SAL7387, Act: V°308.3-V°309.1 (549 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°308.3-V°309.1  
Act
Date: 1494-02-13

Transcription

2019-05-13 by kristiaan magnus
Nae dien [op hed(en)] comen es inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) joh(ann)es witriet als p(ro)cur(eur) he(re)n en(de)/
meest(er)s lenarts cotereau raidt ons genad(ichs) he(re)n ts(er)toge(n)/
in brabant te kynnen geven(de) hoe hij ten lesten daige/
van rechte behoirl(ijc) met janne mariss(en) vorste(r) ende/
diene(r) ons genad(ichs) he(re)n bynne(n) des(er) stadt hadde doen/
hantlichten jacoppe(n) van b(er)them en(de) zijnd(er) werdi(n)nen/
wijle(n) huysvr(ouw) henricx roeloffs huers voirmans van/
den huyse ende hove met allen zijne(n) toebehoirten/
gelijc tselve gelege(n) es opde proefstrate d(aer) de selve/
gehuysche(n) inne sitten als den voirs(creven) zijne(n) meest(er) toe/
behoiren(de) ende d(aer) inne de selve zijn meest(er) bij guedi(n)ge(n)/
dair van gebuert bij cornelijse janne roelove ende/
den voirs(creven) henricken roelofs gebruede(re)n sone(n) wijlen/
roelofs roelofs behoirl(ijc) nae des(er) stadt recht gegoedt es/
/ ind(er) mat(en) seke(r) scepen(en) brieve(n) vand(er) daet lxxxix/
augusti xxv bij hem in rechte geexhibeet dat naird(er)/
inhielden versueken(de) alsoe want den voirs(creven) yerste(n)/
dach van rechte bijd(en) offic(ie)r van des(er) stadt uuyt/
gestelt ende gecontinueert was totten naiste(n) daige/
van rechte op heden bij co(n)tumatien dienen(de) in alsoe/
verre deselve jacop ende zijn werdi(n)ne niet en/
comp(ar)eerd(en) voe(r) den opstaen(en) smeyers ende d(er) scepen(en)/
en(de) hen niet rechtsw(er)dich en maicten tege(n) zijnen/
voirnemen(en) en(de) versueke dt hem tselve erve nae/
inhoudt zijnd(er) scepen(en) br(ieven) [voirs(creven)] aengewese(n) soude w(er)d(en)/
ende dat zij sculdich soude(n) zijn he(m) tselve te ruymen(e)/
en(de) peyslijc ende vredelijc te laten gebruycken nae/
uuytwijsen(e) der guedi(n)gen sijne(n) voirs(creven) meest(er) gelijc/
voe(r) d(aer)aff gebuert en(de) gedaen hem des gedraghen(de)/
totten rechte Es gewese(n) t(er) maniss(en) smeyers/
dat zij beg(er)den taenhoe(re)n den voirs(creven) vorste(r) en(de) dienae(r)/
die den voirs(creven) jacoppe ende zijnd(er) werdi(n)nen de/
hande hadde doen lichten vand(en) selve(n) goeden ende/
den selve(n) dachbesceyden ende d(aer)entinden recht/
Welcke dienae(r) nae duten(en) vand(en) selve(n) vo(n)nisse/
ald(aer) p(re)sent wesen(de) gecleert heeft bij zijne(n) behoirl(ijcken)/
eede t(er) maniss(en) smeyers de voirs(creven) hantlichti(n)ge en(de)/
behoirl(ijc) dachbesceydinge behoirlijc gedaen te hebbe(n)/
ten woenhuyse der selv(er) gehuysschen ende de/
conde in dien gedaen der werdi(n)nen des voirs(creven)/
jacops in absen(tie) desselfs jacops huers mans v(er)sueken(de)/
alsoe alnoch gelijc voe(r) de voirs(creven) p(ro)cur(eur) dongebruyck/
van zijne(n) erve voir hem in dien afgedae(n) te w(er)d(en)/
ende tselve geruymt te hebben om dat gelijck/
voe(r) peyslijck en(de) vredel(ijck) te moegen gebruycken/
Es gewese(n) bijden scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers soe/
verre de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) he(re)n ende meest(er)s/
lenarts niet en co(m)p(ar)eerde voe(r) den opstaen(en) smeyers/
en(de) der scepen(en) dat den selven he(re)n en(de) meeste(re)n lenarde/
ombelet de voirs(creven) woeni(n)ge met hue(re)n toebeh(oirten)/
nae uuytwijsen(e) zijnd(er) guedingen volgen sal/
/ ende dat jacop ende zijn werdynne sculdich zullen/
zijn de hande d(aer)aff te lichten ende tselve hem te/
ruyme(n) soe verre alst noch voir scepen(en) comen es/
in scampno febr(uarii) xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus