SAL7387, Act: V°444.2-V°445.1 (758 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°444.2-V°445.1  
Act
Date: 1494-05-09

Transcription

2019-09-18 by kristiaan magnus
It(em) heer en(de) meest(er) cornelis van cluetinghe(n) priestere/
prior des godshuys vand(en) cruysbruederen vand(er) goes inden/
name en(de) van weghen des co(n)vents vand(en) selven godshuyse/
en(de) oick vanden co(n)vente van namen der selver ordenen als/
proprietarijse geinstitueert bij ph(i)l(ips)e wijlen de hont/
vand(en) huysen des voers(creven) wyllem ph(ilip)s gheleghen inde/
derde ordene na inhouden vand(en) testame(n)te desselfs/
willem ph(ilip)s ter eenre en(de) jouffr(ouwe) marie vand(er) eycken/
t(er) andere Sijn comen voer scepenen van loven(en) nae bescreven/
/ ke(n)nen en(de) lijden(de) dat sij met melcanderen overcomen en(de)/
eensword(en) syn van alsulken questien duysternissen en(de)/
gheschylle dat zij onderling hadden uut saken vand(en) selven/
testame(n)te der mede de voers(creven) wylen ph(ilip)s gelaten en(de)/
gemaict heeft d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) marien hue(r) gebruyck/
vand(en) huyse wylen toebeh(oerende) janne wylen uuter lyemi(n)ghen/
ghelegen inde derde ordene der de zelve jouffr(ouwe) marie/
meynde te hebben en(de) dair inne te begrijpen twe huysen/
neven een gheleghen inde mynde(r)bruede(re)n strate opden/
hoeck vander derder oerdenen voers(creven) teghen over de herberghe/
van tongherloe om die te besittenne hue(re)n duerdach dure(n)de/
los en(de) vrij zonder enighen co(m)mer(e) of oft chijse d(aer) af te/
betalen v als toebehoerte vand(en) voers(creven) groeten huyse jans/
wylen uuter lyminghen gheleghen acht(er) de selve twee/
huysen inde derde oerdene Ende de selve prior inden name/
als voe(r) de contraire sustinerende meynde dat sij alleyne/
hebben souden tghebruyck vand(en) voers(creven) groet(en) huysen desselfs/
wijlen jans los en(de) vrij hueren leefdach sonder(e) meer Ende/
of sy de twee andere huysen voers(creven) der inne mede begrijpen/
woude dat sy in dien ghevalle schuldich soude sijn draghe(n)/
en(de) te betalen de jarelijcxsche chijsen uuten selven groeten/
huyse en(de) twe andere huysen voers(creven) als dien deen voer/
dandere onderpande wesende gaende zond(er) last vand(en) voirs(creven)/
co(n)venten der poenten conditien en(de) voerwaerden naebescr(even)/
die sij in wed(er)syden malcande(re)n gheloeft hebben tond(er)houd(en)/
en(de) tacht(er)volgen(e) Te wetene dat de voers(creven) jouffroue ma(r)ie/
acht(er)volgen(de) den voers(creven) testame(n)te huren duerdach duere(n)de/
en(de) nyet langhe(r) volghe(n) sal het voers(creven) groot huys jans wijlen/
uut(er) limi(n)ghen gheleghen inde derde ordene los en(de) vrij sonder/
enighe chijs daeraff te derven te betalen in allen der vueghe(n)/
en(de) manieren tzelve huys met sijne(n) hove vand(en) voers(creven) twee/
ande(r) huysen inde mynde(r)bruedere(n)strate alsnu ghesepareet en(de)/
afghethuijnt es Ende dat de voers(creven) prior inden name als/
voe(r) van nu voertane v(er)aenveerden sal de voers(creven) twee ande(r)/
huysen metten hoefkens ghesepareert en(de) afghetuynt/
ghelijck voe(r) vand(en) voers(creven) ande(re)n groeten huyse d(er) voers(creven)/
jouffr(ouwe) marien om dye te ghebruyken van nu voortane op/
selke vueghe en(de) conditie dat de zelve twee huysen/
/ tvoers(creven) groot huys met sijnen gtoebehoerten d(er) voers(creven)/
jouffrou marien allessyns los vrij en(de) onghelast houden/
sullen van allen co(m)meren en(de) chijsen uuten selven huyse/
gaen(de) cor(am) cav(er)chon zande maii nona
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus