SAL7387, Act: V°298.2-R°299.1 (533 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°298.2-R°299.1  
Act
Date: 1494-02-04

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Allen den genen dat de voirs(creven) franchois de ge(n)tilles/
in p(rese)ntia geco(n)st(itueert) heeft (et)c(etera) janne de la(n)noyt om inde(n)/
name van hem ende van zijne(n) wege(n) te moegen/
vercoepen ten hooghste(n) met p(ro)clamatien soe men des/
gewoenlijc mach zijn van doene ind(er) stadt van/
hulst in vlaende(re)n alsulken huys ende erve met zijnd(er)/
toebeh(oirten) als de selve franchois inde selve stadt van/
hulst liggen(de) ende staen(de) heeft ende de pe(n)ni(n)gen/
vanden selve(n) vercoepe comen(de) vand(en) coep(er)s d(aer)aff/
tontfang(en) en(de) behoirl(ijc) quitan(cie) in dien te geven(e) en(de)/
den coep(er)e oft coep(er)s van dien behoirl(ijc) nad(er) selv(er)/
stadt recht ald(aer) met alle(n) solempniteyte(n) van rechte/
d(aer)toe dienen(de) te goed(en) te vestigen en(de) te hae(re)n behoeff/
d(aer)aff te verthijden(e) en(de) te renu(n)tie(re)n alsoe dat den/
selve(n) coep(er)e oft coep(er)s hue(re)n erven en(de) nacomeli(n)gen/
tot eeuwigen daigen genoech sal moege(n) wesen ende/
voirtmeer d(aer)inne te doene gene(r)alijc en(de) specialijck/
all tgene dat de selve franchois dair inne doen/
/ ende vorde(re)n soude moege(n) wairt dat hij ald(aer)/
tegewoirdich ende voir oegen wae(r) promitt(ens)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus