SAL7387, Act: V°364.1-R°365.1 (630 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°364.1-R°365.1  
Act
Date: 1494-03-13

Transcription

2019-09-10 by kristiaan magnus
Nae dien op hede(n) comen es bijd(en) raide vander/
stadt sacre bezuts p(rese)nte(re)nde seke(r) br(ieve) ons(er) gened(ichs) he(re)n/
inden name ende van wegen thoemaes mus d(aer)mede/
de selve onse gened(ichen) hee(re) scriven(de) was tvercoepen der/
goeden desselfs thoemaes die alh(ier) bij seke(re)n creditue(re)n/
desselfs te coepe gestelt wae(re)n uuyt crachte van gewijsd(en)/
vo(n)niss(en) in sursean(cien) te houden(e) viii oft xiiii daig(en) op/
hope dat de voirs(creven) thomas de selve zijn creditue(re)n/
soude moege(n) contente(re)n ende te vreden stelle(n) dair/
de selve creditue(re)n e(m)mers den meesten deel d(er) selv(er)/
niet p(rese)nt en wae(re)n ende besund(er)t die uuyt crachte/
van gewijsd(en) vo(n)nisse die nae recht te vercoepen/
hadden doen stellen Es geseecht bijd(er) wet den/
selve(n) diene(r) des voirs(creven) thomas dat de stadt soe/
verre he(m) dat aenghinc wel te vreden was tv(er)cope(n)/
en(de) dberren vand(er) kerssen op heden [dienen(de) some(n) v(er)stont] viii daige(n) te v(er)houden(e)/
op alsoe dat den ande(re)n creditue(re)n oic beliefde in sursean(cien)/
om te dien daige te dienen(e) op dats de selve thomas/
mette(n) creditue(re)n niet en ov(er)quame ende elken van/
hen dier vele was recht versueken(de) ind(er) mat(en)/
dien op heden soude moegen dienen Naeden welke(n)/
sijn geco(m)p(ar)eert de geleydde ende creditue(re)n in absen(cien)/
des voirs(creven) dieners hem ewech wesen(de) ende hebbe(n)/
gecleert tgroot acht(er)deel dat hen ende den coepers/
d(aer)inne gebue(re)n soude op dat dit verstelt werdde en(de)/
dat zij den coep(er) d(er) selver goed(en) voe(r) zijn int(er)est soud(en)/
moten instaen ende oic vand(er) condic(ien) inde cedele/
vand(en) vercoepen(e) bevorw(er)t die zij mits den uutstelle/
alsoe niet en soud(en) co(n)nen voldoen ende meer ande(r)/
acht(er)deele Versueken(de) alsoe want oick niet vele/
gesien en es geweest noch en betaempde naden/
rechte(n) vand(er) stadt datme(n) dier gelijck(er) uuytstellen/
soude(n) doen sond(er) (con)sent van p(ar)tien dat zij soud(en)/
moegen voirts vae(re)n met hue(re)n vercoepe vand(en)/
huyse desselfs thomas bynne(n) des(er) stadt gelegen/
inde mi(n)derbruer strate d(aer) van den dach op heden dienen(de)/
was Te weten(e) dberren vand(er) kerssen want die/
/ over acht daigen v(er)cocht wae(re)n ende den slach/
gegeve(n) dair de p(ro)cur(eur) ende dienair desselfs thomaes/
bijwae(re)n sonder e(n)nige veranderi(n)ge nae recht t(er) (contra)rien/
te doene Het was oic al vertreck dat thomaes sochte/
niet ten vordeele vanden creditue(re)n mer tot hue(re)n/
acht(er)deele grot(er) scad(en) ende lasten ende in fraud(en) der/
selv(er) creditue(re)n sond(er) dat hij in meyni(n)gen was te/
volbringen(e) des hij te kynne(n) mocht geven Es ut(er)lijc/
bijd(er) selv(er) stadt nae dien zij h(ier)op gelet hadden dat/
zij den creditue(re)n lieten gewordden ende hue(r) recht/
vorderi(n)ge(n) (con)tinue(re)n soe nae d(er) stadt recht behoe(re)n/
soude sonder de selve te wille(n) beletten geven(de) tot dien/
den selve(n) credituers te kynnen(e) de br(ieven) ons(er) gened(ichs) hee(re)n/
voirs(creven) d(aer) die egheenss(ins) [d(aer) (con)se(n)t en hebbe(n) willen inne dragen] van voirde(re)n uuytstelle in/
dien te geven(e) Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi martii xiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-27 by kristiaan magnus