SAL7387, Act: V°447.2-R°448.1 (765 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°447.2-R°448.1  
Act
Date: 1494-05-10

Transcription

2019-09-20 by kristiaan magnus
Want joh(ann)es de vos als p(ro)cur(eur) jouffr(ouwe) engelen van ev(er)schot/
beghijne inden cleynen beghijnhove te loeven(en) die uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) ov(er)lang gepasseert houden(de)/
en(de) besitten(de) es acht gouden rinsgulden(en) goet ende ghinge/
oft de weerde d(aer) aff in ande(re)n goeden gelde erffelijck(er) rinte(n)/
alle jae(re) opten vii[te(n)] dach van octobri te betalen(e) aen ende/
op een hof wijlen toebehoiren(de) willem(me) wijlen van b(er)them/
mettn woeni(n)gen huysen hoven boeg(ar)den wynnen(de) landen/
beempden eeusselen bossche(n) wijng(ar)den wate(re)n vive(re)n chijs(en)/
rinte(n) erfpachten ende hue(re)n toebehoirten gelegen inde/
p(ro)chie van berthe(m) hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven/
aenden meye(r) van hev(er)le oft zijne(n) stadthoude(n) tot berthem/
Alle de voirs(creven) goede ende onderpande behoirlijck heeft doen/
/ leve(re)n ende stasse rabs ende katlijne(n) loenijs zijnd(er) huysvr(ouw)/
arnde coesman ende janne carijs dach van rechte alhier/
te comp(ar)e(re)n inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(en)/
oft zij hen d(aer)tege(n) hadden willen oppone(re)n doen bescheyden/
Aldair zij op heden als ten verstreken(en) daige niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wegen den voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt versueken(de) soe verre dat/
de scepen(en) vanloeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirl(ijc) heeft gebleken bij rescripte claes ghielis meyers/
van hev(er)le de voirs(creven) leveri(n)ge ende dachbesceydinge/
behoirl(ijc) gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
Wair de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) p(ro)cur(eur)s inde(n) name als voe(r)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en) smeyers ende der scepen(en)/
datmen den selve(n) p(ro)cur(eur) houden soude inde macht van/
zijnen scepen(en) brieve(n) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir/
scepen(en) comen es in scampno maii decima
Contributors
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus