SAL7387, Act: V°451.4-R°452.1 (767 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°451.4-R°452.1  
Act
Date: 1494-05-14

Transcription

2020-06-04 by kristiaan magnus
Tusschen de geswoirne vand(en) barbiers ambachte te loeven(e)/
t(er) eenre en(de) melchior [vacat] barbier en(de) met hen de co/
ni(n)cxstavel en(de) geswoirne vanden hantboghe t(er) ande(re)/
dair deselve melchior coni(n)cxstavel en(de) geswoirne susti/
neerden uut crachte vand(en) rollen en(de) ordinan(tien) d(er) selv(er)/
gulden verleent besundert van eene(n) poente d(aer)inne/
staen(de) dat de selve melchior als ind(er) selv(er) guld(en) zij(n)de/
d(aer)mede da(m)bacht bevrijen soude in sulker maten dat hij/
/ ongehoude(n) soude zijn vand(en) dragen(e) oft doen dragen de/
kersse ind(er) processien dwelc den joncxten die hij was/
toebehoirde en(de) insgelijcx van cont(ri)butie(n) en(de) lasten van/
sambachts rechten en(de) lasten voir hen nemen(de) dat tselve/
poent dair toe vand(er) guld(en) geexhibeert hem d(aer)toe diende/
Den voirs(creven) geswoirne(n) vand(en) ambachte deco(n)trarie sustine(re)nde/
ende nae die(n) tselve poent r(i)pelijck ov(er)sien es geweest en(de)/
oic ov(er)lesen en(de) d(aer)op volcomelijck gelet zijnde men d(aer)inne/
bevonden heeft all eest dat inde(n) selve(n) poente de petitie/
ende beg(er)te vand(er) guld(en) welck sulck geweest hadde dat/
zij getendeert hadden om d(aer)toe te comen(e) dat de gesellen/
vand(er) selv(er) guld(en) vanden lasten der ambachten soe wel va(n)d(er)/
kerssen te draghe(n) als ande(re)n ongehouden hadde moge(n) wesen/
ende oick ongelast van metten ambachte te kuese te/
moten gaen Want zij met eede aende gulde verloeft wae(re)n/
dat nochtan der selv(er) gene(r)aeld(er) beg(er)ten niet wed(er)staen(de)/
der selv(er) guld(en) in dien poente niet meer geconsenteert en/
was dan dat de geselle(n) vand(er) selv(er) guld(en) niet v(er)bonden/
en souden zijn ten kuese vand(en) ambachten te comen(e)/
Ende alsoe desen aengesien ende oic gem(er)ct dat melchior/
int ambacht was ende met eede d(aer)aen verlooft ende/
verbonden eer hij d(er) selv(er) guld(en) e(n)nig(er) eedt dede soe es/
den voirs(creven) p(ar)tien uutgesproken en(de) get(er)mineert bijden/
raide vand(er) stadt dat de voirs(creven) melchior coni(n)cxstavel/
en(de) geswoirne verdoelt zijn den selve(n) melchior in die(n)/
voird(er) te willen vrijen dan vand(en) kuese voirs(creven) ende dat/
deselve melchior beyde vand(er) kerssen te dragen oft/
doen draghen soe langhe dat op hem staen sal en(de) oick/
vand(er) cont(ri)butien in des ambachts lasten gelijck ande(re)n sal/
pleghen des ambachts recht Actu(m) in consilio opidi a(m)bob[(us)]/
burg(imagis)[tr(is)] et plu(r)ibus aliis de consilio p(rese)ntib[(us)] maii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus