van hue(re)n huysen ende/
erve(n) ald(aer) in cons(ilio) opidi januarii xxix
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus