SAL7387, Act: V°452.1-R°453.1 (767 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°452.1-R°453.1  
Act
Date: 1494-05-15
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-10-26 by kristiaan magnus
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scab(inis) lovanien(sibus) adduxit d(omin)um joh(ann)em/
boeyen p(res)b(ite)r(u)m tamq(uam) pytanciariu(m) mo(na)sterii p(ar)chen(sis) ad om(n)ia/
et singula bona i(n)mobilia et he(re)ditaria hilleg(ar)di coesmans/
ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra in p(atr)ia braba(n)/
tia sit(a) in mans(ionibus) domib[(us)] curt(ibus) t(er)r(is) ar(abilibus) prat(is) pascuis/
silvis vineis censu t(re)censa redditibus et suis p(er)tinen(tiis)/
univ(er)s(is) pro c(er)t(is) recognitionibus et promissionib[(us)] co(n)sc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scabinoru(m) lovaniens(ium) quaru(m) tenor sequit(u)[r] in hec/
verba Item hillegheert coesmans sone wijlen jans woe/
nen(de) tarken(en) in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint geno/
men te hebben(e) van he(re)n janne boeyen prieste(r) pyn/
tancier des goidshuys van p(er)cke thoff der selv(er) py/
tancien metten wynnen(de) land(en) d(aer) toe behoiren(de) gelijck/
en(de) ind(er) alder manie(re)n de voirs(creven) hilleg(er)t tselve tot h(ier)toe/
ghehouden heeft behoudelijck dat hij gheene(n) sacht/
hebben noch behouden en sal inde thiende Te houde(n)/
te hebbe(n) te wynne(n) te werve(n) van halffm(er)te nu/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel acht(er)volgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbynne(n) om en(de) voe(r) de hellicht va(n)/
allen den greyne en(de) vrucht(en) [op] de voirs(creven) goede/
jairlijcx wassende Item es vorw(er)de dat de vors(creven)/
wynne tvoirs(creven) coren en(de) vruchten tzijne(n) coste alless(ins)/
affdoen en(de) inne vue(re)n sal en(de) als des voirs(creven) py/
tancie(n) hellicht gedersschen sal zijn dat dan de/
wynne die sculdich sal zijn int cloest(er) van p(er)cke/
te leve(re)n Item es oick voirw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de voirs(creven) thiende sculdich sal zijn jairlijcx den t(er)mijn/
due(re)nde inne te vue(re)n en(de) tselve coren vand(er) thiende(n)/
oick gedersschen zijnde te p(er)cke voirs(creven) te leve(re)n It(em)/
/ es voirw(er)de dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wynnen/
en(de) werve(n) sal wel en(de) loffelijck ghelijck r(e)genoeten/
bove(n) ende benede(n) en(de) die late(n) tzijne(n) affsceiden(en) Te weten(e)/
den roggen(en) art wel en(de) loffelijck besaeyt met rogghe/
en(de) dande(r) lande eens o(m)megedaen It(em) es voirweerde/
dat de voirs(creven) wynne jairlijcx scudden zal vierhondert/
walms om de huysing(e) vand(en) voirs(creven) hove mede te decken(e)/
ende alsmen aldair dect oft plect dan sal de wynne/
den werclud(en) den montcost gheve(n) en(de) de pytanc(ie)r de/
dachue(re)n betale(n) It(em) es voirwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne/
de goede alo(m)me bevrede(n) sal en(de) de weghe(n) d(aer)aen liggen(de)/
maken tzijne(n) laste als dat bij gebreke van die(n) ghee(n)/
scade en gebue(re) ende de grechten alo(m)me ryolen ruyme(n)/
ende veeghe(n) wel en(de) loffelijck uutgenomen den vliet/
It(em) es voirw(er)den dat de wynne voirt uut hebben zal/
jairlijcx een [half] boend(er) lants niet vand(en) besten noch va(n)d(en)/
quaetsten Ende alle dese voirw(er)de (et)c(etera) cor(am) borch(oven)/
bouchout m(ar)tii vi[ta] a(n)no xcii It(em) d(i)c(t)us colonus recog(novit)/
se debe(re) di(ct)o d(omi)no johanni boeyen quadragintaocto modios/
et tria molevasa siliginis bone et pag(abile) cu(m) vanno et/
pe(n)na bene p(re)parate mens(ur)[e] lovanien(sis) ad mo(nitionem) suam/
p(er)solven(dos) tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisdem Et h(ab)uit q(ue)relas/
hiis int(er)fueru(n)t beert cav(er)chon maii xv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus