SAL7387, Act: V°299.2-R°300.1 (533 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°299.2-R°300.1  
Act
Date: 1494-02-06

Transcription

2019-08-23 by kristiaan magnus
Item anth(onijs) uuyte(n) hove geheeten zedele(re) in p(rese)ntia heeft/
gehuert en(de) bekint gehuert te hebben(e) tegen pete(re)n va(n)d(en)/
poele een half schue(r) liggen(de) t(er) buyte(n) vesten weerdt/
eene(n) stal gelegen op dinde vand(er) selver schue(re)n ende/
/ noch opde selve zijde twee stallen comen(de) aen he(n)r(icke)/
abraens ende noch noch eene(n) langen stal op dand(er)/
zijde bij sbeckers ald(aer) metten mesthove gelijc die/
goede gelegen zijn inde hoelstrate tusschen beyde de/
poirten Te houden te hebben ende te gebruycken/
van nu voirtane eenen t(er)mijn van thien jae(re)n/
lanck due(re)nde deen nae dander sond(er) middel acht(er)/
volgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen tsamen om en(de) voe(r)/
vie(r) rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck jairlijcx ts(in)[te] jans(mis)s[e]/
baptiste(n) te betalen(e) den voirs(creven) pete(re)n vand(en) poele/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] d(aer)aff dierste bet(alinge) beghi(n)nen sal van/
s(in)[te] jans(mis)s[e] naistc(omende) over een jair It(em) want de voirs(creven)/
anth(onijs) den voirs(creven) pete(re)n alsnu geleent heeft op dese/
toecomen(de) hueri(n)ge de so(m)me van vijf rinsgulden(en)/
soe de selve peet(er) bekint heeft soe es vorweerde/
dat die den selve(n) anth(onise) aende yerste hue(r) die d(aer)aff/
verschijne(n) sal gecort sullen wordden Item es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) pet(er) de voirs(creven) huysinge houden sal/
due(re)nde den voirs(creven) t(er)mijn allessins tsijne(n) laste van/
r(e)p(ar)atien die bynnen middele(n) tijde d(aer)aen behoeve(n) sulle(n)/
gedaen te werdden sonder cost oft last des voirs(creven) anth(onise)/
Behalven dat anth(onijs) die alsnu behoirl(ijc) sal doen r(e)p(ar)e(re)n/
op desselfs pet(er)s cost ende die r(e)p(ar)atie van pet(er)s/
wegen verleggen de welke den selve(n) anth(onise) oick/
gecort sullen wordden aende voirs(creven) yerste hueri(n)ge/
die v(er)schijne(n) sal nae dien de voirs(creven) vijf geleende/
rinsgulden(en) yerst betaelt zulle(n) zijn It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) anth(onijs) de voirs(creven) huysinge sal/
moegen rep(ar)e(re)n nae zijne(n) gelieve om dier te/
moege(n) gebruycken alless(ins) ten laste des voirs(creven) pet(er)s/
cor(am) abs(oloens) zande februarii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus