SAL7387, Akte: V°46.2-R°47.1 (84 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°46.2-R°47.1  
Act
Datum: 1493-08-05

Transcriptie

2018-12-29 door kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijd(er) stadt tussche(n) der wed(uwe)/
henr(ix) wijlen van noete(re)n woenen(de) inde sterre t(er) eenre/
en(de) ph(ilips)e la rosue t(er) ande(r) zijd(en) ald(aer) deselve wed(uwe) te/
kynne(n) gaff hoe dat de voirs(creven) ph(ilip)s te henw(er)ts gehoude(n)/
was van zeke(re)n theeri(n)gen bij hem en(de) zijne(n) dienae(r) tot/
hue(re)n huyse gedaen ende oic van zijnen p(er)den die hij/
ald(aer) over langen tijt hadde doen houden bege(re)nde boven/
eene zeke(re) cedulle bij hem geteekent van xv gulden(en)/
oft d(aer)omtrint opgeleecht te hebben de dagen en(de) theeri(n)gen/
zed(er)t gebuert D(aer) tegen de voirs(creven) ph(ilip)s excipie(re)nde/
seydt dat hij huer van alsoe vele als zij rekenen(de)/
was niet sculdich en wae(re) mair hem buyte(n) der/
wairheyt belaste ten eene(n) male dat zij van/
meer daigen eyschte da(n)t behoirde Ten ande(re)n male/
dat zij de theeri(n)gen soe van hem zijne(n) dienae(r)/
en(de) p(er)den hoog(er) estim(er)de dant behoirde nae zeke(r)/
uuytroepen en(de) publicatie(n) d(aer) van gedaen soe hij seyde/
wes de herbergiers van hue(re)n gasten heffen souden/
Ten derden male dat zij hem toegeseecht hadde dat/
hij gestaen soude betalen(de) ii stuv(er)s vand(en) p(er)de twee/
blancke(n) voir sijn mo(n)teeri(n)ge ende eene(n) stuv(er) voir/
zijne(n) cnecht dwelc hij huer geven woude ten/
heylige(n) hopen(de) alsoe d(aer) mede te gestaen(e) van alsoe/
vele alsmen bevi(n)den soude moegen de rechte rekeni(n)ge/
in dien gedragen(de) sonder voird(er) belast te werdden/
D(aer)op de voirs(creven) wed(uwe) replice(re)nde sustineerde de (contra)rie/
/ seggende al mochten zeke(r) publicatien gedaen zijn/
dat die nochtan niet ond(er)houden en wae(re)n geweest/
want anders hadde(n) de herberghiers d(aer)bij groot acht(er)/
deel geleden ende ten hadde he(n) niet moegelijc geweest/
hen d(aer)op te moegen onderhouden p(rese)nte(re)nde vand(en)/
lesten pointen hue(re)n eedt te doene hopen(de) gelijc voe(r)/
dat hij huer opleggen soude gelijc ande(r) de daig(en)/
en(de) theeri(n)ge diemen bevi(n)den soude ongereekent/
uuytstaen(de) gelijc ande(r) tot h(ier)toe betaelt en(de) in dien/
gedaen mochte(n) hebben Es geappointeert ende/
uuytgesproken wes de voirs(creven) werdy(n)ne cleert bij/
hue(re)n eede vanden daigen en(de) theeri(n)gen van ph(ilips)e/
sijne(n) dienae(r) ende p(er)den dat deselve ph(ilip)s huer/
dat sculd(ich) sal zijn opte leggen en(de) te betalen(e) gelijc/
ande(r) tot h(ier)toe gemeynlijc hue(r) theeri(n)gen boven en(de)/
beneden gerekent moegen hebben ende dat besundert/
zed(er)t den daige van julio a(n)no xci als zij met malca(n)de(re)n/
gerekent mochte(n) hebben ende soe v(er)re de voirs(creven) wed(uwe)/
den gep(rese)nteerden eedt niet en doet en(de) ph(ilip)s dien doet/
dat hem dat in zijn rekeni(n)ge te baten come(n) zal/
aengaen(de) den toeseggen(en) voirs(creven) act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
augusti qui(n)ta
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus