SAL7387, Act: V°350.2-R°351.1 (603 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°350.2-R°351.1  
Act
Date: 1494-03-05

Transcription

2019-09-09 by kristiaan magnus
Tusschen [vacat] de gruyte(re) ond(er)meye(r) van thiene(n)/
inden name van zijnen meest(er) t(er) eend(er) ende/
matheeuse moens van coerssele opde braban(tsche)/
eerde t(er) ande(re) co(m)p(ar)e(re)nde voe(r) den raide vand(er) stadt/
ald(aer) de selve ond(er)meye(r) verhaelde het ghene des/
voirmaels voe(r) den selve(n) raide tusschen zijnen/
meest(er) ende den selve(n) matheeuse gesciet was/
aengaen(de) der confiscatie(n) die de meye(r) van/
thiene(n) meynde hem gevallen te zijne vand(en)/
goeden des voirs(creven) matheeus mits dat desselfs/
matheeus wijf soe hij seyde ende bij leyt/
bij c(ir)co(n)stan(cien) ende gelijckeniss(en) te thoene(n) hue(r) selve(r)/
verdroncken soude hebbe(n) in eenen putte ende/
hoe de selve meye(r) d(aer)op infor(ma)cie en(de) inqueste/
hadde doen neme(n) ende seke(r) getuyge(n) ov(er)hoire(n)/
d(aer)toe de selve matheus geroepe(n) was ende/
de getuygen hadde zien swe(re)n Ende hoe wel/
den dach op heden diende voe(r) de meye(r) om/
met certificatie(n) van dier banck ov(er)bracht te/
hebben(e) en(de) gedoceert tgene des he(m) om in dien/
tot zijnd(er) meyni(n)gen te comen hadde moeghen/
dienen Soe gaff nochtan de selve ond(er)meye(r)/
inden name als voe(r) te kynne(n) dat he(m) de selve/
/ c(er)tificatie(n) alnoch niet en hadde moegen gebue(re)n wa(n)t/
men d(aer) niet en c(er)tificeert dan met beyden banck(en)/
d(aer)aff he(m) niet moegelijc en hadd(e) geweest c(er)tificat(ien)/
van dien te hebben connen crigen Ende aldus wa(n)t/
mijne(n) genad(ichen) hee(re) aenghinck versocht hij eene(n) ande(re)n/
redelijcken dach om voirts zijn getuygen te leyden en(de) c(er)tificac(ien)/
[te verwerven] Op dwelc de voirs(creven) matheeus antweerden(de) (con)sent(er)de/
hem genoech noch eene(n) redelijcken dach een voir/
al om die c(er)tificatie(n) te bringen ende de getuyge(n)/
van zijnen wegen in dien van yerst d(aer)toe gedaight/
oft versocht te moegen leyden ende egheen ande(r) nae/
des(er) bancken recht ende dat de meye(r) overgeve(n)/
soude in gescrifte de ghene die hij nochte leyd(en)/
hadde ende van yerst gedaight oft versocht wae(re)n/
als getuygen van zijnen wegen met meer woorde(n)/
Es uuytgesproken dat de meye(r) noch eene(n) redelijck(en)/
dach hebben ende nemen sal om zijn getuygen/
van yerst gedaight oft versocht die noch niet/
gehoirt en zijn ende die hij in gescrifte der/
wed(er)p(ar)tien ov(er)geven sal te moegen leyden ende/
c(er)tifice(re)n van al te v(er)volgen ende alh(ier) d(aer)aff in/
rechte te doen blijcken Welken dach bijd(en) selve(n)/
ond(er)meye(r) met (con)sente vand(en) wed(er)p(ar)tien genome(n)/
werdt op van in vrijdaige naistcomen(de) ov(er) [vacat]/
nachten in (con)s(ili)[o] op(idi) duffle burg(imagistr)[o] et plu(r)ib[(us)]/
aliis tam scabinis q(uam) (con)s(iliariis) p(rese)ntibus m(ar)tii v[ta]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-26 by kristiaan magnus