SAL7387, Act: V°424.3-R°425.1 (729 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°424.3-R°425.1  
Act
Date: 1494-04-22

Transcription

2019-09-17 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) mediant(ibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit arnoldu(m)/
kyp ad om(n)ia et singula bona i(m)mo(bilia) et he(re)ditar(ia) do(micel)[li] deodati/
de riviria d(omi)ni de here ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m)/
q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in mansionibus domibus curt(ibus)/
t(er)r(is) arabilibus p(ra)t(is) pascuis silvis vineis censu tr(e)censa/
redditibus et p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) pro c(er)t(is) recognicio(n)ibus et/
promiss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scab(inorum) lov(aniensium) quaru(m) tenor sequitur in/
hec verba Wij tymple hove scepen(en) te loeven(en) doen cond/
allen lieden dat voir ons come(n) zijn jonch(e)r godgaf vand(er)/
rivie(re)n hee(re) van here in deen zijde ende jouffr(ouwe) joha(n)ne/
van kersbeke met arnold(e) kyp hue(re)n man en(de) mo(m)boir in dande(re)/
kynnen(de) ende lijden(de) dat zij om te scouwen(e) questie van/
gedinghe die tusschen hen soude(n) moege(n) gebue(re)n ende om/
maescap ende vrientscap met malcande(re)n tonderhouden/
/ van hue(re)n geschille mynlijck eens wordden zijn ende verleken/
der pointen nae verclaert die zij malcande(re)n gelooft hebbe(n)/
tonderhouden(e) en(de) tacht(er)volgen(e) te weten(e) elck van hen des hem/
aencleeft Inden yersten dat de voirs(creven) jonck(er) godgaf den voirs(creven)/
arnold(e) en(de) zijnd(er) huysvr(ouwe) sal voldoen van betaling(en) ende/
anders de kynnissen ende gelueften die wijle(n) jonck(er) henr(ic) van/
kersbeke den voirs(creven) arnold(e) gedaen heeft begrepen int twee br(ieven)/
den eene(n) gepass(eer)[t] voir scepen(en) van loeven(en) vander daet xiiii[c]/
lxxxix den vijfsten dach septembr(is) ende den ande(re)n voir/
borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende raidt der stadt van thienen gemaict/
ende gegeve(n) int jair xiiii[c] xci den xxiii te(n) dach van febr(uarii)/
nae stijl van luydick Item dat de selve jonck(er) godgaf d(er)/
voirs(creven) jouffr(ouwe) joha(n)ne(n) zijnre moeyen vredelijc sal laten volgen/
alzoe verre alst hem aencleven mach et sic ult(ima) prout/
h(e)r(editaria) februarii qui(n)ta a(n)no xci Item pet(er) van ijssche als/
gesubstitueert procure(ur) voe(r) de wet alhier van joncke(re)n godgaf/
vand(er) rivie(re)n hee(re) tot here bekint mits desen dat de selve/
godgaf sculdich is van wettig(er) scult arnoldo kyp hondert/
pet(er)s tstuck te xviii stuv(er)s ende om dat de selve jonck(er)/
godgaf buyte(n) lants es geseten soe heeft hij inde(n) name/
als bove(n) behoirlijc met rechte te weten(e) met willem(me) claes/
vorste(r) gestelt in hande(n) desselfs arnoldi zesse zilve(re)n scalen/
wegen(de) tstuck twee merct oft d(aer)omtri(n)t Consente(re)nde soe/
verre godgaf die niet en lost betalen(de) de voirs(creven) so(m)me tussche(n)/
dit ende s(in)t jansmisse naistcomen(de) dat dan de selve/
arnoldus de voirs(creven) pande sal moegen vercoopen en(de) zijn/
pe(n)ni(n)gen dair af trecken mette(n) wettelijcke[n] costen op dat/
dair inne e(n)nige gebuert wae(re)n cor(am) b(er)ghe h(er)meys fe(bruarii) vii a(nn)[o]/
xci et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)fuerunt beert cav(er)chon ap(ri)lis xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus